wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Alp ARPAD 

 

GURUR

 

�ok ama�l� amfiteatr salonun soldan a�a�� ���nc� kap�s�, art�k O� nu tan�m��t�. �imdi konser ba�layacak, uvert�rler s�ras�n� savacak, esaslar gelmeye ba�lad���nda d��ar�dan kolunu indirecekti. Centilmence; sessiz, sakin ve dikkatlice� Ayn� �zenle i�eri girip kapatacak, s�rt�n� kendisine vererek kimseyi rahats�z etmeden ayaktaki seyrine dalacakt�. Bakt� ki s�k�ld�, fuayede yeni dostluklar kurmaya ��kard�. Cazibe �a��rd���nda tekrar basamaktaki yerine geri d�nerdi. Bo�una dinlenmelik dememi�ler fuayeye; dinlenip kuvvet toplard� sanki. Kap�n�n dedi�ine g�re k���k bir farkla yine �yle yapm��t�: 

� San�r�m o ak�am b�t�n enerjisini assoliste saklam��t�! �ark�ya e�lik ediyor, ayakkab�s�n�n k�selesiyle k�rm�z� yollu�un ritmik bulu�mas�n� b�y�k bir keyifle ayarl�yordu� 

��te tam bu s�rada yollu�un koltuklar kenar�na k�vr�lm�� iki gen�ten birisi i�aretle f�s�ldad�: 

� A�abey, b�yle buyurun. Ben kalkay�m. Tan�d�n�z m�? �� konser �nce tan��m��t�k! 

Hemen tan�d�. Dinlenmeli�e l�y�k s�k�nt�lardan birinde sohbet etmi�lerdi. Bestesi ve g�ftesiyle bir Fikret K�z�lok kl�si�inin maalesef Orhan Gencebay� a ait oldu�unu san�yordu! Yukar�da Allah var ama� orkestra da nefis ge�iyordu. ��te zaten izleyiciler de kendisini rahmetlinin �st�n sanat�n�n sihrine bu esnada kapt�rm��t�. Dinlenmelikte de herkes h�l� bu bestenin kuvvetinin esiriydi. Marmelat k�vam�nda uzay�p giden, giderken sizi de i�inizi de g�t�ren kupa atlar� ritimli melodiye, Fikret K�z�lok� un kirlilikten uzak tutmaya �al��t��� filozofik sesi yerine bir solist e�lik ediyordu o ak�am ama yine de �ok etkilenmi�lerdi. �nce otanti�in, olumsuz arabeskten ne kadar uzakta ve yukar�da oldu�unu anlatm��t� delikanl�ya. Sonra da Fikret K�z�lok� un ve m�zi�inin engin s�n�rlar�n��

 

...

 

� A�abey muhte�em de�il mi?

� Hem de �ok!

� �imdi b�yle sanat��lar yok a�abey?

� Yok tabii!

� A�abey �ark�s�n� bitiriyor. Sonra ara var. Aradan sonra son �ark�s�na ��kacakm��.

� Evet!

� A�abey sen ni�in o kadar kuvvetli alk��lad�n? Senin zaman�n�n �ark�c�s� diye mi?

� Benim zaman�m�n tabii!

� Sever miydin?

� Severdim elbet!

� Niye o kadar kuvvetli alk�� ama?

� Dahas� da var! �ey�

� Dahas� nedir a�abey? S�yler misiniz?

� Yok bir �ey, yok!

� S�yleyin a�abey s�yleyin!

� Kendisi s�n�f arkada��m olur!..

� Hadi ya! A�abey tebrik ederim sizi. Elinizi s�kay�m. �pebilir miyim?

� Ben de tebrik ederim a�abey. Hel�l olsun!

 

...

 

Bu kadar i�tenli�i beklemiyordu. Ne yapm��t� ki! Bu da �imdiye kadar kendisinin hi� ama hi� tatmad��� de�i�ik bir duyguydu. Sahnedeki idole duyulan hayranl�k, en �nemlisi sayg�, kendisine ak�yordu. M�thi� bir �ey! �lk deneyim! Ara ���klar�n�n yanmas�n� bekleyemedi. Dinlenmeli�e ��kt� ama bu kez yaln�z kalmak istiyordu�

 

...

 

Okul yeni a��lm��t�. Lise� nin birinci s�n�f�ndayd�lar yani b�y�k adamd�lar! Lise bu, kolay m�? Anne kuca�� ilkokulu, iki arada bir deredeki ortaokulu bitireli �ok olmu�tu; koskoca bir yaz! Boylar� da b�y�m�� biraz daha geli�mi�lerdi. Ver elini lise! Ne demekti lise? Kiraz vakti kadar afrodizyak, kiraz vakti kadar k�sa lise y�llar�! Erkeklerin kendilerini adam hissettikleri, k�zlar�nsa bilmedikleri kad�n� ke�fetmeye �al��t��� y�llar demekti. Yani bir ��ksalar d�nyay� yerinden oynat�rlard�! Babalar� ve anneleri iyiydi ama kendileri kadar yetenekli de�illerdi! Ya da di�er bir deyi�le sonradan, ileriki y�llarda, adaml�ktan ve kad�nl�ktan �oktan vazge�ip b�y�k bir �zlemle, olu�maya ba�layan gen�liklerini tekrar doya doya ya�amaya, oraya tekrar tekrar d�nmek isteyecekleri �a�lard�. ��te o zaman solundaki s�raya gelip oturmu�tu� 

Kabar�k, d�z, k�sa, ortadan ayr�lm��, elmac�k kemiklerinin iki yan�ndan a�a�� boncuk y�z� �er�eveleyen koyu sa�lar�; her an belden k�vr�l�p daha da k�salt�lmaya haz�r ete�iyle s�n�f�n karars�z, �ekimser, yerin dibine ge�meye haz�r erkeklerine, � Buran�n en g�zel k�z� benim � diyen bak��lar�yla, bir anda dikkatleri �zerine �ekmi�ti. Kendine g�veni, �etin ceviz oldu�una i�aretti. A��k�as�, k�zlar bir dost d��manla saflar�n� takviye etmi�lerdi. Erkekler yine yenikti!.. 

�lerleyen zamanda �ark� s�yleyebilme yetene�iyle okuldaki hakl� yerini edindi. �yle ki ��retmenler dersi kaynatmak istediklerinde, � Haydi k�z�m, Ajda� dan  bir tane�  �  deyip karatahtan�n �n�ne dikerlerdi. O da bay�l�rd� ��nk� bu s�zl�den �ok farkl� bir �eydi! San�r�m, ya�att��� bu g�rsel i�itsel deneyimlerinde s�n�f�n toylar�ndan ald��� yaz�lmam�� notlar, ileriki g�nlerde onu bir basamak yukar� att�... 

O y�l bir gazete �lke �ap�nda liseler aras� m�zik yar��mas� a�t�. Parmaklar ona �evrildi. Art�k solistti� 

Y�llar �ar�abuk ge�ti. Solistlik, art�k bir ya�am �ekline d�n��m��t�. �lkeli, sanata odaklanm��, �zg�n ve �d�ns�z bir ya�ama� 

Bu ya�am�n onu nereye getirdi�ini ancak kendisi iyi bilebilirdi ama tan�nm��l��� ve sayg�nl��� tart���lmazd�. Yolluktaki kom�usu delikanl�lar sonraki ku�aklardand� ama bunun �ok a��k bir deliliydi. Kendisinin co�kudan t�kan�p kal geldi�i anda onlar da b�y�k bir be�eniyle ellerini patlatana dek alk��lad�lar. Sadece nefis de�il, ola�an�st� yorumlam��t�...

 

...

 

Sensiz Saadet Neymi�� dedi�inde, sensiz ve saadet kelimesini s�zl�kten ��kar�p yerine bir y�z ifadesi arasalard�, bir tek onun o andaki mimikleri aran�lan�n hakk�n� verebilirdi! 

Sensiz Saadet derken nas�l da Saadet dedin, Aferin be k�z! Yakalad�n ya da ka��rd�n; sen bilmeyeceksin de saadetin ne oldu�unu, kim bilecek? Ad olarak bile kullan�lm�yor g�n�m�zde!

Saadet nerde hem? Onda, bunda �unda; orda, burda, �urda� San�r�m biraz da sende yani insan�n kendisinde! Erkek olarak eklemem gereken, bir de Saadet' te! Son Saadetimi hat�rl�yorum; geri geri ��kt���m evinden ben ayr�lm��t�m ama h�l� �niversiteli bak��lar�m�z h�l� ayr�lm�� de�il! Y�k�l�p da yerine yap�lan i� han�na girip ��kanlar bunu bilemez ki " ...

��inden ge�irdiklerine bir de geri d�nemez i� �eki� ekledi mutlu mutsuz adam...

Al��t�m hasretine; gel desen, gel desen� gelemem ki! biti�i, tok, yan�k, doygun kad�n sesinde �yle bir ��kt� ki kad�n� erke�i ona hak verdiler! Salon ayaktayd�. Do�rusu y�llard�r, ba�ta �ark�n�n sahibi olmak �zere say�s�z yorumunu dinlemi�ti. Belki ondan da? Y�llar m� yollar m�, bilinmez, bu geceki kadar oturan�n� hat�rlam�yordu. Arkada��, k�sa etekli, Twiggy sa�l�, Moda� n�n en ��k k�z�, hamd�; yanm��, �imdi de olmu�tu!

 

...

 

Orkestra giri�i yap�yordu. Ka��rmamal�yd�. Eski dostu Kap�' y� dar�ltmay� da g�ze alarak bu kez sa�dan d�rd�nc� kap�y� se�mi�ti. �n�nde b�y�k bir bo�luk vard�. Ayakta �ok daha rahat dururdu. Kimseler yoktu yollukta oturan. �zlemle tempoya duracakt�; b�yle istiyordu i�indeki efendi! Bu efendiler ka� ki�iydiler? Onun efendisi, bunun efendisi, kendisinin efendisi? Ona bakarsan, melodinin kendisi de efendilerin efendisiydi. Girer girmez yakaland��� yerden bariton sesiyle �ark�ya, l�le sesli arkada��na kat�ld�!

 

...

Hayat �yle bir han ki

Ac� i�imde i�inde hanc��

 

�ki eli cebinde sa�a sola sal�n�m verip vals yap�yordu bir taraftan. Hi� b�yle yapmam��t�! 

�yle ya dedi i�inden, Hanc� da ac� i�indeydi! Ac� ki�ilere g�re de de�i�ir, de�il mi? �kmale kal�nan bir ders, ��retmen taraf�ndan �ekilen bir kulaktan tutun da olanaks�zl�klar dolay�s�yla yar�m kalanlara, bazen g�lle kadar a��r bir l�fa kadar di�erlerinin ald�rmaklar�, bilmedikleri ba�kalar�na ac� olabilir. Kim bilir kimler hanc�, kimler yolcu oldu? Bazen sen, bazen ben�

�ark�daki Han da ac� �eker mi diye d���nd� bir an! Hanlar� severdi ama az biraz sadist miydi bu hanlar? G�l�msedi; vals gittik�e keyiflendiriyordu:

Hat�rlad�n m� k�z? Ben, ben; Lokma Pastanesi� ndeki �ocuk! Gruptuk. �ti�irdik! Kavgalar�n k�z y�z�nden ba�ka nedenlerle ��kmad��� y�llarda k�z erkek hepimizin masum tertemiz kavgalar�m�z vard� ama severdik birbirimizi... Ne zaman b�y�d�n sen? Ne zaman han�m han�m oldun sen? K�sa sa�l� k�zdan, o �ok yak��an yan oturmu� kepiyle �zmir� i yukar�dan seyreden k�p�r k�p�r han�ma kadar kat etti�in yol �ok mu uzundu? Ac�lar m� katt� sesine? Bu �ark�n�n hakk�n� nas�l b�yle m�kemmel verebiliyorsun? �imdi, �u anda, hanc� m�s�n, yolcu mu?  Bo� ver... ne fark eder! Ne fark ettim ama biliyor musun? Ni�in denemiyorsun Neveser K�kde�� i,  �rne�in Ku� olup u�sam� Ni�in vals yapm�yorsun Baki Duyarlar� la? Solgun Yapraklar� Islatan Ya�mur� nas�l da Hayran Islatan olurlar o n� apt���n� bilen kad�n sesinde� Bir dene� dene l�tfen�

 

Sevmek korkulu r�ya

Yaln�zl�k b�y�k ac�

Hangi kap�y� �alsam

Kar��mda buruk ac�� 

 

�yle ya! Kim bilir ka� kez d��a g�l�p i�e a�layan palya�o rol�ne soyunduk bu hayatta! Savunma oldu�unu bilemediler; nas�l ba�ar�yorsun dediler! D�nya ehli olanlarsa durup imrendiler� Anlatamad�n ama... k�v�rc�k sa��, l�leli yemenisiyle �� ete�inin �st�ne oturup eli �aka��nda d���nen k�z! Anlatamad�k! Anlatam�yoruz! Anlamad�lar diyece�im ama nas�lsa kabul etmeyecekler; iyisi mi sen �ark� s�yle, ben de yazay�m. Ne diyordu bir �ark�da Ferdi �zbe�en: Belki daha kolay olurdu anlatmak, konu�may� hi� bilmesem � Orhan Veli' nin dedi�i gibi, �ark�lar g�zel, kelimeler kifayetsiz nas�l olsa� 

 

Y�llar y�l� g�nl�mde

Bir g�n sabah olmad�

Bu ne bitmez �ileymi�

Neden h�l� dolmad��

 

Bitmez! Biz b�yle duyarl� olduk�a s�rer gider� Hem sen ni�in sadece g�revini yapm�yorsun? S�yle ve terk et sahneyi! Hanc�y� i�inde ta��man �art m�? S�ylerken ya�aman �art m�? Soram�yorum ki korkuyorum! Belki �are bulamayaca��m bir tanesidir? Bende de var biliyor musun? Oho ho, hem de ka� tane! Al��amad�m da ta��nmas�n� arzulad���m kom�um gibi davran�yorum onlara; sahteden g�nayd�n, vazifeden iyi ak�amlar diliyorum. �dare ediyorum�

Konser, tiyatro, dinleme ve seyir sanatlar�n�n b�t�n�� Bir insan ni�in seyretmeye geldi�i etkinli�i b�rak�r da bilin�alt�na dalar gider? Bunu bana m� soruyorsun diye g�l�msedi kendine g�re ac�lar�n filozof olmaya itti�i adam; � ��nk� resimler, mimikler, kelimeler, melodiler ve �slak �ark�lardan daha ba�ka hangisi sana seni, onu buna, bunu ona daha g�zel anlatabilir ki !

 

 

Salonun b�y�k bir k�sm� duraksama ge�iriyordu; bir tarafta �nemli bir isim, caz piyanosu k�rat�ndaki sesi ve nadir rastlanacak yorumu; di�er tarafta iki eli cebinde dans edip �ark�ya kendini kapt�rm�� koca bir adam! 

Buruk g�l���, �ahlanm�� an�lar�, dizginlemez �zlemleri, k�r�lmaz umuduyla co�mu�; gere�inden fazla y�kseltmemeye �al��t��� sesiyle d��tan kontroll� i�ten ba��bo�, bir g�z� sahnede kendinden ge�mi�ti: 

 

Sevmek korkulu r�ya

Yaln�zl�k b�y�k ac�

Hangi kap�y� �alsam

Kar��mda buruk ac�� 

 

Sevmek korkulu r�yayd� tamam ama yine de sevmek istiyordu. �nsanlara g�venmek istiyordu ��nk� onlara yararl� olmak istiyordu� Sevginin g��l� koruyuculu�una s���n�p huzurun ahmak �slatan ya�muruna tutulmak istedi...

Sevmek! �nsan�, hayvan�, do�ay�, Yaradan� �� Sevmek gerek seni seveni! Sevmek gerek �retmek i�in! E�er insansan sevmeli ve sevilmelisin� Sonras� v�z gelir, t�r�s gider! A�ars�n bir Buruk Ac�, ��kars�n Samanyolu� na, s�rersin atlar� Nas�l Ge�ti Habersiz� e�

 

Ruhumda bir yara var

��in i�in kan�yor

Kalbimde buruk ac�

Alev alev yan�yor

 

Buruk Ac� hi� bu kadar tatl� gelmemi�ti sanki karlar alt�nda nevbahar! Ankara� ya yak��mayacak kadar duygulu, �hlamur kokulu bir geceydi� 

Adamsa ipi k�sa ba�l� ke�iye d�nm��t�; i�i k�p�r k�p�r ama bir yere k�p�rdayamaz...                  

Sahne arkas�na gitmedi; gidemedi; gitmek istemedi! Gidip sar�lmad�, sar�lamad� arkada��na!  Doruktaki duygular�n�, s�r�a k��kten an�lar�n� onunla bile payla�mak istemedi�  

B�y�k alt�, h�nz�r, keyifli ve gururlu g�l���yle iki eli pantolon cebinde karanl��a, gece ge�i insanlara kar��t��

 

:  Alp ARPAD, Ankara, 13 Temmuz 2010, 16:55                                                                                Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t