wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Ufuk KARAG�L

Kendi Kaleminden:            1996 � 1998 HBB tv Haber kameraman�

                                               1998 � 2000 FLASH tv Haber kameraman�

                                                2000 � 2001 OST�M tv Program kameraman�

                                                2001 � 2001 KANAL A Program kameraman�

                                                2001 � 2003 TV8 Program - Haber kameraman�

                                                2003 � 2005  - TV i�in haz�rlanan Ararat ( A�r� ) Da��

                                                                       -    Belgeselinin g�r�nt� y�netmeni. 

                                                                       -        TV i�in haz�rlanan 4 b�l�m halindeki  Y�ksek �rtifa ve N�ropsikolji belgesel program�n�n g�r�nt� y�netmeni ve yap�mc�s�.

-       TV i�in haz�rlanan Y�ksek �rtifa ve �klim Sal�n�mlar�n�n Kognitif s�re�ler �zerine etkisi belgeselinin g�r�nt� y�netmeni. ( Aconcagua da��. Mendoza - Arjantin )

-       TV i�i haz�rlanan 10 b�l�ml�k do�a sporlar� belgeselinin g�r�nt� y�netmeni ve metin yazar�. Sporcu ekip �yeli�i.( Da�c�l�k, rafting, kayak, yama� para��t�, kaya t�rman���, serbest para��t )

-        TV i�in haz�rlanan �nan�lar�n ard�ndan Mezopotamya belgeselinin g�r�nt� y�netmeni ve metin yazar� ekibi eleman�. ( Demavend Da�� � �ran, A�r� da�� � T�rkiye, Elbrus da�� � Rusya )

-         � �ay � adl� 25,00 dakikal�k k�sa filmin senaristli�i, y�netmenli�i, g�r�nt� y�netmenli�i.

-         � Unutkan � adl� 3,04 dakikal�k k�sa filmin senaristli�i, y�netmenli�i, g�r�nt� y�netmenli�i.           

       Televizyon yap�m elemanl���nda ge�irdi�im i� hayat�m boyunca televizyonun yan� s�ra tiyatro oyunculu�u kariyerine az da olsa sahip olabilme �ans� buldum. Aile �irketimizde ( B. O. T. Ba�kent Oyuncular� Tiyatrosu Yap�m Prod�ksiyon A.�. ) �ocuk oyuncu olarak ba�lad���m oyunculuk kariyerime daha sonralar� �zel tiyatrolar, TRT Ramazan programlar� ve Devlet �niversiteleri tiyatro topluluklar� ile devam ettim. Oyunculuk mesle�i ile ilgili �al��malar�m�n detayl� bilgisi a�a��dad�r:

                                                                            1990 � 1993 B. O. T. �ocuk Oyuncu,

                                                                            1993 � 1995 TRT Ramazan programlar� �ocuk Oyuncu,

                                                                            1995 � 1996 Ankara Liseler aras� Tiyatro yar��mas� � En iyi 2. Oyun � �d�l�,

                                                                            1995 � 1996 Ankara Liseler aras� Tiyatro yar��mas� � En iyi  Erkek oyuncu � �d�l�,

                                                                            1999 � 1999 Ankara �niversitesi Ziraat Fak�ltesi Tiyatro Toplulu�u Sezon Oyunu Oyuncusu �                                                                            Pa�a Kona�� � Oyunu � Muhaf�z Rol� Oyuncusu

                                                                            2001 � 2001 Eski�ehir A. �. Tiyatro toplulu�u Sezon oyunu Oyuncusu,

                                                                            (  � Romeo Juliet� i aldat�yor ( mu? ) � oyunu � Kral Sezar rol�  )

                                                                            2003 � 2003 Profesyonel Sahne Sanatlar� e�itimi ( A. S. T. )

                                                                            2003 � 2003 Profesyonel diksiyon ve ses kullan�m e�itimi (  Erkan Tan TV8  )

                                                                            2004 � 2004 Ankara amat�r senaryo yar��mas� � �vg�ye de�er yap�t � �d�l�,

                                                                            2004 � 2005 Ankara Tiyatro A Sezon oyunu oyuncusu,

                                                                            (  � Polisler � oyunu � Emniyet M�d�r� rol�  )

                                                                            2004 � 2004  Ankara Devlet Konservatuar� � sahne sanatlar� b�l�m� s�nav�n� derece ile ge�tim.

                                                                            (  Ya� haddinden okula kabul edilmedim  )         

Profesyonel olarak icra etti�im mesle�imin yan� s�ra son bir y�ldan bu yana amat�r olarak elektronik m�zik partileri organizasyonlar�nda g�rev ald�m, bu partilerin tan�t�m, rekl�m ve ak�� organizasyonlar�n� haz�rlad�m. Ayr�ca Ankara� daki elektronik m�zik DJ� leri ve baz� amat�r m�zik gruplar� ile � Loop sample � sistemi do�rultusunda � Re-Master � kay�tlar yapt�m. Bunlar�n i�erisinde tamamen elektronik tabanl� yap�tlarla birlikte elektronik ve otantik tabanlar�n kar��t�r�ld��� karma yap�tlar meydana getirdim.

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa