wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi:  Alp ARPAD

Tan�maktan onur duydu�um �ok de�erli mizah yazar�m�z ve �izerimiz rahmetli Suavi S�ALP' in an�s� �n�nde sayg�yla e�iliyorum. 

Yaz� ba�l���: OTOB�S MUAV�N� ALINACAKTIR

Nur i�inde yats�n Suavi A�abey, otob�s�n isim tabel�s�na " U�AN " yazm��t�r. Muavinin a�z�ndaki baloncu�a " HAD� A�KALE B��R!. " doldurmu�. Ba�l�kta yer alan metin ise ��yle devam ediyor ( T�rk�e' den ve dizgi hatalar�ndan biz yazarlar sorumlu de�iliz; Mahmut the dizgici, kula��n ��nlas�n!... )  :

Aranan �artlar a�a��da belirtilmi�tir:

1. 18 �LA 28 YA�LARI ARASINDA OLMAK. .. 2. B�T�R�M OLMAK... 3. HERGELEL�K YAPAB�LMEK...  4. EL�NE KOLUNA SAH�P OLAMAMAK... 5. SES� KUVVETL� OLMAK ( BURSAA, ADANAA, ANKARAAA... ) 6. OTOB�S ARKA KOLTU�UNU ��F�R YOKKEN GERE��NDE K�T� ��LERDE KULLANAB�LMEK... 7. TAKOS KULLANAB�LMEK VE GERE��NDE M��TER�N�N KAFASINI KAN REVAN ��ER�S�NDE BIRAKIP  AB� NASIL OLDU D�YE ��F�RE SORMAK... 8.OTOB�S 60.KM �LE G�DERKEN YET���P B�NMEK VE YOLDAK� M��TER�LER� KOLUNDAN TUTUP ��ER� ATAB�LMEK... 9. SON SEFERDEN SONRA ��EB�LMEK VE 15 DAKKALIK UYKU SONUNDA �LK SEFERDE G�Z�NE KEST�RD��� M��TER�Y� D�V�P HER G�N ANTREMAN YAPAB�LMEK... 10. KOLONYAYI TRAF���N G�STERD��� AZAM� UZAKLIKTAN M��TER�N�N G�Z�N�N ORTASINA SIKAB�LMEK... 11. M��TER� SU �STED���NDE �NDEN ARKAYA ���EY� ATIP ���EN�N M��TER�N�N KAFASINDA PAR�ALANMASINI SA�LAMAK... ��T�N�N BA�ININ  SU ��ER�S�NDE KALMASINA AZAM� D�KKAT EDEREK M��TER�N�N SU �HT�YACINI KAR�ILAMAK...

ARANAN �ARTLARA HA�Z OLANLAR SAAT .........da  SALATA OTOB�S YAZIHANES�NE M�RACATLARI...

Sayfada yer alan di�er isimler ( salatac�lar ) ��yle: Sol �st: Yazan: Nazif �AVU�O�LU, Sa� �st: Yazan:B�lent B�LGE , Sa� orta:Yazan:Feramuz YAL�IN ANKARA , Sa� alt: Yazan:Fato� �LGEN Merter �STANBUL       

: Alp ARPAD, 1970 li y�llar�n ba�� ( belki 1972 )                                                                                Di�er Bir G�lmece i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t