wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Ayl� �ZG�

 

NE VARSA D�NDE VAR

 

D�nlerin olmal�yd�m senin,

Tozlu raf�n aras�ndaki bir kitaptan,

Usulca s�zmal�yd�m hayat�na.

Eksik par�alar�n� toplay�p,

Yapboz gibi birle�tirmeliydim�

 

D�nlerin olmal�yd�m senin,

Sokaklarda unutuldu�unu sand���nda,

K��e ba��ndan ben ��kmal�yd�m ans�z�n.

Usulca koluna girip, omzuna yaslan�p,

Bulunmu�lu�u ya�atmal�yd�m�

 

D�nlerin olmal�yd�m senin,

Ac�lar�n toplan�p yer etmeden ruhunda,

��p�� bal��� olup y�re�inin,

En derininde beslenmeliydim onlarla;

Ar�nd�rmal�yd�m seni�

 

D�nlerin olmal�yd�m senin,

Karanl�k ve yaln�z gecelerinde y�ld�z�n,

So�uk k�� gecelerinde battaniyen,

S�cak gecelerinde tatl� ayaz�n,

Sabah uykundan uyand�ran, perin olmal�yd�m�

 

D�nlerin olmal�yd�m senin,

Hesab� �demeden gitti�in a�ks�z g�nlerine,

En a��r ilk ipote�i koymal�,

Ba��ndan gitmi� akl�n�,

Tatl� kaprislerimle ben yemeliydim�

 

D�nlerin olmal�yd�m senin,

G�zlerini kapat�p d���nd���nde,

Bir a�k filmi g�rmeliydin ge�mi�e dair.

Film �eridinden ge�en her karende,

Benimle tamamlanmal�yd�n�

 

D�nlerin olmal�yd�m senin,

Yar�nlar�n olmak isteyenlere inat,

Plaklar�n gibi �zenle saklad���n,

Dinledi�in al���lm�� �ark�dan sonra,

" Ne varsa d�nde var �� deyip beni s�ylemeliydin...

: Ayl� �ZG�, 24 May�s 2010, Bal�kesir        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t