wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Kaan KARAKU�

Kendi Kaleminden: 1968 Kocaeli do�umluyum, �stanbul' da ya��yorum. Bir �zel �irkette " Potansiyel emekli " olarak �al���yorum. �ki �niversite deneyip arad���m� bulamay�nca, rahmetli babaannemin �nerdi�i yoldan gitmeye karar verdim. �ocukken babaannem bana k�zd���nda - ki s�k s�k k�z�lmas� icap eden bir �ocuktum -  " olmaz olas�ca " diye azarlard� beni. Hayat�m�n " Bir baltaya sap olamama " d�nemlerinden birinde karar vermi� olmal�y�m muhtemelen; " Ben b�y�y�nce olmaz olaca��m " . �yle ya, olanlardan neyim eksik?  

�ocuklu�umdan beri d��k�n�m edebiyata ama yazmaya gelince ba�ka. Yazar durur; ertesi g�n okudu�umda siler atard�m be�enmeyip. Bu sitenin yazarlar�ndan bir a�abeyim, sa� olsun te�vik etti; " Bir deneyeyim hele " dedim. D���nd�m de kendi yazd�klar�m� be�enmeyip ataca��ma ben yazay�m, okuyup be�enmeyenler ats�n, de�il mi? Zaman ay�r�p okuyanlara te�ekk�r ederim.

Kaan Bey merhaba, an�lar�n�z� ve �iirlerinizi okudum. Asl�nda fikir belirtmek i�in biraz daha beklemeliydim ama R�ya Bitti ' de dayanamad�m! Yazmak gere�ini duydum. Hepsi birbirinden g�zel �iirleriniz de Orhan Veli' yi, Can Y�cel' i; Midye Dolma adl� an�n�zda alt�n�zda yatan ger�ek �l��tlerdeki g�lmece yazar�n� ve hepsindeki duygu d�nyan�z� g�rd�m. San�r�m T�rk ve d�nya edebiyat�, yeni bir �air ve yazar kazand�. S�k� takip�iniz olaca��m. Sa�l�k ba�ta olmak �zere her �eyin en iyisini dilerim. ��ten sevgilerimle, Alp ARPAD, 22.Jan.2009:07:27:26�0800 (PST)

   

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa