wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 �NCELEME kuyusu 

G�nderen : Alp ARPAD

DUALARIM SiZlerle

Burada, dualar�m ad� alt�nda, insanl���n dualar�n� asl�nda,  istedi�imiz her an her okudu�umuzda hepimizin olabilecek dualar� toplamaya karar verdim.

�n��llah yararl� olabilirim...

Y�ce ve ba���layan Allah�m�n ad�yla ba�lar�m. Y�ce Tanr�m; verdi�iniz t�m nimetlere binlerce kere ��krederim. Olmayanlara da verin Allah�m. Her iyinin kalbine g�re verin Allah�m. Allah' �n her biri noksans�z ve tam bulunan kelimelerine, O' nun gazab�ndan, kullar�n�n �errinden, �eytanlar�n sald�r�s�ndan ve benim yan�ma gelmelerinden size s���n�r�m. 01.11.2004, S. 11, G�nayd�n gazetesi 

 

Tanr�m; siz kimseyi a�l�kla, karanl�kla, so�ukla, zor �artlarla terbiye etmeyin yarabbim. K�t�lerin elini, belini, dilini ba�lay�p iyilerin b�t�n kap�lar�n� a��n y�ce Tanr�m. 

 

Aborjin duas�: Her �ey yeterli olsun! Seni ayakta tutmaya yetecek kadar / G�zelliklerle dolu bir yasam s�rmeni dilerim / Ayd�nl�k bir bak�� a��s�na sahip olmana / Yetecek kadar g�ne� diliyorum. / G�ne�i daha �ok sevmene / Yetecek kadar ya�mur diliyorum. / Ruhunu canl� tutmana yetecek kadar / Mutluluk diliyorum. / Yasamdaki en k���k zevklerin daha b�y�km�� gibi alg�lanmas�na yetecek kadar ac� diliyorum. / �steklerini tatmin etmeye yetecek kadar / Kazan� diliyorum. / Sahip oldu�un her �eyi takdir etmene / Yetecek kadar kay�p diliyorum. / Son elveda' yi atlatmana yetecek kadar / ' Merhaba ' diliyorum.

 

Bu yaz� milattan 2000 y�l �nce H�T�TLERE ait kal�nt�lar i�erisinde bulunan bir duvar yaz�s�na aittir. �nternetten: Tanr�m, Beni yava�lat. Akl�m� sakinle�tirerek kalbimi dinlendir... Zaman�n sonsuzlu�unu g�stererek bu tela�l� h�z�m� dengele... G�n�n karma�as� i�inde bana sonsuza kadar ya�ayacak tepelerin s�kunetini ver. Sinirlerim ve kaslar�mdaki gerginli�i, belle�imde ya�ayan akarsular�n melodisiyle y�ka, g�t�r. Uykunun o b�y�leyici ve iyile�tirici g�c�n� duymama yard�mc� ol... Anl�k zevkleri ya�ayabilme sanat�n� ��ret; bir �i�e�e bakmak i�in yava�lamay�, g�zel bir k�pek ya da kediyi ok�amak i�in durmay�, g�zel bir kitaptan birka� sat�r okumay�, bal�k avlayabilmeyi, h�lyalara dalabilmeyi ��ret... Her g�n bana kaplumba�a ve tav�an�n masal�n� hat�rlat; hat�rlat ki yar��� her zaman h�zl� ko�an�n bitirmedi�ini, ya�amda h�z� artt�rmaktan �ok daha �nemli �eyler oldu�unu bileyim... Heybetli me�e a�ac�n�n dallar�ndan yukar�ya do�ru bakmam� sa�la; bak�p g�reyim ki, onun b�yle g��l� ve b�y�k olmas� yava� ve iyi b�y�mesine ba�l�d�r... Beni yava�lat Tanr�m ve k�klerimi ya�am topra��n�n kal�c� de�erlerine do�ru g�ndermeme yardim et;yard�m et ki, kaderimin y�ld�zlar�na do�ru daha olgun ve daha sa�l�kl� olarak y�kseleyim. ve hepsinden �nemlisi... Tanr�m, Bana de�i�tirebilece�im �eyleri de�i�tirmek i�in CESARET, de�i�tiremeyece�im �eyleri kabul etmek i�in SABIR, �kisi aras�ndaki fark� bilmek i�in AKIL ve yalanlardan koruyacak DOSTLAR ver... internetten...

T�rklerin duas�: Y�ce ve ba���layan Allah�m�n ad�yla ba�lar�m. Ben �yle bir Allah� � an�yorum ki O� nun ismiyle beraber olununca ne yerde bulunan ve ne g�kten inecek olan hi�bir �ey zarar veremez. Her �eyi i�itici O� dur.  Amin!

Zorluklardan ve k�t�l�klerden korunmak i�in ak�l g�c�, beden g�c�, maddi ve manevi g�� ver Allah�m.  Son ana kadar ak�l sa�l��� ve beden sa�l��� ver yarabbim.

Yoku�lar�n d�z olsun!

�ingene duas�: Zaman k�sa, ya�amaksa �ok g�zel... Sadece ya�ad���n� hisset. Yasaklardan ve yasaklamalardan uzak dur. A�k�n�n seni nereye g�t�rmesini istiyorsan serbest b�rak onlar� seni u�ursunlar. Sevgi ba��ndan eksik olmas�n. Dost�a ve sa�l�kla kal ve unutma...

     

       : Alp ARPAD,  Ba�lang��, Ankara, 01.11.2004                                                                           Di�er Bir �nceleme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t