wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

LaSolFa

Kendi Kaleminden: Herkese merhaba... Ben 1969 Ankara do�umluyum. Babam�n memuriyeti sebebiyle pek �ok yer gezdim. Ki�ilik olarak da yeni yerler ve yeni insanlar tan�may� severim. Her insan�n, ayr� bir renk ve ayr� bir zenginlik oldu�unu d���n�yorum. Yazma merak�m, asl�nda bir merak olarak de�il, bir zorunluluk olarak ba�lad�. Ne, neden, nas�l sorular� ve cevaplar�m�n  karma�as�nda, anlamam� kolayla�t�ran bir �eydi yaz� yazmak. Anlayabilmek i�in, g�nl���me yaz�lar yaz�yordum ve her yazd���m yaz�, di�er yaz�ma davetiye oldu. Davetiyeler birikti, birikti. Art�k, k�sa davetiyeler yerine, kendi i�sel d�nyamdaki gezintiye ait anlat�lar� yaz�yorum. Ya SiZ ler nerelere gittiniz, nereleri g�rd�n�z, anlatmaya de�er neler ya�ad�n�z.?  ��imde, heyecanla k�p�rdanan kelimelerim; merak i�indeler....

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa