wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
     SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�                                       M�TOLOJ� da��

 

ANDRO - GYNOS

         

MEVS�MLER

         
           

Mitoji ne g�zeldir! Hep da�larda ya�ar Mitoloji ve  Tanr�lar�. Da�lardan a�a��ya do�ru bakarak bazen di�er Tanr�larla, bazen de insano�lu ile u�ra��rlar. Tek g�zl�s�, enseden bakan�, insan veya hayvan k�l���na gireni, g�zel bir kad�n olan� oldu�u halde k�t�l�klerle dolu, ku� olup dama konan�, tuza�a d���reni, cezaland�ran�, �d�llendireni... �uras� kesin ki, �ok renkli ve zengindir mitolojik �yk�ler.

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yap�tlar�n�z�
gorevdefteri@sizedebiyat.com adresine g�nderebilirsiniz. �leti�im adresi olarak, konukdefteri@sizedebiyat.com adresini kullanman�z� rica ederiz. www.sizedebiyat.com  SiZ
edebiyat Edebiyat Enstit�s� Erdem kurallar�na ve uluslararas� kanunlara sayg�l�d�r. Bu y�zden uluslararas� Telif Haklar�na b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yap�tlar�n �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�, AMA�LARINDA da �ZENLE belirtti�i �zere g�zel T�RK�EM�Z�N iyi bilinip, iyi kullan�lmas�n� ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanlar�n payla��m�n� AMA� edinen G�N�LL� bir anlamd�r. Bir geliri de s�z konusu de�ildir. Bu y�zden, yap�tlar�n�n yay�nlanmas�n� isteyen payla��mc�lar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaks�z�n yay�nlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmi� say�l�rlar. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n sorumlulu�u, tamamen, g�nderene/telif hakk� sahibine/yazar�na aittir. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n yay�nlanaca�� garantisi yoktur. Kalemkar onay�n� almam�� yap�tlar yay�nlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyili�i ba�l�ca kriterlerdir. As�l olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalar�n�n d�zeltilmesini de kabul etmi� say�l�rlar. G�rd���n�z T�rk�e hatalar� i�in bizi hemen uyar�n�z. Site yap�m ve deneme a�amas�ndad�r. Yasal haklar daha sonra gerekti�i bi�imde a��klanacakt�r. Sayfa diplerindeki Telif Hakk� Kanununu okuyunuz. Okuyucular�n da t�m haklara sayg� g�stermesi gereklidir. Telif hakk� kullanmak isteyen m�racaatlar�n konuk defteri adresine yap�lmas� yeterlidir. Telif hakk� sahibinin m�racaatla ileti�ime ge�mesini sa�layaca��z. Dikkatinize te�ekk�r eder, sayg�lar�m�zla ile sunar�z.

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t