wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Demet ORAL

Kendi Kaleminden: Ya�arken hissetti�imiz bir s�r� duyguyu anlatabilmek ba�kalar�n�n da  hissetmesini sa�layabilmek i�in �ok emek gerekiyor. Bir �ok y�l�m� matematik ��renmek ve sonras�nda daha �ok y�llar�m� ise matemati�i ��retmek, asl�nda sevdirebilmek i�in harcad�m. " Harcad�m" diyorum ��nk� y�llar ge�erken e�itim sistemimizdeki aksak eksik bir s�r�  detaydan insanlar�n matematikten hep nefret ettiklerini g�rd�m. Asl�nda sorun matematik de de�il, toplumsal bir �eyler yerinde yoktu uzun zamand�r. Hep olmas� gerekenlerden bahsedip hi� bir �ey  yapamayanlardan olmak istemedim. Vazge�tim matematik ��retmekten. ��imde kutsall���n� da art�k  hissetmedi�im ��retmenlik mesle�inden  ayr�ld�m. �imdi kozmetoloji e�itimi al�yorum. �ok daha e�lenceli ve inan�r m�s�n�z bilmem, ��nk� ben h�l� �ok �a��r�yorum: �nsanlar i�in d�� g�r�n��leri her �eyden de �nemli! Y�reklerinde ne ya�arlarsa ya�as�nlar, ac�, sevin�, �l�m hastal�k, ihanet, ne olursa olsun insanlar�n �o�u sa�lar�, makyajlar� ile pek fena ilgililer. Ben uzun s�redir gereksiz maddesel �eylerden uzak kalmaya ve y�re�imle ya�amaya �al���yorum. Hissettiklerimi anlatmak  istiyorum ve bu ama�la yaz�yorum ve art�k birileri ile  bunlar� payla�mak istiyorum. Burada benimle ayn� ama�ta olan insanlarla olmak �ok g�zel.  Hele biri ya da birileri  eline sa�l�k  demi�se bu muhte�em keyifli... Okuyan, yazan herkesi tebrik ediyorum, kolay gelsin...

Say�n Demet Oral, duru ve ger�ek�i bir �yk�. Be�eniyle okudum. Sayg� ile... Fatma �ZD�REK, Thu, 9 Aug 2007 15:53:12 -0700 (PDT)

 

 

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa