wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

" ��RETMEN' E B�R �ANS TANI " S�REKL� KAMPANYASI

�retmen�m var; hocam yok!

KATILIMIN D���NCELER�

Ali Arslan TEK: Toplum i�inde konu�urken m�d�r�m, memurum, otob�s �of�r�ne kaptan�m, �uyum, buyum diye konu�uluyor. Bir tek tabir kula��ma ho� geliyor: ��retmenim! Sevgiyle kal�n.

Alp ARPAD: �ok yerinde bir d���nce. ��retmene asil yerini verecek bir kullan�m. D�zenleyenleri tebrik ediyorum. Y�rekten kat�l�yorum. B�t�n ��RETMENLER�M�N ellerinden �perim.

Emir �ER�FO�LU: ��retmenlerimi �ok seviyorum. Sayg�yla an�yorum.

G�kt�rk DEM�REL: Yerinde bir kampanya; y�rekten kat�l�yorum.

Didem �NC�: Kampanyaya kat�l�yorum.

YunusBir: Sevin�le katl�yorum.

Se�kin Kemal ERDEM: Olgun beyi kutluyorum. ��retmenlerimiz y�ce bir g�revi kolay olmayan �artlar alt�nda yapmaya �al��maktad�rlar. " Hoca " dan �ok fazlas�n� hak etmektedirler. Cumhuriyet onlara daima ihtiya� duyacak, sayg� ve sevgiyle anacakt�r.

H�lya DUMAN: " ��retmene �ans Tan� " s�rekli k�lt�r Kampanyas�na kat�l�yorum.

Seher Ke�e T�RKER:Hi� akla gelmeyen ama �ok �nemli bir nokta. �zlemle Kat�l�yorum. Ben ilkokul ��retmeniyim. Yani; g�rev yapt���m okul � �lk��retim Okulu �  oldu�u y�l emekli oldum. �imdi b�t�n okullar ilk��retim okulu oldu. �o�u da ayn� bina i�inde  e�itim veriyor. Ayn� bina i�inde de ��renciler ��retmenlerine � hocam � diye hitap  ediyorlarsa durup adamak�ll� d���nmek gerekiyor. �lkokuldan, ortaokula giden ��renciler  de ��retmenlere � hocam � diyorlard�. Ara s�ra mezun olduklar� okulu ve ��retmenlerini ziyarete gelen ��rencilerimiz oluyordu. Konu�malar� s�ras�nda � ��retmenim � diyecekleri yerde � hocam � derlerdi. Arkas�ndan da � ��retmenim, kusura bakmay�n, a�z�m�z al��t� da � diye devam ederlerdi.  � Ne �abuk al��t�n�z? Daha birka� ay �nce � ��retmenim � diyordunuz. Hem de be� y�l boyunca . Ana okuluna gidenler daha da uzun s�re ��retmenim demi�tir � dedim. � Ortaokulda  b�yle demek gerekiyor � diye yan�t verdi bir ��rencimiz. Aradan zaman ge�ti. Ortaokulda g�rev yapan ��retmen arkada��mla bu konuyu tart��t�m. � El bebek g�l bebek yeti�tirip , �ocuklar� size teslim ediyoruz. Nas�l oluyor da bu kadar �abuk  de�i�im ge�iriyorlar? � diye sordum. � Aman karde�im ne �ocu�u! Onlara �ocuk deme canavarlar. Tek tek konu�tu�unda her biri efendi, kibar ,akl� ba��nda �ocuklar. Bir araya geldiklerinde canavar kesiliyorlar . Onlara �ocuk muamelesi yapamazs�n � dedi.  � Allah Allah ! bu nas�l �ey � diye �a�k�nl���m� belirtim. Sonra � onlar ne yaparlarsa yaps�nlar nihayet ya�lar� gere�i �ocuklar � dedim. � ��retmenler bize z�t gidiyorlar �  derdi ��renciler, inanmakta zorluk �ekerdim. Dinlediklerim kar��s�nda  ��rencilere inand�m ve hak verdim. Ba�ka bir zamanda ziyaretime gelen ak�ll�, �al��kan bir ��rencimle bu konuyu konu�tum.  Orta birinci s�n�f  ��rencisi aynen �unlar� s�yledi � ��retmenim, bu okulda bizi birden bire b�y�tt�ler. Bizim derdimizi, s�z�m�z� dinleyen yok. Anlayaca��n�z k�saca size ��yle anlatay�m: ��retmenler bize g�re bir �ey yapm�yorlar. Bize g�re davranm�yorlar. Biz, her ��retmenin huyunu ��rendik. Fikrini, nelerden ho�land���n�, nelere k�zd���n� tespit ettik. Etme�e �al���yoruz. ��imiz sadece dersimize �al��mak de�il. Biz tiyatrocu gibiyiz. Her ��retmene g�re tav�r tak�n�yoruz. Ac� ama ger�ek. Biz b�y�y�z. Yani � ��retmenim � demek �ok �ocuk�a kal�yor do�rusu. � dedi. Bilmem anlatabildim mi? Bu g�n ve her zaman g�ne�in alt�n tozlar� sizleri bulutsuz g�ky�z� ile  kucaklas�n.

Zi�an BULDAN: �ok hakl�s�n�z ben de bir ��retim �yesi olarak her yerde herkese hocam hitab�ndan rahats�zl�k duyuyorum. A�t���n�z kampanyaya da g�n�lden kat�l�yorum.

Buket AKKAYA: " ��retmene �ans Tan� " s�rekli k�lt�r kampanyas�na ben de kat�l�yorum.

Ramazan YILMAZ: B�Y�D�M ARTIK  �ocuklar hep b�y�mek isterler ve hem de �ar�abuk b�y�mek isterler. Kimi �ocuklarda bu tutku �mitsizli�e b�r�n�r ve her g�n boy �l�erek �entiklemedikleri dikili y�zey b�rakmazlar. �lk��retim �a��nda bu durum at safhadad�r. � ��retmen � kelimesini terk etme denemeleri ilk��retim sekizinci s�n�f�nda ba�lar ve lisede ��retmen s�zc��� birka� ��renciye �zel olarak kal�r. O birka� ��rencinin de ailesi falan bu s�ylemi g�ndemde tuttu�undand�r. Sekizinci s�n�ftan lise veya bir meslek lisesine ge�en b�t�n ��rencilerde bu hep b�yle olmaktad�r. Bunun sebebi psiko sosyolojik. ��nk�  �niversitelere giden ��renciler ( k���klerimizin a�abey ve ablalar� ), ��retim �yesi ve ��retim g�revlilerine ��retmenim diyemiyorlar. �niversitede �deta bir sosyal bask�ya d�n���yor bu s�re�. Bir �niversite ��rencisinin, hocaya, ���retmenim� diye hitap etti�i duyulmu� mudur? Maazallah, bomba gibi patlar amfiden kahkahalar. ��te gen� kendini � hocam � hitab�yla eri�kin g�rmektedir. Bu sosyal psikolojik al��kanl��� y�kmaya �al��man�n bence hi� bir yarar� yok. Efendim, �unu da bilelim: ��retmenine, � hocam � diye hitap eden hi� bir kimse hi� bir ��renci, ��retmenini camideki hoca yerine koymuyor, bun,un evvela b�yle bilinmesinde b�y�k yarar var. Hoca kelimesi, bildi�ini ��reten manas�ndaki hoca yerine kullan�l�yor, eski medrese hocalar�n�n ad�ndaki ��retmen manas�yla kullan�l�yor. � Hoca camide olur! � l�flar� da i�i kavrayamayanlar�n havanda su d�vmesine benziyor. Otuz iki y�ll�k ��retmenlik hayat�mda bana ��retmenim diyenle hocam diyeni hi� ay�rmad�m. Siz de ay�rmasan�z iyi olur hayat�n�zda? Bu olay k�s�r d�ng�l� bir tart��maya d�n��t�r�lm��, alet olmayal�m. Gen�li�imde � Tanr� denmez, Allah denir �, � Tanr�, Allah de�ildir� �,  � Tanr�, Allah yerini tutmaz� � Tart��malar� epey uzun s�rm��t�. �imdi o kelimelerin ikisi de kullan�lmaya devam ediyor ve bunun tart��mas�n� yapanlar�n nesli t�kenmek �zere. T�rk Ulusunun haf�zas� bunlar� �ok iyi de�erlendirir ve ikisini de ayr� ayr� yerlerine oturtur; biz i�i zorlamayal�m.

Ergun EVREN: Destekliyorum.

Elif Gamze GER�EKL�: �smim Elif Gamze Ger�ekli, ben de ��retmenim. ��retmen arkada�lar�ma ��retmenim diyerek seslenmenin de bir k�lt�r oldu�unu d���n�yorum ve  ��retmen' e  Bir �ans Tan� S�rekli K�lt�r Kampanyas�' na kat�l�yorum:

" Cumhuriyet d���nce, bilim, beden bak�m�ndan g��l�
ve y�ksek karakterli koruyucular ister "
Mustafa Kemal Atat�rk
 

 

 

 

S�Z li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASI ���N ELEKTRON�K POSTA KUTUSU

KAMPANYALAR

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

        

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t