wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

               �zen �AH�NO�LU

Kendi Kaleminden:  14 Nisan 1983 �stanbul do�umluyum. Okumay� ��rendi�imden beri kitaplarla i� i�e olmak her zaman b�y�k keyif vermi�tir bana. Hatta hi� unutmam, ilkokul 2. s�n�fta bir g�nde iki tane �ocuk hik�ye kitab� al�p, ikisini de o g�n bitirince anneme  ko�up, " birka� tane daha alabilir miyim? " dedi�imi. B�raksalar hi� durmadan okuyacakt�m herh�lde! Bu sonralar� da hep b�yle devam etti. Sonraki y�llar Anadolu Lisesi s�navlar�, �SS derken yeterince zaman ay�ramad���m d�nemler oldu. Ama say�sal konularda ba�ar�l� oldu�um kadar bu okuma sevdam hep en y�ksek s�zel puanlar� almama da neden oldu. Marmara �niversitesi �ngilizce ��letme b�l�m� mezunuyum. Sadece edebiyat de�il, psikoloji, felsefe,tarih, sosyoloji, k�lt�r ve sanat alanlar�nda da ara�t�r�p, okumay� seviyorum. B�ylesine �evkle okumak daha sonralar� yazmaya y�nlendirdi beni. K�sa �yk�ler, �iir, roman denemeleri yapt�m kendimce. Ayr�ca diyalog sevdi�imi fark ederek senaryo ile de ilgilenir oldum. Bir �ok yaz�n t�r�ne bula�m�� oldum b�ylece ama benim i�in ne yazarsam yazay�m g�zel T�rk�emizi en g�zel ve do�ru �ekilde kullanmak en �nemlisiydi. Dikkatli ve �zenli olmaya �al���yorum. Ke�fetmeyi ve payla�may�, ifade etmeyi seven biri olarak SiZedebiyat ailesini ke�fetmi� olmaktan ve burada yer almaktan dolay� da �ok mutluyum. Yo�un ve yorucu ge�en okul y�llar�ndan sonra tekrar yaz�ya y�nelince bir aray�� i�indeydim internet ortam�nda iyi bir edebiyat sitesi bulmak i�in bu esnada tan��t�m SiZlerle. �nan�yorum ki do�ru yerdeyim. B�yle nezih bir olu�um i�in SiZedebiyat' a te�ekk�rler, sevgiler. Nice g�zel payla��mlara...

 

 

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa