wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Hale Ero�lu OKURER

04 Aral�k 1928, �stanbul - 01 �ubat 2011, Ankara

Kendi Kaleminden: 4 Aral�k 1928�de �stanbul� da do�dum. Ankara K�z Lisesinden sonra Dil Tarih Co�rafya Fak�ltesi Frans�z Filolojisini bitirdim. Gen�lik y�llar�mda �iir ve �yk�ler yazd�m, ayr�ca Frans�zca� dan terc�meler yapt�m. 1947 - 1953 y�llar�nda Zafer, Ankara Ak�am Haberleri gazeteleri, haftal�k Politika gazetesi ve Son �a�, Kaynak dergilerinde �yk� ve �evirilerim yay�nland�. Benim �ok sevdi�im � Kad�n ve A�a� � adl� �yk�m ise 1950 y�l�nda Zafer gazetesinde yay�nland� ve daha sonra Frans�zca�ya �evrildi. T.C. Merkez Bankas�ndaki g�revime devam edebilmek i�in gazetelerdeki �al��malar�m� b�rakmak zorunda kald�m, bankac�l��a a��rl�k verdim. Halen Ankara� da, e�im, k�z�m ve torunumla birlikte emekli ya�am�m� s�rd�r�yorum. Sayg�lar�mla,

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa