wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Yakup KIVRAK

Kendi Kaleminden: . Edebiyat��, de�ilim. M�zik e�itimine g�n�l vermi� bir e�itimciyim sadece. 1975 - 2005, otuz y�l olmu�. Pek �ok �ey s��d� bu y�llara. K�y ilkokul ��retmenli�inden ba�layarak her d�zeyde  m�zik e�itimcili�i, akademisyenlik, dan��manl�k, vs... Ara s�ra yazd�klar�m �lkemiz m�zik e�itimine ve dolay�s�yla genel m�zik ya�am�na ili�kin. Bir de yazd���m �ocuk �ark�lar�n�n s�zleri var, baz�lar� �iiri and�r�yor. Onlar� da �ocuklar i�in �iirler ba�l���yla g�nderebilirim Enstit�' ye...  aran�za kat�lmaktan mutluyum...

Edebiyat At�lyesi Y�netmeninden: 1957 Afyon do�umlu Yakup KIVRAK, 1981 - 2001 y�llar� aras�nda Gazi �niversitesi' nde ve ard�ndan 2002 - 2005 y�llar� aras�nda �n�n� �niversitesi� nde g�revi s�resince bu kurumda akademik ve sanatsal �al��malar�n�n yan� s�ra m�zik e�itimine ili�kin �e�itli dallarda ( Viyolonsel, Kl�sik Gitar, Okul �alg�lar�, Toplu �alma E�itimi, Orkestra vb. ) Lisans, Lisans�st�, Sanatta Yeterlik ve Doktora d�zeyinde dersler verdi, �e�itli �zel ve resmi e�itim kurumlar�nda dan��manl�k hizmetinde bulundu. ��renci m�zik topluluklar� e�itim ve y�netimine ili�kin, inceleme ve ara�t�rmalar yapmak �zere �e�itli Avrupa �lkelerinde bulundu. Haz�rlay�p y�netti�i  Gen�lik M�zik Topluluklar�yla yurt i�i ve d���nda �ok say�da konser verdi. K kat�ld��� uluslararas� yar��malarda �e�itli �d�ller kazand�. Y�netti�i gen�lik orkestralar� repertuarlar�nda geleneksel m�ziklerimize ve �alg�lar�m�za a��rl�kl� olarak yer verdi. Bu yakla��mla ger�ekle�tirdi�i yurt i�i ve yurt d��� konserleri b�y�k ilgi ve be�eniyle kar��land�. 

Olu�turup �al��t�rd��� Orkestralar: Gazi �niversitesi Gen�ler Oda Orkestras� ( 1996 - 2001 ), AAGSL Oda Orkestras� ( 1995 - 2001 ), Anadolu G�zel Sanatlar Liseleri Birle�ik Orkestras� ( 1998 - 2000 ), T�rkiye �niversiteler Aras� M�zik ��retmenli�i Programlar� Birle�ik Orkestras� ( 2003 ), �n�n� �niversitesi Oda Orkestras� ( 2003 - 2005 ), �ankaya Belediyesi Anadolu Oda Orkestras� ( 2005-� )

�d�lleri: 1992 Polonya 15. BIM yar��mas� ���nc�l�k �d�l� ( Gazi �niversitesi ��renci Orkestra ve Korosu ile ), 1995 Polonya 18. BIM yar��mas� �kincilik �d�l� ( Ankara Anadolu G�zel Sanatlar Lisesi Orkestra ve Korosu ile ), 1996 Ayn� yar��mada ���nc�l�k �d�l� ( Ankara Anadolu G�zel Sanatlar Lisesi Orkestra ve Korosu ile ), 1998 TRT Pop�ler �ocuk �ark�lar� Yar��mas� T�rkiye Birincili�i �d�l�, � K�rma Fidan� � adl� eserle, 1999 Gazi �niversitesi Uluslararas� Sanat Etkinlikleri Te�vik �d�l�, ( Avrupa Gen�lik Festivali ��in yaz�lan �ark� ve bu festival �er�evesinde Gazi �niversitesi Gen�ler Oda Orkestras�� yla ger�ekle�tirilen konserle ), 2000 �zmir K�lt�r Sanat ve E�itim Vakf� �d�l�,  � Ankara� da A�an �i�ek � adl� eserle, 2000 �zmir K�lt�r Sanat ve E�itim Vakf� �d�l�, � G�zelleme � adl� eserle, 2000 TRT Pop�ler �ocuk �ark�lar� Yar��mas� ���nc�l�k �d�l�, � D�nyay� Bize Verseler � adl� eserle, 2000 GOP �niversitesi �zel �d�l�, � Gaziosmanpa�a �niversitesi Mar�� � ile. ( �niversite Senatosunun 01 - 02 say� ve 15 /11 / 2000 tarihli karar� ile �niversite Resmi Mar�� olarak benimsenerek kabul edilmi�tir, 2000 Gazi �niversitesi Uluslararas� Sanat Etkinlikleri Te�vik �d�l�, ( Gazi �niversitesi Gen�ler Oda Orkestras�yla Yunanistan� da ger�ekle�tirilen ve �Bat� Trakya�da Yap�lan �lk T�rk Kl�sik Orkestra Konseri olarak kay�tlara ge�en konserle ), 2001 K�lt�r Bakanl��� ���nc�l�k �d�l�,Sevgi �i�e�i � adl� eserle, 2001 K�lt�r Bakanl��� Mansiyon �d�l�, � D�� � adl� eserle, 2001 K�lt�r Bakanl��� Mansiyon �d�l�, � Sen de Gel � adl� eserle, 2001 Polonya BIM Uluslar aras� Gen�lik Festivali  � En �yi �a�da� Polonyal� Besteci Yorumu �d�l� �, haz�rlay�p y�netti�i Ankara Anadolu G�zel sanatlar Lisesi ��renci Orkestras�� yla seslendirilen GORECKI yorumuyla, 2002 �zmir B�y�k�ehir Belediyesi Ba�ar� �d�l� � G�n Do�unca � adl� eserle, 2003 K�lt�r Bakanl���  Gen�lik �ark�lar� Mansiyon �d�l�Yayla �  ile, 2004 TRT Pop�ler �ocuk �ark�lar� Yar��mas�Sevgiler Olsun �   ile.

Yay�nlar�: 1997, Piyanodan Gitara - 1  ( �a�da� bestecilerimizin piyano eserlerinden gitar i�in �n al��t�rmal� 10 uyarlama ), 1998, �Piyanodan Gitara - 2  ( Evrensel bestecilerin piyano eserlerinden gitar i�in 30 uyarlama ), 1999, ��renci Orkestralar� ��in Da�arc�k - 1( ��renci Orkestralar� i�in d�zenlenmi� mar� ve gen�lik �ark�lar�ndan olu�an 7 kitapl�k set ), 2000, Ne Mutludur Ya�amak( Piyano E�likli 10 �ocuk �ark�s� ), 2000, �� K���k Par�a � Gitar ��in, 2002Gen�lik Orkestralar� ��in Da�arc�k (15 �a�da� T�rk Bestecisinin Gen�lik Orkestralar� d�zeyinde 30 se�kin eserinden olu�an 7 kitapl�k set ), T.C.K�lt�r Bakanl��� Yay�n� ), 2002, � D�nyay� Bize Verseler � ( �d�ll� �ocuk ve Gen�lik �ark�lar� ), 2004, Anadolu G�zel Sanatlar Liseleri Orkestra Ders Kitab� �  ( T.C. Milli E�itim Bakanl��� taraf�ndan yay�nlanm��t�r )

Evet, Yakup bey ho� geldiniz. Mektuplar�n�zla, sohbetlerinizle bizi kendinize ba�l�yaca��n�zdan korkar�z... Sevgili tiyatro duyguyo�uran�m�z say�n Tayfun TURKILI' nin dedi�i gibi " Tanr� hi�birimizi yazmaktan al�koymas�n! " Sevgi ve bir o kadar sayg�lar�mla,  M. Olgun BA�T�RK, , 20.07.2005, 13:oo 

Sevgili Yakup bey'  in ar�ivlik bilgi mahiyetindeki yaz�lar� i�in (  1   2  ) �ok te�ekk�r ediyorum...  M�zik e�itimimizin halini de d���necek olursak hem bir tan�kl�k hem de s�z�lm�� bir bilginin �r�n� oldu�u g�zlenen bu �al��malar ger�ekten �ok b�y�k k�ymet i�eriyorlar... selam ve sevgilerimle..�ahin TORUN, 20 Temmuz 2005 �ar�amba 14:18

                      1

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa