wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�NCELEME kuyusu

' NDAN YANSIYAN YAPIT

Telif hakk� sahibi: Ailesi ad�na G�ray ERG�R

Bir Sonraki Yap�t

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�, daha �nce kitap olarak yay�nlanm�� bu yap�t� Edebiyat At�lyemize g�nderen ve  yukar�da ad� ge�en de�erli telif hakk� sahiplerine te�ekk�r eder.

HAYATIN GER�EK KURALLARI

1  -  11

��indekiler

1 - 4 : Giri�, sunu�,�ns�z, , 5 - 38 : �nl� Ki�ilerin �zdeyi�leri, 39 - 42 : Manzum Se�me S�zler, 43 - 55 : Atas�zleri, 56 - 77 : F�kralar, 78 - 82 :S�zl�k

Sunu�

Duyguyo�uranlar�m�zdan say�n Alp ARPAD' �n de�erli bir an�s�ndan dolay� bize ula�an bu yap�t� hangi b�l�me koyaca��m�z� d���n�rken birden fazla dal� ilgilendirdi�ini g�rd�k ve bir iki dala uygun bulduk. Sonu�ta buraya koymaya karar verdik. Bu yap�t bir inceleme olmal�yd�...

Bir insan k�rk y�l� a�k�n bir s�re g�rev yap�yor ve emekliye ayr�l�yor. Yaln�zca t�ketici ruhuna sahip olmad���, ge�mi�e - �u ana - gelece�e kar�� kendisini sorumlu tutarak yararl�, olma�a �abalayan bir yap�ya sahip oldu�u �ok belli olan bu insan, �retmeye karar veriyor. Oturuyor, d���n�yor, d�zenliyor ve bir araya getiriyor. DERL�YOR. Bunu yaparken kendisine ait kocaman ve dopdolu ya�am�ndaki de�erler ona y�n veriyor. Bu de�erler ilerleyen ya��na kadar s�zgecinden ge�en de�erler; yani uzun bir incelemeye, ya�ama dayan�yor. ��te bunlar� aktarmaya �al���yor say�n ERG�R.

Bu kitap ni�in bir inceleme olmas�n?

Ne denmi� " �zdeyi� Deresinde" ; Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Kimisi bo� yere bakar dururmu� dereye, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� dereden. Dere ikisine de bakar ama hep akarm��... 

De�erli Mustafa ERG�R,  dereye bo� yere  bakmak istememi�! ��te bu derleme yap�t� bunun i�in ve yukar�da yaz�lanlardan dolay� �ok de�erlidir. Say�n ERG�R , iyi bir i� yapm��t�r. Allah rahmet eylesin...  

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�, A�ustos 2004

�ns�z 

Sevgili Okurlar,

Hayat boyu yolumuzu ayd�nlatan ve y�zy�llardan beri de�erlerinden hi�bir �ey kaybetmeyen, Atalar�m�z�n k�ymetli s�zlerinden, b�y�k adamlar�n �ok de�erli �zdeyi�lerinden ve ho� f�kralardan baz�lar�n� bu k���k el kitab�nda derlemeye �al��t�m.

Bu arada k�rk y�l� a�an memuriyet hayat�mda kar��la�t���m olaylardan esinlenerek ald���m baz� notlar� da eklemi� bulunuyorum.

Her zaman elinizin alt�nda bulundurabilece�iniz bu k���k eserin, bo� zamanlar�n�z� de�erlendirece�ini, sizi yolculukta ve her yerde yaln�z b�rakmayarak ho� vakit ge�irtecek g�venilir bir arkada��n�z olaca��n� umar�m. Bununla size k���k bir hizmet sunabildim ise, ne mutlu bana.

Ankara / 1996   

 

�NL� K���LER�N �ZDEY��LER�

Hayatta en hakiki m�r�it ilimdir, fendir. �lmin ve fennin haricinde m�r�it aramak gaflettir, delalettir. G. M. K. ATAT�RK

Kad�nlar�m�z e�er milletin hakiki anas� olmak istiyorlarsa; erkeklerimizden ziyade m�nevver ve faziletk�r olmal�d�r. G. M. K. ATAT�RK

�nsan�n yaln�z ger�e�in ne oldu�unu bilmesi k�fi de�ildir.Do�ruyu istemesi ve yapmas� l�z�md�r. GOETHE

Bir insan� kendi davan�z lehine kazanmak istiyorsan�z, her �eyden evvel ona samimi bir dost oldu�unuzu g�stermelisiniz. Bir damla bal ile onu kazan�rs�n�z, onun kafas�na ve kalbine girmenin en emin yolunu bulmu� olursunuz. LINCOLN

Kuvvetli insan, kendi kendini be�enebilen insand�r. Hz. MUHAMMED

Ba�kalar�n�n arzusuna g�re de�il, s�rf kendiniz i�in d���n�n�z. VOLTAIRE

�nanma hakk�, en derin bir ruh� ihtiyac�n ifadesi ve vicdan�m�z�n hakk�d�r. A. Fuat. BA�G�L

Ba�kalar�na h�r olma hakk�n� tan�mayanlar, h�rriyete l�y�k de�ildirler ve Allah' �n adaleti sayesinde �ok ge�meden h�rriyetlerini kaybederler. LINCOLN

5

�z�nt�n�n tek ilac� harekettir. G.H. LEWES

�nsanlar vatanlar�n� b�y�k oldu�u i�in de�il, kendi mallar� oldu�u i�in severler. SENECA

�nsanlar�n kendi haklar�nda s�yledikleri iyi �eylerin  ve ba�kalar� haklar�nda s�yledikleri k�t� �eylerin yar�s�na bile inanmayal�m. Petit SEUN

Bir insanda kibir, h�rs ve �ehvet s�z s�ylerken so�an gibi kokar. MEVLANA

Bir insan iktidar mevkiine y�kselmeden, kalbi, zek�s� ve muhakeme kudreti hakk�nda h�k�m verilemez. SOFOKLES

Sana k�t�l�k yapan, senden ya daha kuvvetli, yahut daha zay�ft�r. Senden daha zay�f ise ona merhamet et, senden daha kuvvetli ise kendi kendine merhamet et. SENECA

Evlilik f�rt�nal� bir deniz ise, bek�rl�k ta bulan�k bir batakl�kt�r. T.L. PEACOCK

Hi�bir �ey iftira kadar y�ksek bir h�za sahip de�ildir. Hi�bir �eye bu kadar kolayl�kla inan�lmaz ve hi�bir �ey bu kadar geni� bir sahaya yay�lamaz. ���ERO

Ba�kalar�n�n hat�ralar� ve fenal�klar� ile u�ra�arak ruhunu karartma, �sl�h edilmesi laz�m gelen biricik insan kendinsin. EMERSON   

6

7

8

9

10

11

 

1  -  11

       : Mustafa ERG�R, Ankara, 1996                                                                                                        Di�er Bir �nceleme i�in

                

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t