wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Nusret ZENC�RC�

EFTAL�N�N DOSTLU�U

Kasaban�n kara ta� kapl� sokaklar�ndan karlar�n �ekilip, bahar�n ilk ya�murlar�n�n sokaklar� y�kad��� g�nlerdi. Kara ta� sokaklardan birinin sonundaki kara ta�tan yap�lma iki katl� bir evin avlusunda, derme �atma havuza yak�n bir yerde avluyu kaplayan ta�lar�n aras�ndaki dar bir bo�luktan, bir k���k bitki ba��n� topraktan ��kar�yordu.

Yabanc�s� oldu�u bu diyarlara, bir kamyon i�indeki kasalarda gelmi�; uzun boylu s�ska bacakl� bir yaramaz �ocuk taraf�ndan yenilmi�, �ekirde�i buraya f�rlat�lm��, sonra da unutulmu�tu. �st�nden ge�en k��lar�n so�u�undan, �st�ne basan ayaklar�n korkusundan toprakta saklanm��; bahar�n birinde art�k cesaretini toplayarak �s�nan toprakla birlikte kabuklar�ndan s�yr�lm�� ve ba��n� topra��n �st�ne ��karm��t�.

Ana babas�n�n topraklar�ndan �ok uzaktaki bu yaban ellerinde, g�ne�i g�rd��� bu ilk g�nlerde �ok korkuyor; g�z�n� her sabah hep korkuyla a��yor, s�rekli ezilme korkusuyla yakla�an her ayak sesinde irkiliyor; k�sacas�, ilk g�nlerini korkuya al��maya �al��arak ge�iriyor; kara ta�tan yap�l�, derme �atma yap�l�, bozuk s�val� bir havuzdan s�zan sudan teselli buluyordu.

Gelip ge�en ayaklardan sak�nmas�, korkmas� yetmiyormu� gibi bir de s�ska bacakl� o�lan�n s�k s�k gelip sa��na soluna bak�nmas�, �eki�tirmesi fazla geliyor; korkusunu daha da art�r�yordu. Anlam��t�, bu i� buraya kadard�. Burada, ana baba diyar�ndan �ok uzak olan bu kasabada, bu avluda kaybolup gidecekti.

Her sabahki gibi korku ile g�zlerini a�t��� bir sabah, yine ilk olarak s�ska o�lan�n ayaklar�n� g�rm��t�. Ard�ndan da kocaman karams� g�zlerini. Pek mi sevgi ile bak�yordu o�lan, yoksa ona m� �yle geliyordu, karar veremedi bu sefer. �ocuk, elinde tahta par�alar�, birka� �ivi, bir keser; �iviyi tahtaya �ak�yor, beceremiyor, �ivi bir yana, tahtalar �te yana savrulup duruyordu. �stedi�ini yapamaman�n �z�nt�s�nden dolu g�zleriyle bak�nd��� �evresinde kimseden yard�m gelmedi�ini g�rd�k�e de daha bir a�lamakl� yapmak istedi�i i� �zerinde u�ra��p duruyordu.

�eftalinin yan�nda birden, kara lastikli bir �ift ayak belirdi. �eftali korku ile irkildi, g�zlerini kapad�. Kirpikleri aras�ndan nice sonra bakt���nda �ocu�un adamla konu�tu�unu, konu�tuk�a �ocuktaki co�ku ve sevincin artt���n� g�r�p i�indeki s�k�nt�y� az da olsa �teledi. Ya�l�, t�knaz adam e�ildi, �ocu�un yan�na ��kt�, tahtalara �ivilere ve kesere bakt�. Sonra, bir ka� dakika i�inde, �ocu�un d���n�p de bir t�rl� yapamad���n� yap�verdi; �eftalinin bu kara ta�l� evin bah�esinde korkmadan ve i�inde g�venle ya�ayabilece�i tahtadan, �itsi bir korunak.

Aradan ge�en bir ka� y�l�n sonunda; ya�l� adamla �ocu�un aralar�na yerle�tirdikleri bir �uval�n i�inde, boz bir e�e�in s�rt�nda, bundan sonraki �mr�n� tamamlayaca�� k�rm�z� toprakl� bir ba�a ta��nd�. Ba��n yoldan ve g�zlerden uzak bir k��esine dikildi.

  • � Bu senin �eftalin olacak � dedi ya�l� adam �ocu�a.

Ya�l� adamla �ocuk o bahar ba�a �ok s�k geldiler. Sulad�lar, otlar�n� ald�lar, g�brelediler...

K�h bir testi su ile susuzlu�una ila�, k�h varl�klar�yla yaln�zl���na ortak olarak hep onun yan�nda oldular. Sonraki y�llarda da hep onun yan�nda oldular.

Korkarak topra�a ba��n� ��kard��� o g�nlere benzer bir g�nd�. Ya�l� adam�n yine ama bu sefer tek ba��na geldi�i o g�n. Vard� yan�na, oturdu, s�rt�n� s�rt�na dayad�. �ocuk neden yoktu ? Merak etmi�ti ama soramad�, bekledi. Nas�lsa ya�l� adam soluklan�nca ona her �eyi anlatacakt�. Cebinden tabakas�n� ��kar�p sar� kesme t�t�n�nden sar�p yakt�ktan nice sonra anlatmaya ba�lad� ya�l� adam;

  • " Senin s�ska yok art�k, gitti onlar � dedi. Durdu az biraz ve ekledi;
  • " Ailesiyle birlikte ba�ka uzak bir �ehre gittiler. Ya ara s�ra gelirler ya da hi� gelmezler art�k �

�kisi ayr�l�k h�zn�n� sessizce birlikte payla��yordu. Ne de olsa gidenler onlar�n ortak sevdikleriydi.

- � Sen ve ben yaln�z�z art�k. Sen gurbette ben ata evimde yaln�z, yaln�z ikimiz var�z art�k buralarda s�rt s�rta verecek � s�zleri ya�l� adam�n, ikisinin de g�zlerini doldurdu.

Y�llar� ger�ekten s�rt s�rta vererek ge�irdiler. Dost olarak, dertda� olarak...

Y�llar s�rt s�rtal�klar�n� daha da art�r�yordu. ��nk� ge�en y�llar ya�l� adam�n onun s�rt�nda dinlenme s�resini daha da art�rm��t�. Sonunda, ba�a gelmesi onunla konu�mas� da azald�. Ya�l�l�k ona art�k ba�a gelme izni bile vermiyordu.

Bir ka� zaman sonra bir sabah daha bir s�k�nt� i�inde uyand� �eftali. Ya�l� adam uzun zamand�r yoktu, gelmiyordu. Ufka bak�nd�, uzaktan gelenler vard�. Sevinir gibi oldu ama �l��y� de ka��rmad�. Ellerinde bir su testisi ile iki uzun, biri daha yeni yetme, insan geliyordu uzaktan. �nce su testisini tan�d�,sonra;

  • � S�ska �ocuk bu, s�ska �ocuk ! � deyip sevin� i�inde kald���nda uzunlar ba�dan girmek �zereydi .

�ocuk b�y�m��t�. Geldi yan�na oturdu. Konu�amay�p yutkuna kald�lar bir zaman... 

  • " Dedem �ld� " diye ba�lad� �ocuk nice sonra; " d�n defnettik, bug�n de sana geldik. O sana emanet art�k, iyi bak O' na buralarda, olur mu? ". Sesindeki a�lamakl�k hali h��k�r��a d�n��meden kalkt�, h�zla ��kt� gitti ba�dan. Ard�na bir son kez bile bakamam��t�.

Sonraki y�llar, gurbet ellerin yerlisi ile �z yurdunun garibinin ortak yolculuklar�d�r. E�er bir g�n anlat�l�rsa...

:  Nusret ZENC�RC�, Ankara, 14.06.2002                                                                                                             Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t