wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Nusret ZENC�RC�

Kendi Kaleminden: Dede olma ya��nda bir m�hendisim. Yaz� yazmam ve �iir karalamam sadece kendi duygular�m�n d��a yans�t�lmas� ya da  " bacalar�m�n temizlenmesi " amac�ndan �te bir �zelli�e sahip de�ildir. Kurallar ya da �zenmeler i�inde olmama gayretim �ok kuvvetlidir. " Yeni " bir s�z s�yleme gayretim ise hi� yoktur ve olamaz.. Ne de olsa " G�k Kubbe Alt�nda S�ylenmemi� S�z yoktur " .

Bir hamd�m, yol ald�m
Sonunda Nusret oldum..

dizelerimle s�zlerimi bitireyim.. Sayg� ile..

�eftalinin Dostlu�u' nu �ok iyi anl�yorum. �ylesine bir dostluktur ki o, say�n ZENC�RC�! Bize daha �ok yazd�r�r bu dostluk!.. " Yazd�rs�n y�ce Tanr�m, yazmaktan al�koymas�n bizleri " ! G�n�lda��m�z de�erli tiyatro yazar� say�n Tayfun T�RK�L�' nin dedi�i gibi. . Nusret bey, �eftali mi olsayd�m insan� anlatmak i�in, insan  m� olsayd�m �eftaliyi yazmak i�in?  Ya da takip�iniz olup daha nicelerini de insan� da sizden mi okumal�y�m? Nas�l da g�zel yakalam��s�n�z? �ok g�zel yazm��s�n�z. Ellerinize sa�l�k. Dama��m�zda kalan tatla di�er �yk�lerinizi de merakla bekliyoruz. Sevgi ve sayg�lar�mla,  Alp ARPAD, 18.01.2005, 13:38
 

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa