wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Suavi S�ALP

( 23.04. 1926 - 15. 04. 1981 )

Kendi Kaleminden: Sa� olsayd� beni k�rmayacak ve bu b�l�m� kendi yazacakt�. Eminim. Alp ARPAD

Ya�am �zeti: 23 Nisan 1926' da �stanbul' da do�du. G�zel Sanatlar Akademisi' nde okudu. Akademiyi terk edip 1948' de ressaml�k yapmaya ba�lad�. 1954' de " TEF " dergisinde yazarl��a ba�lad�. 1956' da " Dolmu� " sonra da " Ta� " ve " Karikat�r " dergilerine yazd�. 1959' da " �apk�n H�rs�z " � ��kard�. 1967' de " Akbaba " dergisine ba�lad�. 1971' de " Zavall� Beh�et " ve " Me�hur Rezaletler " kitaplar� ��kt�. 1972' de " Salata"y� ��kard�ktan bir y�l sonra " G�rg�r " a ge�ti, sonra Akbaba' ya d�nd�. 1975' de " �ar�af " dergisine ba�lad�. 1977' de Milliyet' te, 1979' da Karakedi' de ve �ar�af' ta, 1980' de de G�rg�r'da �al��t�. ���nc� kitab� " Gene �yi Dayand�k " ise ayn� y�l ��kt�. 15 Nisan 1981' de 55 ya��nda �ld�.

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa