wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Nevzat TEK�N

Kendi Kaleminden:  1966 y�l�n�n Nisan ay�nda, bahar erik �i�ekleriyle oyalan�rken �ak�r g�zl� g�zel anac���m bana sekiz ayl�k hamileymi�; rahat b�ng�lda��m� z�platt��� i�in olsa gerek planlanandan bir-bir bu�uk ay evvel gelmi�im aran�za. Alt� �ocuklu bir memur ailesinin ' tekne kaz�nt�s�y�m ', yani en k���kleriyim. K�saca, Otuz dokuz y�ld�r g�ky�z�ndeki bulutlarla arkada��m. �lk, orta ve lise e�itimimi �atalca' daki okullarda, �niversite e�itimimi �stanbul �niversitesi Edebiyat Fak�ltesi Co�rafya B�l�m�nde, y�ksek lisans e�itimimi �stanbul �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Be�eri ve �ktisadi Co�rafya Ana bilim Dal�' nda " �ehirle�me " �zerine tez vererek tamamlad�m. 1988 - 1991 y�llar� aras�nda Vergi Memuru olarak Kocamustafapa�a Vergi Dairesi'nde, 1991 - 1993 y�llar� aras�nda Bas�n ve Halkla �li�kiler M�d�r� olarak �atalca Belediyesi' nde ve 1994 - 1995 y�llar� aras�nda �lkokul ��retmeni olarak �atalca' n�n Elbasan K�y� �lkokulu' nda, 1995 y�l�nda bug�ne kadar ise mezun oldu�um lisede Co�rafya ��retmeni ve M�d�r Yard�mc�s� olarak, �atalca �stanbul Ticaret Odas� �ok Programl� Lisesi' nde g�rev yapmaktay�m. Askerli�imi 1991 - 1992 y�llar�nda Denizli' nin �ameli il�esinde yedek subay ��retmen olarak tamamlad�m. �lk �iirim 1988 y�l�nda Cumhuriyet Dergi ekinde ��kt�, 1991 - 1995 y�llar� aras�nda yerel gazetelerde haftan�n iki g�n� olmak �zere k��e yazarl��� yapt�m, �atalca Belediyesi yay�n organ� Erguvan Dergisini ve �a�da� D���nce isimli haftal�k bir gazeteyi ��kard�m. K�z�lc�k Zaman� isimli ilk �iir kitab�m, 1999 y�l�nda G�z Yay�nlar�' ndan ��kt�. �yi Bir G�n Olsun Yar�n isimli ikinci �iir kitab�m ise 2004 y�l�n�n Eyl�l ay�nda yine G�z Yay�nlar�' ndan ��kt�. Soka��mdan ge�enleri daha rahat g�rebilmek i�in penceremin bu�usunu silme ama�l� yaz�yorum.

Nevzat TEK�N' in Web Sayfas�

Sevgili Nevzat bey, Aram�za ho� geldiniz ger�ekten. Bu ne kadar i�ten, ne kadar ho�, ne kadar do�ru muhasebesi yap�lm�� bir yaz� b�yle! ��ten ve ger�ekten yazmaya g�n�ll� olan insanlara ilelebet rehber olacak bir yaz� bu. Kendi ad�n�za arad���n�z o �iiri, o yaz�y� in�allah uzun bir s�re bulamazs�n�z da, ararken dola�t���n�z yollar� k��enizde okurken, b�y�k bir keyifle eksik demli �ay� yudumlar�z. Hangi bir sat�r�n�z� alsam? Hepsi o kadar g�zel, o kadar de�erli ki.. Kalemk�r�n�z olmaktan mutluluk duyuyorum ama bu hatalar�n�z� g�rmeyece�im demek de�il: Yaz�n�zda baz� kelimelerin, baz� anlat�mlar�n�z�n alt�n� �izmi�siniz! Yaz�n�z �ylesine bir yaz� ki, tamam�n�n alt�n�n �izilmesi gerekiyor... Ellerinize, y�re�inize, beyninize ve ruhunuza sa�l�k olsun... Alp ARPAD, sekalaa, - SiZedebiyat Kalemk�r Alp ARPAD - ,  Thu Jul 21, 2005  1:46 pm

Herhalde leyl�k adli �i�e�i kastediyorsunuz? Ama bu denli rezille�tirmeyin dilinizi moda r�zg�rlar�n�n n�nde, k�ks�z yapraklar gibi.. Lila  ne demek? Sahi ne demek  Lila? Mehmet SARI Sun, 20 Aug 2006 17:09:48

 

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa