wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DEY�M IRMA�I

 Bazen ���nc� anlamas�n istersiniz. ���nc� de hakikaten anlamaz ama korkusundan da soramaz. Bir s�r� hazla g�l�msersiniz... Ne yaparsan�z yap�n, insano�lu,kendi bi�emini kendisi �iziyor. Bunun en ho� yan�, iki sayfayla anlatamad���n�z� o iki kelimeyle anlat�yor. Hem de T�rk�e' nin g�zelli�ini, zenginli�ini ve g�rmek istenirse enginli�ini g�z�m�ze sokarak... Deyimlerimiz hem �ok ho�, hem de onlara daha �ok ihtiyac�m�z var galiba... 

Z

Bu b�l�m g�r���n�ze a��lm��t�r. Size ho� gelen de�erli her deyim payla��ma sunulacakt�r. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�n� gezerken g�rece�iniz herhangi bir adrese, yaz�lar�n�z� g�nderebilirsiniz. Mailinizin konu b�l�m�ne konuyu kesinlikle yaz�n�z.

Sayg�lar�m ile,

Se�kin Kemal ERDEM.,

Edebiyat At�lyesi Ge�ici Y�netmeni.

 

Zarfa de�il, mazrufa bakmak:  Zarfa de�il, zarf�n i�indekine bakmak; d�� g�r�n��e aldanmamak.  G�nderen: Alp ARPAD

                                                                                                                         Di�er bir DEY�M i�in

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t