wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 F�LM senaryolar�

 KARELER�NDE D�NEN YAPIT

     

Telif Hakk� Sahibi: Ufuk KARAG�L

Say�n KARAG�L' e, �rnek olmas� i�in g�nderdi�i bu senaryosundan dolay� te�ekk�r� bir bor� bilir, kendisine ve �rnek alacaklara ba�ar�lar dileriz.

�AYIN KADER�

               KISA METRAJ - ( toplam s�re = 23. 33 )

               S�NOPS�S

         Sava�... Yurt d���nda �niversite, mast�r, staj derken zaman gelir ve oda yuvas�na gelir. Akl�nda bir an �nce meslek hayat�na ba�lamak vard�r. B�y�k �irketlerde �al��mak, �ok katl� binalarda ya�amak, l�ks arabalar kullanmak, patron olmak ve bir yerde de paraya personel olmak...  

Yurt d���nda ge�irdi�i uzun y�llarda iyiden iyiye Avrupa k�lt�r�n� benimsemi�tir Sava�. �lkesine d�nd���nde bu uyumsuzluk sorunu kar��s�nda belirir. Sokaklar�, evleri, arabalar� be�enmez. �nsanlar� ve s�re giden sosyal hayat� be�enmez. Bir yerde de art�k insanlar� hor g�rmeye ba�lam��t�r. Kendini T�rkiye� ye d�nd�kten sonra �st s�n�fta g�rmeye ba�lar. Di�er insanlar� ve ya�ant�lar�n� kendinden altta g�r�r...

Akl� i� hayat�nda ataca�� ad�mlarda olan Sava�� �n �n�nde ge�mesi gereken bir engel daha vard�r. Askerlik g�revi... K�sa s�re i�inde bu i�i de halledip yoluna devam etmek i�in memleketi Rize� ye gitmeye ve askerlik g�revi i�in gerekli belgeleri ve yap�lmas� gereken i�lemleri orada halletmeye karar verir... 

Bir sabah saatinde bir otob�s�n bir koltu�una bilet ay�rt�r... Ertesi sabah yola ��kacakt�r, o ak�amda evinde ailesi ile a��r aksak birazda zoraki devam eden bir sohbetten sonra Sava� ertesi sabaha var�r. Sabah saatlerinde evden ��kar, terminale �ngiltere� den onunla beraber T�rkiye� ye gelen k�z arkada�� Jennifer ile gider... Sava�� �n ailesi bu yabanc�dan belli etmeseler de pek ho�nut de�illerdir.  

Sava� onu terminale b�rakan Jen� in arac� uzakla�t�ktan sonra vuran sabah g�ne�inin kavuruculu�undan kurtulmak ve �zerindeki mahmurlu�u atmak i�in kafeteryaya y�nelir... Sa�a sola bak�n�r, insanlar� a�a��lay�c� bir y�z ifadesi ile s�zer... �ay i�mek ister hem de yabanc� �ngiliz Earl Grey �ay�... Bulamaz, yerli �ay� be�enmez... Sava� asl�nda arada kalm��l���n simgesi olma yolunda kal�pla�maya ba�lam��t�r. 

Sonuca varamad��� bir fincan �ay aray���ndan sonra Sava� otob�s�ne biner, yerine ge�er oturur. Otob�s�n i�erisindeki heng�meden, �ocuk seslerinden, yerlerine ge�meye u�ra�an insanlar�n hareketlerinden rahats�z olur. Kendini ya�ad��� o an�n hezeyanlar�ndan soyutlamak i�in cama verir akl�n�. G�zlerini ve kulaklar�n� cam�n d���na �evirir, etraf� inceler. Yollar�, insanlar�, ge�enleri ve ge�ilenleri...  

G�ne� tepeye y�kselip Sava�� �n y�z�nde kayboldu�unda yolculu�a ve hayata mola verilir. �ner, gerinir, tuvaleti kullan�r, g�lgede bir k��eye ge�er, bir masaya oturur. Ve devam eder yabanc� men�eli �ay aray���na... Fakat b�y�k yerle�im merkezlerinden daha da uzak oldu�u i�in arad��� tad� hala bulamam��t�r... Ta ki o k���k gizemli k�z yan�na yakla�ana kadar. Ona bir bardak �ay ikram edene kadar...  

Sava�� �n damak tad�na hitap eden �ay kadar onun hayat anlay���na derinden hitap edecek olaylar ya�ayacakt�r. K���k k�z Sava�� � hem benli�inden hem de ger�ek d�nyadan uzakla�t�racakt�r. �zerine yap��an Avrupa ahvalinden, sevimsiz felsefesinden yava� yava� kopacakt�r Sava�... Kendi hayat�n�, ya�ad��� olaylar� sorgulayarak, onlar�n pe�inden giderek� Sava� ger�ek hayat�nda ya�ad��� ger�ek bir r�yan�n pe�ine d��ecektir... 

Sava�, zihninin perde oldu�u bir g�lge oyunun tam ortas�ndad�r. K���k k�z ve onunla geli�ecek olan hayal d�nyas�n�n gizemli ger�ekli�i Sava�� � bir yaylaya ve oradan da k���k k�z�n evine g�t�recektir. Ger�ek ile i� i�e ge�mi� r�yas�nda k���k k�z� ve k���k k�z�n oyuncak bebe�ini arayan Sava� tepedeki eve ula�acakt�r ve orada ger�ekten de ger�ek olan bir hayata g�zlerini a�acakt�r... 

Sava� tepedeki evde g�zlerini a�t���nda ilk g�rd��� �ey odas�nda oldu�udur. Otob�se yeti�mek �zere evden ��kar, otob�sle beraber yola ��kar ve muavinle beraber de mola yerinde kafeteryaya ��kar... Rize de i�lerini halleder. Ama akl�n� kemirir durur g�rd��� o r�ya... Tepeye gider. O k���k k�z� arar... Bulur... Ya�ad�klar�n�n hayal-ger�ek aras�ndaki gelgitlerinde bir orman�n i�inde saatlerce y�r�r ve �nceki gece kapal�, uyuyan g�zleri i�inde belirmi� olan o evi bulur... K���k k�z�n tepedeki evini...

Bu ya Sava�� �n as�l r�yas�d�r ya da Sava�� �n kaderi �nceki gece r�yas�nda ona emretmi�tir...  

Kader Sava�� a ona e�ini bulmas�n� emretmi�tir. Sava� r�yas�nda k���k k�z olarak g�rd��� Safiye� yi ertesi g�n uyand���nda o tepede, o evin i�inde ���k olaca�� kad�n olarak bulmu�tur... R�yas�ndaki k���k k�z�n oyuncak bebe�i Asiye ise Sava� ve Safiye� nin ileride do�acak olan �ocuklar�d�r...

 

�AYIN KADER�

               KISA METRAJ - ( toplam s�re = 23. 33 )

               SENARYO

Askerlik ile ilgili i�lerini halletmek �zere memleketi Rize� ye giden Sava�� �n yolculuk hik�yesi... 

 

PLAN 01:  

��, gece...  

Sava�� �n evi. Salon. Anne, baba, karde� ve Sava�. Televizyon izlerler... 

Baba : Otob�s ka�ta Sava�? Sen yatsana, yol uzun s�rer... 

Sava�: Yatar�m birazdan. 

Anne : Hakikaten sen yat, yol 10 saat falan s�rer. Peri�an olursun uykusuzluktan. Zaten tutturdun kalmayaca��m, d�nece�im hemen diye. 

Baba : Kalsayd�n orada bir iki g�n. K�ye ��kard�n, b�y�k amcanlarda kal�rd�n i�te. Ne g�zel olurdu? 

Sava� : Baba ne i�im var benim k�y yerinde ya? B�rt� b�cek dolu her yer. Zaten gidi� sebebim yeterince can s�k�c�. Birde �st�ne k�ye gidip avaml�k m� yapay�m? 

Baba : Sen bilirsin, ben do�du�un topraklar diye s�yledim. 

. . . Bir m�ddet sessizlik.

 

Sava� : Ben yatar, size iyi geceler. 

Anne : �yi geceler o�lum, Allah rahatl�k versin. 

Karde� : �yi geceler abi; komutan�na sayg�da kusur etme ha. 

Sava� : Seni de g�rece�iz o�lum, Sen de gideceksin ayn� i� i�in onca yolu. 

Baba : �yi geceler aslan, sabah beni uyand�r b�rakay�m terminale. 

Sava� : Gerek yok, Jennifer gelecek, o g�t�recek beni. 

Baba : Tamam, iyi yolculuklar ola. �yi uykular... 

. . . Sava� ayr�l�r odas�na gider. 

Karde� : Baba, abim neden burada yapt�rm�yor i�lemlerini, buradaki askeriyelerde olmuyor mu i�i? 

Baba : Oradan daha kolay olur. Burada i� uzar; muayenesi var, sa�l�k kontrol� var, i�lemleri var� 

Anne : Bir de bu Jennifer ��kt� ba��m�za! 

Baba : Onu �ocu�u yurt d���nda okumaya g�nderdi�inde d���necektin. 

Karde� : Abim iyice tiki olmu� ha. 

Baba : �i����...

 

 

PLAN 02 :

 

��, gece...

 

Sava�� �n evi. Sava�� �n odas�. Sava�. Telefonla konu�may� bitirir; yata�a girer...

 

Sava� : Ok honey, see on tomorrow. 

. . .  

Sava� : Me too, bye. 

. . .

 

Sava� : ( �� Ses ) Vay be, New York, Londra, Oxford �niversitesi sonra Ankara... �u semte bak, �u insanlara bak... Daha dur, yar�n ak�am�zeri g�zlerini Rize� de a��nca ne yapacaks�n bakal�m... 

          Saatin alarm�n� 06.30� a ayarlar... 

 

 

PLAN 03 :

 

��, g�nd�z. 

          Sava�� �n evi. Sava�� �n odas�. Sava�, anne. Sava� uyuyor. Saat 6.45. Korna sesi ve annesi onu uyand�r�r... 

-

 

Anne : Sava� kalk, ge� kalacaks�n, �eyrek var saat. 

Sava� : Eyvah, eyvah, ge� kalaca��m. Jen geldi mi ki? 

Anne : Geldi, a�a��da, hadi acele et yavrum, hadi g�zelim. 

. . . 

          Sava� h�zl� bir �ekilde giyinir, �antas�n� al�r ve ��kar odadan... 

 

 

PLAN 04 :

 

��, g�nd�z.

 

Sava�� �n evinin ��k�� kap�s�. Sava�, anne, karde�. Vedala��rlar, korna sesi gelir... 

Sava� : Ho��a kal�n aile bireyleri. Yar�n sabah g�r���r�z. 

Karde� : G�le g�le abicim, iyi yolculuklar. 

Anne : Aman dikkatli gidin o�lum, h�zl� gitmeyin ge� kald�k diye. 

. . .  

          Baba arkadan gelir, g�zlerini ovarak. 

Baba : Bu kim ya, y�kt� ortal��� sabah sabah, dat dat diye. 

Anne : M�stakbel gelinimiz, Sava�� � almaya geldi.

. . .  

          Kap�y� kaparlar... 

 

 

PLAN 05 :

 

D��, g�nd�z.  

Terminal �n�. Sava�, Jennifer. Araba yana��r, Sava� iner, ko�arak terminal binas�na girer... 

 

 

PLAN 06 :  

D��, g�nd�z.  

Terminal �n�. Sava�, �ayc�. Otob�s terminale yana��r, �ayc� Sava�� a do�ru gelir... 

�ayc� : Abi �ay vereyim mi, otob�s�n daha 15 dakikas� var? 

Sava� : Yerli mi o, Earl Grey varsa alay�m bir tane? 

�ayc� : Bildi�in �ay abi, halis muhlis Do�u Karadeniz �ay�. 

Sava� : Te�ekk�r ederim, kals�n, ben yolda i�erim. 

          Sava�, otob�se do�ru gider, biner ve yerine oturur, o giderken �ayc� da arkas�ndan s�ylenir... 

�ayc� : H�, i�ersin yolda �n gey �ay�n�... Dangoz... 

 

 

PLAN 07 :  

D��, g�nd�z.  

Terminal �n�. Otob�s hareket eder. Di�er otob�sten inmi� 2 turist �antalar� yanlar�nda oturur ve �ay yudumlarlar... 

 

 

PLAN 08 :  

�� ( Otob�s ), g�nd�z.  

Sava�, muavin. Otob�s seyir halindedir. Sava� kafas�n� cama dayar... 

Sava� : ( �� Ses ) . . . Ne kadar toz var bu memlekette? Ne kadar ��p var ortal�kta? Amerika� da ��p kutular� b�y�kt� ama aralar�ndaki mesafe fazlayd�. �ngiltere� de k���k ��p kutular� sokaklara daha s�k yerle�tirilmi�ti. �ngilizlerin ��pleri daha i�levseldi ama Amerikanlar�n ��p kutular� da g�zel tasarlanm��t�. Adamlar muhtemelen ��p kutusunu bir end�striyel tasar�mc�ya �izdirmi�tir... ��p tenekesi ve end�striyel tasar�mc� bir insan... O kadar yol ge�tik, h�l� bir ��p tenekesi g�rmedim. �niversitelerin end�striyel tasar�m b�l�m� m� yok yoksa?( hafif tebess�m eder ) Yoksa atacak ��p�m�z m� az oldu�u i�in? Yurt d���nda duydu�um kadar var m�d�r acaba? ��pleri kullananlar, beslenenler var m�d�r ki? Bir insan ��pten ald��� bir �eyi nas�l yiyebilir ki?

. . .  

Muavin : �yi yolculuklar efendim, biletinizi alabilir miyim? 

Sava� : Tabii ki, buyurun. 

Muavin : Nerede ineceksiniz? Bagaj�n�z var m�yd�? 

Sava� : Ben askerlik �ubesine gidece�im Rize� de. Nerede insem daha uygun olur? 

Muavin : Ben size haber veririm. Askerlik zaman� galiba? 

Sava� : Evet, i�lemlerimi yapt�rmaya gidiyorum. 

Muavin : Oo, Rizelisiniz o zaman. Memleket havas� iyide gelir �imdi size.  

Sava� : Do�rudur, tabii, mutlaka. 

Muavin : �yi yolculuklar, inece�iniz yerde haber verece�im size. 

Sava� : Te�ekk�r ederim. Saat ka� acaba? 

 

 

PLAN 09 :  

��, g�nd�z.  

Sava�� �n evi. Anne, baba. �ay i�erler. 

Baba : Saat 1 olmu�. Mola verir bu aralarda Sava�� �n otob�s�.  

Anne : Ay bir �eyler yese molada bari. O be�enmez yemez hi�bir �ey oralarda. 

Baba : A� kald� m� �yle bir yer ki. 

. . .  

Baba : Yahu Sava� Rize� ye ak�am �st�ne do�ru inecek. Mesai saatine yeti�emez ki.  

Anne : Bir gece kalacak can�m, internetten bulmu� bir otel. Temiz, y�ld�zl� bir otelmi�. Batar ya beyimize daha a�a��da olanlar�. 

Baba : O zaman o molada da bir �eyler yemez i�mez. Otele kadar bekler. Bak g�r�rs�n.

 

 

PLAN 10 :  

D��, g�nd�z.  

Mola yerinin �n�. Otob�s mola yerine yana��r. Sava� otob�sten iner, bah�edeki masalardan birine oturur. Bel �antas�n� masan�n �zerine koyar.  

 

 

PLAN 11 :  

D��, g�nd�z.  

Mola yerinin �n�. Sava�, �ayc�, k���k k�z. 

�ayc� : Abim �ay vereyim i�er misin? 

Sava� : Hay�r, te�ekk�r ederim. 

. . .  

          Bir s�re oturur ve Sava�� �n yan�na k���k bir k�z yana��r. Elinde bir bardak �ay bard�r. 

K���k k�z : �ay i�er misin Sava� abi? 

          Sava� k�za do�ru d�ner, �a�k�nd�r. �a�k�nl���n� �zerinden �abuk atar. Bel �antas� masan�n d�� taraf�na do�ru bak�yordur. Ne olup bitti�ini anlam�� bir ifadeyle k���k k�za; 

Sava� : �simlikleri hep okur musun sen? 

K���k k�z : Bazen. 

Sava� : Ver bakal�m bir �ay i�eyim. 

K���k k�z : Sana �eker de getireyim mi? 

Sava� : Hay�r, ben �ekersiz i�iyorum. 

K���k k�z : Peki, afiyet olsun. 

Sava� : Senin ad�n ne bakay�m? 

K���k k�z : Safiye. 

Sava� : Ne g�zel bir ismin var. 

K���k k�z : Senin ismin neden sava�? 

Sava� : Be�enmedin mi? 

K���k k�z : Sava�mak i�in mi askere gidiyorsun? 

          Sava� yine �a��r�r, anlams�z bir ifadeyle k���k k�za bakar.  

Sava� : Benim askere gitti�imi nereden biliyorsun? 

K���k k�z : Yani gidiyorsun? 

          Sava� k�z�n bu hallerine bir anlam veremez, k�za g�l�mser ve bu s�rada; 

K���k k�z : �ikolata alaca��m kendime. Hemen gelirim. 

          K�z �ikolata almak i�in Sava�� �n yan�ndan uzakla��r, Sava� bu arada �ay�n� bitirir ve �ayc�ya; 

Sava� : Arkada��m, bir �ay verir misin? 

�ayc� : Hemen geliyor abi. 

. . .  

          Sava� bu arada bir sigara yakar, �ayc� yakla��r, elinde �ay tepsisi vard�r. Sava�� a bir bardak �ay b�rak�r. 

Sava� : Sa� ol, te�ekk�r ederim. 

�ayc� : Afiyet olsun. 

          �ayc� uzakla��r, bu s�rada k���k k�z elinde �ikolatas� ile gelir. 

K���k k�z : Senin evin uzaklarda m�? 

Sava� : ( �� �ekerek ) Evim mi? Oras� uzak m� bilmiyorum.  

. . .  

Sava� : Sen bo� ver benim evimi. Sen burada ne yap�yorsun? Senin evin nerede?

 

K���k k�z : Neden sigara i�iyorsun? 

Sava� : Sen sak�n i�me b�y�y�nce. 

K���k k�z : Sen neden i�iyorsun b�y�k oldu�un halde? 

Sava� : H�mm, sen �ok zeki bir k�za benziyorsun.  

K���k k�z : Ben gazoz alaca��m.  

Sava� : Hadi git bakal�m, bekliyorum seni burada. 

          K���k k�z Sava�� �n yan�ndan gazoz almak i�in uzakla��r. Birka� ad�m att�ktan sonra k���k k�z Sava�� a do�ru d�ner; 

K���k k�z : Bence sen kendinle sava�t���n i�in ad�n� Sava� koymu�lar. 

          K�z arkas�n� d�ner ve y�r�meye devam eder. Sava�, afallam�� bir halde k�z�n arkas�ndan bakar. Bu s�rada otob�s�n�n kalk�� anonsu yap�l�r. �ayc� Sava�� a do�ru yakla��r ve; 

�ayc� : Abi senin otob�s Rize mi?

Sava� : Efendim, ha? 

�ayc� : Otob�s�n diyorum! Rize mi? Kalk�yor otob�s. 

Sava� : Ha, evet, nedir benim borcum. 

�ayc� : Ne verdik abi sana, 1 �ay de�il mi? 

Sava� : Bir tane de sizin ufakl�k getirdi, iki �ay var. 

�ayc� : Bizim ufakl�k m�? Kimmi� o? 

Sava� : �u k���k k�z i�te! Buradayd� biraz �nce. 

�ayc� : Abi ne k���k k�z� olacak burada, iyi misin sen? 

Sava� : ( �a�k�n ve anlams�z bir ifade tak�n�r ) Ben kar��t�rd�m galiba, yol yorgunlu�undan olsa gerek. 

�ayc� : 1 lira ver yeter abi. Deniz havas� �arpar bu memleketin yabanc�s�n�. Memleket neresi, yabanc�s�n galiba? 

Sava� : Galiba... 

          Sava� paras�n� b�rak�r, 

Sava� : Hadi kolay gelsin, hay�rl� i�ler. 

          Sava� otob�se do�ru y�r�meye ba�lar, bir yandan da etraf�na bak�n�r, g�zleri k���k k�z� arar. �ayc� da �a�k�n bir ifadeyle Sava�� � izler, 

�ayc� : Hasta m�d�r nedir karde�im, t�vbe t�vbe... K���k k�zm��! G�nd�z vakti kafa m� kurdun anas�n� satay�m?

 

 

PLAN 12 :  

�� ( Otob�s ), g�nd�z.  

Sava�, muavin, arkadaki yolcu, ya�l� kad�n yolcu. Sava� olduk�a �a��rm�� bir haldedir, otob�se biner, yerine gelir oturur, g�zleri d��ar� bak�n�r. Yerine otururken bel �antas�n� a�mak i�in kendine do�ru �evirir, isimlik bo�tur. 

Sava� : ( �� Ses ) Kafay� oynataca��m ya, bu k�z ismimi nas�l ��rendi ki? Kimdi o k�z? 

. . .  

          Otob�s biraz ilerledikten sonra Sava� d��ar� bak�n�rken k���k k�z� yol kenar�nda kuca��nda oyuncak bebe�iyle ona el sallarken g�r�r. Sava� k�za el sallar. Sava�� �n arkas�ndaki yolcu Sava�� �n el sallad���n� fark eder, d�ner d��ar� bakar ve yol kenar�nda sadece oyuncak bebe�i g�r�r. Arkadaki yolcu �a��rm��, garipsemi� bir ifade tak�n�r. 

. . .  

Sava� :  ( �� Ses ) Yat uyu biraz o�lum, u�tun iyice... Bu k�z hay�l de�ildi. Hay�l olamaz! o �ay� i�tim ben; s�cakt�! barda�� tuttum; en arkada oturan ya�l� kad�n k���k k�z� g�rd�, ona g�l�msedi. 

          Bu s�rada ya�l� kad�n yolcu yan�ndaki yak�n�na bir �eyler s�yler, hareketlerinden ya�l� kad�n yolcunun k�r oldu�u anla��l�r. 

. . .  

Muavin : ��ecek bir �ey ister misiniz? 

Sava� : Sade sert bir kahve verir misiniz? 

Muavin : Tabi, buyurun. Sizin inece�iniz yere yakla��yoruz. Haber veririm. 

Sava� : Tamam, sa� olun. 

. . .  

 

PLAN 13 :  

D��, g�nd�z.  

K���k k�z, anne, oyuncak bebek ve bebek. K���k k�z ve annesi s�k a�a�larla kapl� ormanl�k bir arazi i�indeki kul�be �n�nde konu�urlar. ( �kilinin her repli�inde ya�lar� ilerlemi� g�r�n�r ) 

Anne : Misafirlerimize �ay ikram ettin mi k�z�m? 

K���k K�z : H� h�.  

Anne : Bebe�in nerede, kaybetmedin de�il mi? 

K���k k�z : Hay�r anne, i�eride, yerine b�rakt�m. 

. . .  

Anne : Yemek haz�r, siz yeme�inizi yiyin, beni beklemeyin. 

          K���k k�z i�eri girer, bebe�i yerinden al�r, bebe�in �zerinde ayn� elbiseler vard�r. Fakat oyuncak bebek art�k canl� bir bebektir. 

K���k k�z : Gel bakal�m, karn�m�z� doyural�m, yeme�imizi yiyelim. Sonra uyuyacaks�n ama... 

          K���k k�z ya�� ilerlemi� g�r�nt�s�nde be�ikten bebe�ini al�r, masaya do�ru yakla��r, oturur ve bebe�ine yeme�i yedirmeye ba�lar. Bu s�rada anne, kul�benin �n�nde bah�ede oturmaktad�r. Elindeki Hac� tespihini �eker. Y�z�ne do�ru anl�k bir r�zg�r esintisi olur. Anne duraksar bir m�ddet ve eve do�ru d�nerek cama bakar. K�z� cam�n �n�nde oturup d��ar�y� izliyordur. 

Anne : ( �� Ses ) Yak�nda buradan gideceksin g�zel k�z�m. Bir k�z�n olacak, o k�z�n babas� seni g�t�recek uzak bir �ehre. Y�llard�r beraberdik. Sen, baban, karde�lerin... Sen ve ben kald�k geriye... Ge�mi�teki bir sava� benim babam� �ld�rd�, senin baban� kendi sava�� �ld�rd�... Yeni bir Sava� k�z�na baba olacak.

. . .  

          K���k k�z ba�lardaki k���k haliyle evin kap�s�nda kuca��nda oyuncak bebe�iyle belirir, masumane bir tav�rla; 

K���k k�z : Sava� ne demek? 

          Anne k���k k�za cevap verirken k���k k�z�n �zerinde oyuncak bebe�in k�yafetleri vard�r. K���k k�z anneyi dinlerken arkadan annesi bebe�e yemek yedirdi�i k�yafetiyle ge�er... 

Anne : Sava� hayat demek k�z�m. �lmek demek, do�mak demek. �ld�rmek demek, do�urmak demek... Zamanla daha iyi anlars�n, tan�d�k�a ��renirsin.

 

 

PLAN 14 :  

D��, g�nd�z.  

Sava�, muavin. Terminal �n�. Otob�s yana��r ve Sava� otob�sten iner.  

Sava� : Te�ekk�r ederim, ne tarafta kald� �imdi askerlik �ubesi? 

Muavin : Abicim bak �u sokak da sa�da ilerde askeriye. Sizin otel de bir sonraki sokakta. 

Sava� : Sa� olas�n, �ok te�ekk�r ederim, iyi yolculuklar size... 

Muavin : Eyvallah abi, �imdiden hay�rl� tezkereler diyelim, hay�rl� olsun. 

Sava� : Eyvallah, sa� ol... 

          Muavin otob�se biner, otob�s hareket eder ve uzakla��r. Sava� etraf�na bak�n�r ve terminalden y�r�yerek uzakla��r... 

 

 

PLAN 15 :  

��, ak�am�zeri.  

Sava�, resepsiyonist. Otel� in giri�i. Sava� i�eri girer, resepsiyondan odas�n�n anahtar�n� al�r, i�lemlerini yapar ve asans�re biner ve yukar� do�ru ��kar. 

- 

Sava� : �yi g�nler, Sava� Oflaz ad�na bir oda rezerve ettirmi�tim. Anahtar� m� alabilir miyim? 

. . .

 

 

PLAN 16 :  

��, ak�am�zeri.  

Sava�. Otel kat�. Sava� odas�n�n kap�s�n� a�ar, i�eri girer. �antay� yere b�rak�r, yata�a oturur ve ellerinin aras�na ba��n� alarak; 

Sava� : Yol ger�ekten de zorluyormu� insan�. 

. . .  

Sava� : Du�, du�, du�... 

          Sava� du�a girer.  

 

 

PLAN 17 :  

��, g�nd�z.  

Sava�. Otel odas�. Sava� banyodan ��kar, ellerini havlu ile kurular. Odandan ayr�l�r. 

Sava� : ( �� Ses ) Askerlik �ubesi bir alt sokakta. Bu saatte bo� olur umar�m... 

          Asans�re biner, a�a�� inmeye ba�lar. 

 

 

PLAN 18 :  

D��, g�nd�z.  

Sava�. Askerlik �ubesi �n�. Sava� �ubeden ��kar, o s�rada telefonu �alar. 

Sava� : Alo, efendim anne. 

. . .  

Sava� : Evet, bitti i�im hallettim. 

.  . . 

Sava� : Evet, �imdi ��kt�m �ubeden. Yol sonu asker oluyorum yani senin anlayaca��n. 

. . .  

Sava� : Otob�s yok ya! �ubeye gelirken bilet almaya gittim. Gece otob�s�nden ba�ka otob�ste yer bulamad�m. Mecburen gece binece�im. Yar�n ��lene do�ru inerim. 

. . .  

Sava� : Aman neresini gezeyim anne ya... 

. . .  

Sava� : Tamam, ho��a kal, sel�m edersin evdekilere. 

. . .  

          Sava� telefonu kapar ve y�r�meye devam eder. Otob�s hareket saatine kadar ne yapaca��m diye d���n�r... 

 

PLAN 19 :  

D��, g�nd�z.  

�ehir meydan�. Sava�. Otob�se gece binecek olan Sava� zaman ge�irmek i�in oyalanacak bir �eyler arar ve yaylaya ��kmaya karar verir. Bir araba kiralar ve yola ��kar... 

          Sava� arabaya biner ve oradan uzakla��r, trafi�e kar���r.

 

 

PLAN 20 :  

�� ( Araba ), g�nd�z.  

Sava�. Sava�, �ehirden uzakla�m�� ormanl�k da� yoluna girmi�tir. Yolu ve etraf�n do�al g�zelli�ine hayran bir �ekilde s�r���ne devam eder. 

Sava� : Cennet ya, resmen cennet. A�a�lar, hava, her �ey muhte�em. 

. . .  

          Sava� yolda araba ile ilerlerken yol kenar�nda a�a�lar�n i�inde g�z�ne bir �ey �arpar. Bakar fakat tam g�remez, ge�tikten sonra ayandan bakar ve mola yerindeki k���k k�z� �al�lar�n aras�nda ona el sallarken g�r�r. Birden durur...

 

 

PLAN 21 :  

D��, g�nd�z.  

Orman yolu. Sava�, k���k k�z. Sava�, arabay� durdurur, iner ve arkas�na bakar. Y�z�nde �a�k�n ve korkulu bir ifade vard�r. Etrafta hi� ses yoktur. Sadece �al�lar�n r�zg�r yard�m�yla ��kard�klar� ses duyulur... 

Sava� : Ne oluyor lan, ne oluyor lan? Bir �ey de i�medim; bu kafa niye? 

. . . 

Sava� : Kimsin sen k���k k�z, ne istiyorsun? 

. . . 

          Sava� k���k k�z� g�rd��� �al�lara do�ru yakla��r. �al�lar�n aras�nda orman�n i�ine do�ru giden dar, patika bir yol g�r�r. �al�lar�n aras�na girer ve yolu takip eder. Bir m�ddet ilerledikten sonra �al� ��t�rt�s� sesleri duyar. �n�nde bir tepe vard�r, oraya do�ru gider ve tepenin ard�na bakar. Tepenin ard�nda �ay tarlalar�n� g�r�r. Tarlan�n yan�ndaki yolda k�yl�ler s�rtlar�na sepetleri y�klemi� y�r�rler. Sava� bir m�ddet bu muhte�em manzaray� izler ve eline k���k k�z arkadan yakla�arak dokunur. Sava� korku ile irkilir. 

Sava� : ( korkarak ve �a��rarak k���k k�za do�ru elini uzat�r, dokunmak ister ) Sen ger�ek misin? 

K���k k�z : Eve gidelim. 

Sava� : Buraya nas�l geldin? Seni mola yerinde g�m��t�m en son. 

K���k k�z : Sen buraya neden geldin?  

Sava� : ( �a�k�n bir halde ) Sen, ama bu nas�l olabiliyor? Onca yolu nas�l geldin, seni nas�l g�rmedi oradakiler?

K���k k�z : Bal�k sever misin? 

Sava� : Hay�r, hay�r. Sen bir hay�lsin. Zihnim yorgunluk ve bu stresli halim nedeniyle bana oyun oynuyor. Sen ger�ek de�ilsin, bu ya�ananlar ger�ek olamaz. 

K���k k�z : Sen ger�ek misin? 

Sava� : Hay�r, yeter art�k. Ben gidiyorum, sende yok oluyorsun. Gidip otelimde biraz uyuyaca��m, dinlenece�im ve bu ya�ananlar� unutaca��m. Evet, en do�rusu bu, ben gidiyorum sende kayboluyorsun akl�mdan. Asl�nda sen diye bir �eyde yok, senide ben kendi akl�mda yarat�yorum. 

K���k k�z : �ay i�mek ister misin? Tazedir �ay�m�z.

Sava� : Tabii ya, �ay. Sen orada bana �ay vermemi�tin. O bo� bardak benden �nce orada oturan birisinin barda��yd�, ben hay�l g�rm�� olmal�y�m. 

K���k k�z : Eve gidelim, yemek ye, �ay i� ve biraz uyu. Sana iyi gelir.  

Sava� : Ben hi�bir yere gitmiyorum. Sen gidiyorsun, uzakla� benden, kimsin, nesin bilmiyorum ama fazla uzad� bu durum art�k. 

K���k k�z : ��ti�in ilk �ay� be�enmi�tin. Daha da be�eneceksin. 

          Sava� arkas�n� d�ner ve h�zl� ad�mlarla oradan uzakla�maya ba�lar. 

 

 

PLAN 22 :  

D��, g�nd�z.  

Sava�, k���k k�z. Ormanl�k arazi i�inde ikisi beraber eve do�ru y�r�rler. Bir yandan da konu�urlar. 

Sava� : Onca ders, mast�r, doktora derken kafam sa�lam kalm��t�. �imdi ger�ekli�inden bile ��phe etti�im bir k�z�n elinden tutmu� evine gidiyorum. 

K���k k�z : Elim terledi. 

Sava� : Korkmuyor musun ormanda tek ba��na gezmeye? 

K���k k�z : Bizden ba�ka kimse yok ki  buralarda. 

Sava� : Ay�, kurt yada ne bileyim ba�ka hayvanlar yok mu? 

K���k k�z : Onlar hayvan neden korkay�m ki? 

Sava� : Do�ru ya... 

K���k k�z : Bebe�imin ad�n� sana s�ylemi� miydim? Ad� Asiye. 

Sava� : Safiye, Asiye. G�zel bir uyum var aran�zda galiba. 

K���k k�z : i�te geldik! 

          Sava� eve do�ru d�ner, g�zel a�a�lar aras�nda bir evdir. Sava� eve bak�nmaya ba�lar.

 

 

PLAN 23 :  

D��, g�nd�z.  

K���k k�z�n evinin �n�. Sava�, Anne, k���k k�z, oyuncak bebek. Sava� eve bak�n�rken evden Anne Sava�� � g�r�r ve d��ar� ��kar. Anne d��ar� ��kt���nda ya�l� halindedir. K���k k�z Sava�� �n arkas�nda durdu�u yerde yoktur.  

Anne : Buyur o�lum, nereye bakm��t�n? 

Sava� : ( Arkas�na d�ner, k���k k�z yok olmu�tur. �a�k�nl�k ya�ar, garipser ve kem k�m ifadesiyle ) Ee, ben, araba. Evet, arabam bozuldu. Bir telefon bulabilir miyim acaba diye bak�n�yordum? 

K���k k�z : ( Ya�� ilerlemi� yeti�kin haliyle evin yan�nda g�r�n�r ) Kimmi� anne, ne olmu� hay�r ola? 

Anne : Gel k�z�m gel, arabas� bozulmu� bu gencin. 

K���k k�z : Arabay� burada nereye getirebildin ki bozas�n? Zor ��kar buraya araba. 

Sava� : �u tarafta, orman�n alt�ndaki yolda kald� arabam. 

Anne : Ula o�lum, oradan buraya nas�l y�r�d�n, yar�m g�nl�k yol var neredeyse arada? 

Sava� : O kadar olmam��t�r, 1 saat belki y�r�d�m. 

K���k k�z : 1 saat mi? 1 saatte orman�n yar�s�na bile gelemezsin. 

          Sava� afallam�� bir vaziyette arkas�n� d�ner ve ormana bak�n�r, etraf�na bak�n�r. Onu i�eri buyur ederler. Sava�� �n dikkatini k���k k�z �eker. �ok g�zel bir k�zd�r. Sava� bu k�za ���k olacakt�r. 

Anne : Buyur gir o�lum i�eri, ayakta kalma. Yorulmu�sundur sen. Asiye k�z�m bir so�uk ayran getir hadi. 

          Sava� k�z�n ad�n� duyunca bir an duraksar. �a�k�n bir ifadeyle anneye bakar. 

Anne : Bir �ey mi oldu o�lum, hay�rd�r �a��rd�n kald�n? 

Sava� : Hay�r, yok, bir �ey olmad�. 

Anne : Senin ismin nedir o�lum? 

Sava� : Sava�, teyzecim.  

Anne : Sava� demek... Benim ad�m da Safiye... 

          Sava�, aya�a kalkar, etraf�na bak�n�r. Panik ve �a�k�nl�k ya�amaktad�r. Olanlara bir anlam verememektedir. Biraz fenala��r, ba�� d�ner. Garip ifadelerle etraf�na bakar. Kalkt��� koltu�a oturur. Bu s�rada Asiye elinde bir bardak ayranla gelir... 

K���k k�z : Ayran i�in, iyi gelir yorgunlu�a. 

Sava� : Bir �ey i�mek istemiyorum. Bana ne yap�yorsunuz? Kimsiniz siz? B�t�n bu olanlar�n o k���k k�zla bir ilgisi var de�il mi? Allah�m, delirmek �zereyim. 

Anne : Buraya sen geldin evl�t, biz sana bir �ey yapm�yoruz. Sen kendine yap�yorsun asl�nda. Ya da senin hayat�n sana kar�� bir �eyler yap�yor. Bizler senin hayat�n�n fig�ranlar�y�z. Senin hayat�n� yaz�p, y�neten sensin. O hayat� ya�ayan sensin. Sen ne ya�amak istiyorsan onu ya��yorsun.  

K���k k�z : ( K���k ya�taki haliyle, kolunun alt�nda oyuncak bebe�i ve elinde bir bardak ayran ile... ) T�pk� beni g�rmek istemen gibi. T�pk� bizi bulmak istemen gibi. 

          Sava� tamamen kontrolden ��kan bu olaylar kar��s�nda art�k kontrol d��� ve panik halinde bir psikolojiye girer. Elleri titremeye ba�lar, terlemi�tir, korkulu ve �fkeli bir halde aya�a f�rlar ve ba��rmaya ba�lar.

Sava� : ��k�n hayat�mdan art�k, akl�mdan ��k�n, b�rak�n gideyim, ben ne yapt�m size ki benimle oynuyorsunuz? Yeter, defolun buradan... 

Anne : ( Gen� ya�taki haliyle ) Sakin olmal�s�n. Yoksa kendi hayat�n�n da kontrol�n� kaybedeceksin. 

          Sava�, anneyi gen� ya��nda g�r�nce geri geri ad�m atar ve uzakla�maya �al���r. Bu s�rada tak�l�r, d��er, ba��n� vurur ve bay�l�r...  

Sava� : Yok, hay�r, bunlar ger�ek olamaz. Rahat b�rak�n beni, rahat b�rak�n beni. 

          Sava� d��er... 

 

 

PLAN 24 :  

��, g�nd�z.  

Sava�, anne, k���k k�z. K���k k�z�n evi. Sava� d���nce anne ve k���k k�z onu i�eri ta��y�p yat�rm��t�r. Ba��n� sarg�larlar.  

Anne : Biraz uyku ona iyi gelecektir. B�rakal�m uyusun. 

K���k k�z : Uyan�nca her �ey daha g�zel olacak. 

          K���k k�z Sava�� �n telefonunu yatt��� yerin yan�ndaki sehpaya b�rak�r... Sava� uyur... 

 

 

 

PLAN 25 :

 

��, g�nd�z.  

Sava�, anne. Sava� uyumaktad�r. Telefonun �alma sesi ile uyan�r, bir yandan da saat ve korna sesi duyulur. Sava� r�ya g�rmektedir, korku i�inde uyan�r, tam bu s�rada annesi de i�eri girer.  

          Sava�� �n r�yas�ndaki evden ayr�l�� sahnesi tekrar oynar... 

Anne : Sava� kalk, ge� kalacaks�n, �eyrek var saat. 

Sava� : Eyvah, eyvah, ge� kalaca��m. Jen geldi mi ki? 

Anne : Geldi, a�a��da, hadi acele et yavrum, hadi g�zelim. 

Sava� : Berbat bir r�ya g�rd�m ya, �una bak ter i�inde kalm���m. 

Anne : Aman o�lum hay�r ola in�allah. 

. . . 

          Sava� h�zl� bir �ekilde giyinir, �antas�n� al�r ve ��kar odadan...

 

 

 

 

PLAN 26 :

 

D��, g�nd�z.

 

Terminal �n�. Sava�, Jennifer. Araba yana��r, Sava� iner, ko�arak terminal binas�na girer...

 

-

 

 

 

 

PLAN 27 :

 

D��, g�nd�z.

 

Terminal �n�. Sava�, �ayc�. Otob�s terminale yana��r, �ayc� Sava�� a do�ru gelir...

 

-

 

�ayc� : Abi �ay vereyim mi, otob�s�n daha 15 dakikas� var?

 

Sava� : Ver karde� ver, halis muhlis bir Rize �ay� ver. Anca ay�l�r�m herhalde.

 

�ayc� : Buyur abi, halis muhlis Do�u Karadeniz ve me�hur Rize �ay�.

 

Sava� :  Sa� ol, te�ekk�r ederim.

 

          Sava� bir yandan �ay�n� yudumlar ve barda�� hafif yukar� kald�rarak �aya bakar. ��inden ge�irir...

 

Sava� : ( �� ses ) Ulan �ok i�ince uyutmuyorsun, kafa yap�yorsun, k�busa f�rlat�yorsun insan�. Sabah�na yine insan� sen ��kar�yorsun o k�buslardan...

 

          Sava� gece g�rd��� r�yay� d���n�rken kula��na r�yas�ndan diyalog sesleri �al�n�r. Tebess�m eder ve...

 

Sava� : G�zel de k�zd� ya...

 

. . .

 

�ayc� : Abi sizin otob�s geldi, ge� istersen otob�se...

 

Sava� : Ne kadar benim �aylar?

 

�ayc� : 1 ver yeter abi.

 

Sava� : Buyur, hadi kolay gelsin, hay�rl� i�ler.

 

�ayc� : Sa� ol, iyi yolculuklar...

 

 

Sava�, otob�se do�ru gider, biner ve yerine oturur... Otob�s hareket eder, uzakla��r...

 

 

 

 

PLAN 28 :

 

D��, g�nd�z.

 

Sava�, �ayc�, K�r kad�n yolcu  ve torunu k���k k�z.. Terminal binas� �n�. Otob�s mola vermek i�in terminal binas� �n�ne yakla��r. Sava� otob�sten iner ve bina �n�ndeki masalara do�ru y�r�r. Oturur ve gelen �ayc�dan bir bardak �ay ister.

 

-

 

Sava� : �stat bir �ay verir misin?

 

�ayc� : Buyur abicim.

 

          �ayc� Sava�� �n �ay�n� masaya b�rak�r ve arkas�n� d�ner, gider. Sava� bir sigara yakar. Bir yandan �ay�n� ve sigaras�n� i�erken bir yandan etraf�na bak�n�r. R�yas�nda g�rd��� yerlere dair bir benzerlik silsilesi g�zlerinde canlan�r...

 

Sava� : ( �� ses ) Hadi can�m, yok art�k...

 

          Sava�� �n r�yas�ndaki arka tarafta oturan ya�l� ve k�r kad�n yan�ndan ge�er. Kad�n�n elinden tutan k���k k�z Sava�� �n yan�ndan ge�erken ona g�l�mser.

 

K���k k�z : ( �� ses ) Bu hayat senin kaderin. Kaderine yolculuk yap�yorsun...

 

          Sava� aya�a kalkar, yola do�ru h�zl� ad�mlarla ilerler. Yol kenar�na gelir ve ters y�ne giden ara�lara otostop �eker...

 

Sava� : ( �� ses ) Kaderden ka��l�r...

 

 

 

 

PLAN 29 :

 

�� ( otob�s ), g�nd�z.

 

Muavin, Sava�. Muavin otob�se binerken ba��yla garipsemi� ve �a��rm�� ifadesini verir.  Arkaya do�ru y�r�r...

 

-

 

Muavin : �yi misiniz biraz daha?

 

Sava� : �yiyim, iyiyim. Siz bana bir �ay verir misiniz?

 

Muavin : Tabii, hemen.

 

          Sava� ba��n� cama yaslar. D���nceli bir ifadededir. D���n�r...

 

Sava� : (�� ses ) Sen benim kaderim misin? Ne kadar takip edeceksin beni? Hayat kaderden mi ibaret? Ya da kaderin tek ibaresi ya�ad���m�z hayatlar m�?

 

. . .

 

          Otob�s duraca�� terminale yakla�m��t�r. Muavin Sava�� �n yan�na gelerek, ona gidece�i yerleri tarif etmek �zere konu�maya ba�lar...

 

Muavin : Abi yar�m saate kadar terminalde olaca��z. �ndi�imizde Askerlik �ubesini tarif ederim. Yak�n�nda da istedi�iniz gibi bir otel var.

 

Sava� : Bo� ver �imdi Askerlik �ubesini, oteli. Ben yaylaya nas�l gidebilirim. Araba kiralamak istiyorum, nereden kiralaya bilirim?

 

Muavin : Araba m�, yaylaya m� gideceksin? Tamam, hallederiz inince...

 

 

 

 

PLAN 30 :

 

D��, ak�am�zeri.

 

Terminal �n�. Sava�, muavin. Otob�s terminale yana��r, Sava� iner, ard�ndan muavin yan�na gelir. El ve kol hareketlerinden muavinin Sava�� a nereye gidece�ini anlatt��� anla��l�r.

 

-

 

. . .

 

          Sava� terminalden uzakla��r, muavinin tarif etti�i y�ne do�ru y�r�r.

 

 

 

PLAN 31 :

 

�� ( Araba ), ak�am�zeri,

 

Sava�. Sava� kiralad��� araba ile ilerler. Bir yandan da i�inden ge�irir.

 

-

 

 

Sava� : ( �� ses ) Kiral�k bir arabayla kaderime gidiyorum. Manevi ve maddi d�nyalar birbirine girmi� durumda.

 

. . .

 

Sava� : ( �� ses ) Orda m�s�n ger�ekten? Beni bekliyor musun?

 

. . .

 

Sava� Arabay� durdurur, �fkeli bir �ekilde a�a��ya iner ve ba��r�r...

 

Sava� : Ne yap�yorum ben ya? Sa�ma sapan bir hayalin pe�inde ormana gidiyorum. Delirece�im art�k, neler oluyor bu b..tan sakin hayat�mda?

 

          Sava� aynadan arkas�na bakar, direksiyonu �evirir ve gazlar...

 

 

 

PLAN 32 :

 

D��, ak�am.

 

Sava�. Sava� arabay� durdurur. Orman yolunda k���k k�z� g�rd��� �al�lar�n yan�ndad�r. Camdan �al�lara do�ru bak�n�r ve arabadan iner...

 

-

 

Sava� : G�rmeden rahat etmeyece�im.

 

          Sava� �al�lar�n aras�na girer, hava kararmaya ba�lam��t�r. Orman�n i�erisinde ilerler. Etraftan ku� sesleri ve r�zg�r u�ultular� duyar. Biraz korku ve biraz da panik i�inde y�r�mektedir...

 

Sava� : O�lum Sava� bu ormanda bu gece �l�rsen b.. yoluna gitmi� say�lacaks�n. Tam anlam�yla b� yoluna gitmi� olacaks�n. Kaderinde � kendi dangalakl���ndan �lmek � diye yaz�lacak sonradan. As�l kaderin her neyse onun yerine b�yle yazacaklar. Evet, dangalak�a �lmek...

 

 

 

PLAN 33 :

 

D��, ak�am.

 

Anne, K���k k�z, Sava�. Anne ya�lanm�� halinde, k���k k�z ise yeti�kin ya�lar�nda... Onlar bah�elerinde yemek yemek �zere haz�rl�k yaparken bah�e kenar�nda Sava� belirir. �zeri toz ve toprak i�indedir. Orman i�indeki yolda bulunan �al�lardan eli ve y�z� de �izik i�indedir.

 

-

Sava� : �yi ak�amlar, rahats�z ediyorum, acaba yard�m edebilir misiniz?

 

Anne : Esta�furullah yavrum, tabii ki, gel i�eri.

 

          Sava� i�eri girerken k���k k�z ondan ho�land���n�, onu �ekici buldu�unu y�z ifadesi ve mimikleriyle belli eder.

 

Anne : Safiye, k�z�m ko� bir bardak ayran getir.

 

          Sava�, bu s�z�n �zerine duraksar. Rahatlam�� ifadesi gelir y�z�ne ve tebess�m eder... Sava� derdini anlat�rken ileti�im detaylar� Sava�� �n el ve kol hareketlerinden anla��l�r...

 

 

 

PLAN 34 :

 

��, gece.

 

Araba kiralama ofisi. G�revli personel ve sorumlu m�d�r... Ofiste telefon �alar. Telefon �al�nca personel elini telefona atar. M�d�r ise personele d�ner ve...

 

-

 

M�d�r : Ben bakar�m.

 

. . .

 

M�d�r : Alo,

 

. . .

 

M�d�r : Buyurun evet buras�.

 

. . .

 

M�d�r : Ge�mi� olsun Sava� bey, siz iyi misiniz?

 

. . .

 

M�d�r : Size bir �ey olmas�n da araba sorun de�il.

 

. . .

 

M�d�r : Anl�yorum Sava� bey, siz dert etmeyin biz sorunu hallederiz.

 

. . .

 

M�d�r : Yar�n �ekici g�nderebilece�imizi sanm�yorum. E�er sizin i�in sorun olmazsa bir sonraki g�n g�nderebiliriz.

 

. . .

 

M�d�r : Bizim a��m�zdan sorun yok efendim. Siz rahat�n�za bak�n, biz sonraki g�n araban�n sorununu ��zeriz.

 

. . .

 

M�d�r : Rica ederim, size de iyi ak�amlar...

 

          M�d�r telefonu kapat�r, aya�a kalkar cama do�ru y�r�r, hafif bir tebess�m ile g�ky�z�ne bak�n�r... Bu s�rada arkas�nda kalan personel aya�a kalkar ve...

 

 

Personel : M�d�r�m ne olmu� ya?

 

M�d�r : Ak�am�zeri araba kiralayan biri vard� ya, ormanda araba ar�za yapm��, oda bir ev bulup yard�m istemi� ama �al��t�ramam��lar. O da telefon edip haber verdi.

 

Personel : Ormanda bu karanl�kta iyi bir �ey olmam�� adama.

 

M�d�r : �ans!

 

Personel : E, bu adam o evi nas�l bulmu�.

 

M�d�r : ( G�l�mseyerek ) Kader, k�smet i�te...

 

 

 

- - - - - 3 YIL SONRA - - - - -

 

PLAN 35 :

 

��, gece.

 

Sava�, k���k k�z. Sava�� �n evi. Sava� ve k���k k�z evlenmi�tir. Alb�mden resimlere bak�n�rlar. T�m aile mutlu bir tablo �izmektedir. Alb�mde d���n foto�raflar� g�r�n�r...

 

-

 

- - - - - - 10 YIL SONRA - - - - -

 

 

PLAN 36 :

 

��, gece.

 

Sava�, k���k k�z ve k�zlar�... Sava� ve k���k k�z�n evi... Sava� ve kar�s�n�n ilk �ocuklar�n�n do�um g�n� partisi vard�r. Sava��n kar�s� hay�lindeki k���k k�z�n yeti�kin ya��ndaki halidir. Do�um g�n� kutlanan �ocuklar� ise Sava� ile konu�an terminaldeki gizemli k���k k�zd�r. Sava� ona hediye olarak oyuncak bir bebek alm��t�r... 

 

-

          K���k �ocuklar�n�n ad� Asiye� dir. Pastada onun ad� vard�r...

 

 

Sava� : ( Kar�s�na ve k�z�na sar�larak ) Siz benim hayat�ms�n�z...

 

K���k k�z : ( Sava�� �n kar�s�, Safiye )  Hayat�m�z bizim. Bu hayat� buldu�un i�in �ok mutluyum...

 

Sava� : Evet, �imdi bana bir �ay doldurursan daha da mutlu olaca��m...

 

          Mutlu ve birlik i�inde bir aile tablosu resmi ile g�r�nt�lenirler...

SON

 

 

:  Ufuk KARAG�L, Ankara, 2005,                                                               Di�er Bir  Film senaryosu  i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t