wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
    SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�                                          DEY�M �rma��

 

Bazen ���nc� anlamas�n istersiniz. ���nc� de hakikaten anlamaz ama korkusundan da soramaz. Bir s�r� hazla g�l�msersiniz... Ne yaparsan�z yap�n, insano�lu,kendi bi�emini kendisi �iziyor. Bunun en ho� yan�, iki sayfayla anlatamad���n�z� o iki kelimeyle anlat�yor. Hem de T�rk�e' nin g�zelli�ini, zenginli�ini ve g�rmek istenirse enginli�ini g�z�m�ze sokarak... Deyimlerimiz hem �ok ho�, hem de onlara daha �ok ihtiyac�m�z var galiba...

 

Afyonu Patlamamak, Aheste Beste Ali Pa�a Vergisi Art Aya��yla Kula��n� Ka��mak, Ay Bacay� A�t� Aya��n� Mercimek K�t���ne Dayamak,  Baklay� Dilinin Alt�ndan ��karmak,  Ba��n� A�a�� Etmek,  Bel�y� Bal Yapmak,  Birini Kavaklamak Cemaziy�levvelini Bilmek�i�e�i Burnunda �amuru Karn�nda Dirhemle Konu�mak,  Fenersiz Yakalanmak, G�zden S�rme �ekmek, �ki dirhem Bir �ekirdek,  Kirpi Yavrusunu, Kol Gezmek, Kula�lar� Olmak, Mavi �lke, Mustafa Kemal Gibi d���nmek,  �zr� Kabahatinden B�y�k,  Pabucu Dama At�lmak,  P�f Noktas� Sa�d�� Eme�i, Tabakhaneye B.k Yeti�tirmek,  T��-� Teber �ah- � Merdan Kalmak,  T�rnaklar�mda Kiri Var Vermezse Mabut Neylesin Mahmut,  Yedi Kralla Bar���k Olmak Yedi Kubbeli Hamam Pe�inde Ko�mak,  Y�re�ine Da� A��lmak Y�z Yazmak, Zarfa De�il Mazrufa Bakmak, Sevmedi�im Deyi�ler...

Y�resel, ki�isel, unutulmu�, hat�rlanmas�n� istedi�iniz deyimlerinizi �zellikle bekliyoruz.

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yap�tlar�n�z�
sizedebiyat@yahoo.com adresine g�nderebilirsiniz. �leti�im adresi olarak, sizedebiyat@yahoo.com adresini kullanman�z� rica ederiz. www.sizedebiyat.com  SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� Erdem kurallar�na ve uluslararas� kanunlara sayg�l�d�r. Bu y�zden uluslararas� Telif Haklar�na b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yap�tlar�n �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat, AMA�LARINDA da �ZENLE belirtti�i �zere g�zel T�RK�E' M�Z�N iyi bilinip, iyi kullan�lmas�n� ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanlar�n payla��m�n� AMA� edinen G�N�LL� bir anlamd�r. Bir geliri de s�z konusu de�ildir. Bu y�zden, yap�tlar�n�n yay�nlanmas�n� isteyen payla��mc�lar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaks�z�n yay�nlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmi� say�l�rlar. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n sorumlulu�u, tamameng�nderene / telif hakk� sahibine / yazar�na aittir. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n yay�nlanaca�� garantisi yoktur. Kalemk�r onay�n� almam�� yap�tlar yay�nlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyili�i ba�l�ca kriterlerdir. As�l olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalar�n�n d�zeltilmesini de kabul etmi� say�l�rlar. G�rd���n�z T�rk�e hatalar� i�in bizi hemen uyar�n�z. Site yap�m ve deneme a�amas�ndad�r. Yasal haklar daha sonra gerekti�i bi�imde a��klanacakt�r. Sayfa diplerindeki Telif Hakk� Kanununu okuyunuz. Okuyucular�n da t�m haklara sayg� g�stermesi gereklidir. Telif hakk� kullanmak isteyen m�racaatlar�n herhangi bir SiZedebiyat adresine yap�lmas� yeterlidir. Telif hakk� sahibinin m�racaatla ileti�ime ge�mesini sa�layaca��z.

                                                FORUM i�in:

 Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat EdebiyatToplulu�u

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t