wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

                                                                                     �YK� BULVARI   SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

Bulvarlar... D�nyan�n her yerinde hepsi ilgi ve heyecan oda��d�r. G�zel d�zenlenmi�lerdir. Her rengin bulundu�u ���l ���l bulvarlar�n her iki taraf�na yerle�tirilmi� camdan d�nyalar�n aras�nda y�r�yen SiZler olmadan, ne  bulvar ne de bulvar�n sahip oldu�u g�zellikler, bir anlam ta��mayacakt�r. Camdan d�nyalar bunu bilir, bulvardaki y�r�y���n�zle k�p�rdan�r, bak���n�zla heyecanlan�r, be�eni�inizle mutlu olur ve se�i�inizle gururlan�r. Eliniz dolu ya da bo� ama y�re�iniz kesinlikle dolu, zaman geldi�inde kendi �yk�n�z� yazmak i�in eve d�nersiniz. �u anda �yk� bulvar�ndas�n�z. Eliniz bo� d�nmeniz d���n�lemez bile... Etraf�n�za bir bak�n. SiZe ait bir �yk� se�in camdaki d�nyadan, cam d�nyalardan. Art�k sizindir o �yk�. Ba� ba�a kal�p kendi �yk�n�z� yaratman�z i�in s�k� s�k� sar�l�n ona. Geride kalanlar i�in l�tfen �z�lmeyin. SiZler var olduk�a, zaman i�erisinde, asl�nda SiZi anlatan hepsi, birer birer gururlanacakt�r; eminiz. Bu arada, unutmadan, bulvardaki SiZin �yk�n�z� sak�n merak etmeyin! SiZlerden birisi de onu gururland�racakt�r. Elinize, g�z�n�ze ve hatta y�re�inize sa�l�k!... Bulvarlar... 

Alp ARPAD Aray�� Bir A�k Hik�yesi Ben �i�e�i Boyunduruk �eyiz Gecenin Esas Gurur
Alp ARPAD H�rs�z Ku� Akl� Lady Di' nin Miras �emsiye �� Resim Yar�n ��in Bu
Alp ARPAD Yedinci Ev            
Alper TURNA D�� Bozumu Hesap          
Attil� DO�RUER �l�m �yk�s�            
Berna EFEO�LU Eve D�n��            
Buket AKKAYA Arma�an Ge�mi�ten T�n� Hasret �mc Karanl�kta Umut  
Demet ORAL Kar Tatili K�rk�n�n Sabah�          
Emel BAYKARA Cehalet �at��ma �ilekli Pasta Gecekondu Gemi Yolculu�u Nasihat Payla��lan
Emel BAYKARA Sokak Kedisi Suskun G�l T�ls�m        
Emre �EYDA �ift Anadal            
Fatma �ZD�REK Bilinmez...Kor            
Gassan SATAR Yalanc� Ko�ular            
G�kt�rk DEM�REL A�k Mevsimi A�k Payla�ama A�k�n Sonu Mektupla Gelen      
Hale E. OKURER Kad�n ve A�a�            
Lasolfa Bir �iirin �yk� Fal S.O.S T�pk�      
Mehmet Uhri �ak�l Ta�� Lodosun G�zya� Papatyalar Da Peynirin tuzu P�rlantan�n Re Telvenin Cini  
M. Alper FAKILI �ocuk Akl�mla Y�rt�k k���t          
Nimet K���KBEYC�K Kimsesizler Yur            
Nusret ZENC�RC� Ay �z�m� �lk �z�mler Param Yok Sepetin Kapa�� �eftalinin Dostl Ye�ilsu' da Tatil  
�yk� ARPAD G�zel K�z Ekin            
Ramazan YILMAZ 1976 Erzurum A�layan �yk� Mutlulu�uma Ulu Tanr� Ya�ama Sevin    
Sibel ER�ZDEN �atlak D�� Ziyaretleri Kanatlar Kiremitteki Yak Yorgun Ali �av    
SiZedebiyat E. Toplulu�u �ki Ki�ilik S�r            
�aziye ���EK Bir Kad�n Hik�            
Vefa L�K B�y�k Basitlik Be� Dakkada Kay�p G�n        
Ye�im ESEMEN Esma'n�n K�r�k Kimli�i Pembe Ne Denir Ki?... S�z �zi �of�r Melek Yar�m Kalm��  
Yusuf YAN� Bah�evan Kar Camiler Gazi Dut Hastahaneye Melek    
               
�yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz
�yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz
�yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz
�yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz
�yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz �yk�lerinizi Bekliyoruz

" Bedene can veren d���ncedir. D���nceye sayg� kendinden ba�kalar�n� anlamaya, onlarla ileti�im kurmaya, onlar�n �yk�leriyle ilgilenmeye y�neltir insan�. �yk�lerdir insanlar� d���nd�ren ve e�lendiren...  "  Ali POYRAZO�LU

�yk�lerinizi bekliyoruz... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ... �yk�lerinizi bekliyoruz...Edebiyat i�in Edebiyat... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ...�yk�lerinizi bekliyoruz... Edebiyat i�in Edebiyat... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ...�yk�lerinizi bekliyoruz... Edebiyat i�in Edebiyat... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ...�yk�lerinizi bekliyoruz... Edebiyat i�in Edebiyat... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ... Edebiyat i�in Edebiyat... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ...�yk�lerinizi bekliyoruz... Edebiyat i�in Edebiyat... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ...�yk�lerinizi bekliyoruz...Edebiyat i�in Edebiyat... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ...�yk�lerinizi bekliyoruz... Edebiyat i�in Edebiyat... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ...�yk�lerinizi bekliyoruz...

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yap�tlar�n�z�
sizedebiyat1@yahoo.com adresine g�nderebilirsiniz.. �leti�im adresi olarak, sizedebiyat1@yahoo.com adresini kullanman�z� rica ederiz. www.sizedebiyat.com  SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� Erdem kurallar�na ve uluslararas� kanunlara sayg�l�d�r. Bu y�zden uluslararas� Telif Haklar�na b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yap�tlar�n �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�, AMA�LARINDA da �ZENLE belirtti�i �zere g�zel T�RK�E' M�Z�N iyi bilinip, iyi kullan�lmas�n� ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanlar�n payla��m�n� AMA� edinen G�N�LL� bir anlamd�r. Bir geliri de s�z konusu de�ildir. Bu y�zden, yap�tlar�n�n yay�nlanmas�n� isteyen payla��mc�lar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaks�z�n yay�nlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmi� say�l�rlar. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n sorumlulu�u, tamameng�nderene / telif hakk� sahibine / yazar�na aittir. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n yay�nlanaca�� garantisi yoktur. Kalemk�r onay�n� almam�� yap�tlar yay�nlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyili�i ba�l�ca kriterlerdir. As�l olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalar�n�n d�zeltilmesini de kabul etmi� say�l�rlar. G�rd���n�z T�rk�e hatalar� i�in bizi hemen uyar�n�z. Site yap�m ve deneme a�amas�ndad�r. Yasal haklar daha sonra gerekti�i bi�imde a��klanacakt�r. Sayfa diplerindeki Telif Hakk� Kanununu okuyunuz. Okuyucular�n da t�m haklara sayg� g�stermesi gereklidir. Telif hakk� kullanmak isteyen m�racaatlar�n SiZedebiyat1@yahoo.com adresine yap�lmas� yeterlidir. Telif hakk� sahibinin m�racaatla ileti�ime ge�mesini sa�layaca��z.

             FORUM i�in:

 Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t