wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

MASAL bah�esi

' NE YERLE�EN YAPIT

���T

Derelerin, �rmaklar�n masmavi akt��� ye�illerin yemye�il oldu�u,suyu bol huyu g�zel bir �lke varm��. B�t�n canl�lar g�zel g�zel ya�ay�p gidermi�.  Hi� kavga etmezlermi�. Bir insano�lu bir g�n bir ku� yakalam��. Ku� yalvarm��;

- � Ey insano�lu! Senin yemedi�in kalmad�. Beni yiyip de ne yapacaks�n? Di�inin kovu�una bile ka�mam. Sana bunun yerine �� ���t vereyim. Sen bunlarla hi� a� kalmaz, �m�r boyu diledi�ini yapars�n. Zengin olursun. Yeter ki, parmaklar�n� a�, gideyim! " 

�nsano�luna �ok cazip gelmi� bu �neri. A�m�� avucunu, ku� gitmi�, uza�a, y�kse�e, eri�ilemeyece�i bir yere konmu�. Ku� ne�eyle �tmeye ba�lam�� tekrar. �nsano�lu merakla ku�un ���d�n� bekliyormu�;

- " Birincisi, olmayacaklar� kim derse desin inanma! " demi�. �nsano�lu bu s�z� pek be�enmi�;

- " Aferin, aferin! �kincisi? "

- " �kincisi " demi� ku�, " Ama ondan evvel bir �ey diyeyim; e�er beni b�rakmasayd�n, karn�mdaki bir kese alt�n�n fark�na varabilirdin. Ka��rd���n f�rsatlara sak�n �z�lme! Onun yerine f�rsatlar� tan�maya �al�� bir dahaki sefere! " 

�nsano�lu ba�lam�� d�v�nmeye, ba��n� ta�lara vurmaya. A�l�yor, �z�l�yor, ah �ekiyormu�. Arada da ku�a bak�yormu�;

- " T�h, t��h! Bari ���nc�y� s�yle... "

- " ���nc�ye ne gerek var? �lk iki ���d�m� tuttun mu ki? Birinci olarak, olmayacaklara inanma demedim mi? Benim cismim ne ki bir kese alt�n� i�ine als�n? Alsayd� bile, g�c�m ne ki u�up buralara gelebileyim? Pi�man olma dedim, sen neredeyse �lecektin? Hadi ���nc�y� de deyivereyim; ak�ls�zl�k ve h�rs birbirine paralel y�r�r, asla ��renmez! ��renmeye �al��, bir lokma ile doyars�n, bilgilendik�e zenginle�irsin. Kal sa�l�cakla. "

Ku� �mr�n� bir iki lokmayla ama gezerek, g�rerek ve mutlu ge�irmi�. Bizim insano�luysa kederinden �lm�� bir m�ddet sonra. Dediklerine g�re torunlar� hala ku�lar�n pe�inden ko�arm��.  

G�nderen: Alev  SIRDA�                                                               Di�er Bir Masal i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t