wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

MASAL bah�esi

Telif Hakk� Sahibi: Sibel ER�ZDEN
 

�� ELMA

Bir varm��, bir yokmu��

Evvel zaman i�inde, kalbur saman i�inde, develer tellal iken, pireler berber iken , ben babam�n be�i�ini t�ng�r m�ng�r sallar iken,  zamanlar�n t�m�nde, anlat�la gelen masallar�n hepsinin ba��nda ya�ayan bir pire ile bir deve varm��. Deve, di�er develer gibi  tellal bir deve imi�, pire de di�er pireler gibi berber bir  pire.

�kisi de, �nceleri masal tekerlemelerinde bulunmaktan mutluymu�lar. Ne de olsa her masal onlarla ba�larm��. Her masal severmi� onlar�, her masal s�yleyen gibi�

Ancak  y�zy�llar ge�tik�e bu i�ten s�k�l�r olmu�lar. � Art�k � diyorlarm�� , � Bizim de bir masal�n ger�ek kahramanlar� olma vaktimiz geldi. Neden hala b�yle tekerleme k��elerinde s�r�n�p duruyoruz ki? Biz  ne zaman kendi masal�m�z�n kahramanlar� olaca��z? �

Bu d���ncelerle bir g�n kararlar�n� vermi�ler, gidip masallar padi�ah�n�n kap�s�n� �alacak, ondan bir masal�n ger�ek kahraman� olma iznini isteyeceklermi�. Masal d�nyas�nda onun izni olmad�k�a ne Kelo�lan vezir olabilirmi�, ne de Z�mr�d�anka Kaf da��n� a�abilirmi�. Ama �ok iyi kalpliymi� masallar padi�ah�. Kimsecikleri �zmez, masallar�n hepsine e�it davran�r,  dikkatle inceler, her birinin daha da iyi olabilmesi i�in var g�c�yle �al���rm��.

Tellal deve, berber pireyle  masallara yara��r g�zellikteki saray�n �n�ne geldi�inde �a�k�nl�ktan az kals�n k���k dilini yutacakm��.  Binlerce tellal deve yap�lmas� gereken duyurular� alabilmek i�in saray kap�s�nda, s�rada bekliyor, hi�birinde de bir s�k�nt� i�areti g�r�lm�yormu�. Berber pireler de b�k�p usanmadan s�rtlar�nda ya�ad�klar� tellal develerin t�ylerini d�zeltiyor, en ufak bir yorgunluk hissetmiyorlarm��. Anla��lan yapt�klar� i�i severek yap�yorlarm�� hepsi de.

Berber pire ile tellal deve masallar padi�ah�na dertlerini anlatm��lar. Art�k kendileri de bir masal�n ba� kahramanlar� olmak istediklerini, bir tekerleme dizesinde  kalmak istemediklerini  belirtmi�ler. Minicik bir kar�ncay� bile incitmeyen pamuk  �ekeri kalpli masallar padi�ah�, onlar� k�rar m� hi�? �steklerini kabul etmi� hemen. Ama onlar� uyarmay� da ihmal etmemi�, demi� ki;

- � Siz bu i�e kalk��t�n�z ama masallar diyar� g�� yerdir, �etin yerdir. Dur durak dinlemeden bir �eylerle u�ra�man�z, k�y� bucak demeden her yere gidebilmeniz, a�l�k tokluk bilmeden sava�man�z bile gerekebilir, her �eyi g�ze almal�s�n�z� �imdii, bir daha d���nelim derseniiz, kabul der karar�m� geri �ekerim, yok biz karar verdik gayr� d�n��� yok bu i�in diyorsan�z Allah yolunuzu a��k etsin der hay�r dua ederim. � Lakin bizimkiler kararl�ym��, caymam��lar;

- � �steriz padi�ah�m � demi�ler. Eh bunu duyan masallar padi�ah� da;

- � Benden g�nah gitti . �  diyerek bir ferman ��karm��. G�revli  kahramanlar�n hepsi kalk�p gelmi�ler. G�revlerini iyice bellemi�ler.

Masallar padi�ah� emrini vermi�;

- � Haydi yolunuz a��k ola! � deyip sal�vermi� berber pire ile tellal  deveyi saray�n d���na�

 

Berber pire ile tellal deve yollara d��m��ler. Y�r�m��ler, y�r�m��ler, az gitmi�ler  uz gitmi�ler, dere tepe �yle bir d�z gitmi�ler ki alt� ay bir g�z gitmi�ler. Bir de bakm��lar ki ne g�rs�nler; - ikisi de biliyormu� masal�n bu k�sm�n�, ayn� anda kendileri de s�yleyerek -  bir arpa boyu yol gitmi�ler 

Tellal deve birden arkada��na d�n�p;

- � Yahu berber pire, hangi �a�da ya��yoruz? Bu kadar yol gittik, yine de  bir arpa boyu yol gittik, gel masallar padi�ah�na bir ku� u�ural�m da masal h�z birimlerini  biraz art�rs�n. Ne dersin? �

- � Ne diyeyim, ya�a derim, hele ben �u pire halimle daha da sevinirim. � demi�. Masal g�vercinlerine el sallam��lar, Masal g�vercinleri u�arak gelmi�, bizimkiler dertlerini anlatm��lar. G�vercinler emin olmak i�in yeniden sormu�lar;

- � Masal h�z birimlerinin art�r�lmas�n� istiyorsunuz, tamam de�il mi? Aynen b�yle yazaca��z. Ona g�re. �

- � Tamam � demi� berber pire. � �yle yaz�n. �

Masal g�vercinleri kanat �st� bilgisayar�n� ��karm��lar. Berber pire ile tellal deve masal teknolojisindeki bu geli�melere hayran kalm��lar. � Tamam � demi� ba� g�vercin. � Masallar padi�ah� iste�inizi kabul etti. H�z birimleri �u andan itibaren artm�� bulunuyor. � der demez g�zden kaybolmu�. �b�r masal g�vercinleri de onu izlemi�ler.

Tellal deve ile berber pire yine d��m��ler yollara. Az gitmi�ler uz gitmi�ler, iki g�nc�k yol gitmi�ler, bir de bakm��lar ki kar��lar�nda karanl�k m� karanl�k, derin mi derin, korkun� mu korkun�, arapsa�� gibi karman �orman bir orman! Tellal deve berber pireye bakm��, berber pire tellal deveye. Ne yaps�nlar? �aresiz dalm��lar orman�n i�ine. Orman da ormanm�� hani! Ka� t�y varsa ikisinde de, diken diken olmu� hepsi. Birden uzaklardan gelen bir ses ile irkilmi�ler.

- � g��m � � g���m �, � g�����m � � g������m� � Ses gittik�e yakla��yormu�. Korkular�ndan �leyazm��lar! Ses iyice yakla�m��, yakla�m��, bir de bakm��lar ki tam arkalar�nda bir duda�� yerin yedi kat dibinde, bir duda�� g���n yedi kat �st�nde koca kulakl�, koca ayakl� bir dev! Birbirlerine bakm��lar, berber pire bir s��ray��ta tellal devenin boynuna atlam��, ya�lam��lar tabanlar�. �yle h�zl� ko�mu�lar ki iki g�nde ald�klar� yolu be� dakikada bitirivermi�ler. � Ohhh � demi�ler ama unuttuklar� bir �ey varm��. Masal h�z birimleri artt��� i�in ba�ka masallarda a��r a��r giden dev �nlerine bir ad�mda ge�ivermi�! �leri gidemeyeceklerine g�re geri ka�maya karar vermi�ler. Lakin bu orman�n zaman orman� denen bir orman oldu�unu bilmiyorlarm��. Geriye d�n�p bakm��lar ki ne g�rs�nler! Bast�klar� her yer kaybolup gidiyor, a�a�lar siliniyor. Kocaman bir bo�luk geride kalan� Ne ilerleyebilen ne de  geriye d�nebilen berber pireyle tellal deve, bizim koca devin a�z�n�n i�inde bulmu�lar kendilerini�.

Buras� �slak, pis kokulu bir yermi�. Di�lerini hi� f�r�alamayan devin bir s�r� ��r�k di�i, bu di�lerin �st�nde de  bir kar�� bakteri plak tabakas� varm��. � ����� � demi� bizimkiler. �ok i�renmi�ler. Di�ler o kadar b�y�km�� ki deve ile pire kovu�un birine gizlenip do�ruca yemek borusuna atlam��lar.

Hareketli bir mide �alkant�s�ndan sonra uzun ince bir yola girmi�ler. Burada onlar� g�d�klayan bir s�r� parmaklar varm��. G�lmekten �lm��ler. Ama bu e�lence uzun s�rmemi�. Daha geni��e bir koridora ula�m��lar. � ������f! � demi� berber pire.  � Buras� da neresi b�yle her yer ��p i�inde! � � Sen ��p� m�p� b�rak berber pire! Ya bu kokuya ne diyeceksin bakal�m? � demi� tellal deve. Biraz daha di�lerini s�k�p sabrettikten sonra nihayet g�n �����n� g�rm��ler. Ama olduk�a ac�l� olmu� bu g�r��. �kisi de devden yuvarlanarak d��t�kleri i�in kafalar�n� g�zlerini yaralam��lar.

- � Oof, of, nolayd� ya nolayd� � ke�ke her masal�n ba��nda pa�a pa�a kalayd�k! � demi� berber pire tellal deveye.

- � Hakl�s�n � demi� deve.

- � �imdi ne desek de masallar padi�ah�na, bizi yeniden o eski temiz, sa�l�kl� tekerlememize d�nd�rse! �

- � Bir kere bu kokuyla buradan k�p�rdayamay�z bile ! � demi� ve tellal deve h�ng�r h�ng�r a�lamaya ba�lam��. O kocaman sesiyle o  kadar h�ng�r h��k�r a�lam�� ki b�t�n masalc� ku�lar� ba�lar�na toplanm��lar. Durumu zaten biliyorlarm�� asl�nda. Masal�n ba��ndaki ilk g�revlendirme s�ras�nda masallar padi�ah� onlara anlatm��. Deveyi zor zekat sakinle�tirip ona �z�lmemesini, bu d�nyada her derdin mutlak bir �aresinin oldu�unu s�ylemi�ler.

 

Bu s�rada b�t�n olanlar� saray�ndan naklen izleyen masallar padi�ah�, �ampuanl� ya�mur bulutlar�n� �a��r�p zaman orman�na g�ndermi�. Ard�ndan durulama bulutlar�na s�ra gelmi�. B�ylece hep birlikte, art�k derslerini iyice alm�� olan berber pireyle tellal deveyi y�kam��, ar� duru etmi�ler. B�ylece temizlenen kahramanlar�m�z, masallar padi�ah�n�n huzuruna ��k�p �z�r �st�ne �z�r dilemi�ler. Masallar padi�ah� onlara d�n�p �unlar� s�ylemi�;

- � Siz dersinizi ald�n�z, elinizdekilerle yetinmeyip, ba�kalar�n� yerinde olmaya heveslenmenin ba��n�za neler a�t���n� g�rd�n�z. Bundan b�yle halinizden �ikayet etmeden mutlu ya�aman�n de�erini daha iyi anlars�n�z art�k. Haydi bakal�m do�ru tekerlemenizdeki dizenize. �

Sevin�ten havalara u�an berber pire ile tellal deve saraydan ��karken g�kten d��en �� elma g�rm��ler. Elman�n biri di�erlerine ��yle diyormu�;

- � Arkada�lar, biz hep b�yle masal sonu tekerlemesi olarak m� kalaca��z? Sizce de art�k kendi masal�m�zdaki yerimizi alman�n zaman� gelmedi mi? �

Berber pire tellal deveye, tellal deve de berber pireye bak�p bilmi� bilmi� g�l�msemi��

Onlar ermi� murad�na, biz ��kal�m kerevetine�

:  Sibel ER�ZDEN, �stanbul, 28.01.2004, 12:33                                                                    Di�er Bir Masal i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t