wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

SKE� mikrofonu

Telif Hakk� Sahibi: Tayfun T�RK�L� ( tayfunturkili@gmail.com )

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat, �ncelikle SiZlere �rnek olmas� ve daha sonra da yap�t�n geni� bir yelpazenin be�enisine sunulmas� amac�yla telif hakk� sahibi ve duyguyo�uran� ( yazar� )  taraf�ndan Enstit�' de yer almas� i�in g�nderdi�i bu ske� tekstinden dolay� SiZedebiyat tiyatro dan��man�m�z Say�n Tayfun T�RK�L�' ne te�ekk�r� bir bor� bilir. Bu skeci yay�mlamay� d���nmeniz veya de�i�ik bir ama�la kullanmak istemeniz halinde, izin alman�z i�in duyguyo�uran�m�z�n adresi bu sayfada verilmi�tir. Enstit�' de, ske� dal�ndaki bu yap�t�n �ncelikle sahibine, daha sonra hepimize esin kayna�� olmas� ve u�ur getirmesi dile�iyle..                          

SKE�

�K� Y�Z ELL� GRAM KIYMANIN �YK�S�

SESLER-       EV ���

NAC�YE-         Gelinn..Gelin neredesin? Ahh ah ihtiyarl�k, sonunda b�yle beni gelin                             ellerinede mi d���recektin? (ba��r�r) K�z Ay�ee.. Neredesin?

AY�E-            Buraday�m anne burada. Ne ba��r�yorsun �yle can�n yanm�� gibi.

NAC�YE-        (yava�ca) K�rolas� gelin seni. (sesini y�kseltir) Gelin karn�m ac�kt�. Midem kaz�n�yor. Daha haz�r de�il mi yemek?

AY�E-            Tamam anne tamam, haz�r. Bir taraftan �ocuklarla u�ra��yorum, bir                              taraftanda yemek haz�rlamaya �al���yorum kolay m�?

NAC�YE-         �yi iyi. Neler haz�rlad�n bakal�m..��yle a�z�m�za lay�k m� bari?

AY�E-            Tarhana �orbas� ile patates.

NAC�YE-         �orbayla patates mi? Ayol alt� ayd�r hep ayn� �eyleri yiyoruz. Hi� bu eve                                   ba�ka yemek girmeyecek mi?

AY�E-            Ehh napal�m fakirlik anne. Sen ��yle soka�a ��k�pta bir fiatlara baksan                                    vallahi �a�ar kal�rs�n. Senin o be�enmedi�in patates bile ate� pahas�.

NAC�YE-         Ahhhhh ah nerede o eski g�nler. Rahmetli kay�npederin sa�ken yani                            Yemen cephesine gitmeden �nce g�recektin sen bizi. Evimizden et eksik                               olmazd� vallahi. Hele bir etsiz yemek yap�ls�n o g�n evde.. Allahhh                                       yand���m�z g�nd�, b�t�n evi birbirine katard� rahmetli.

AY�E-            �imdi ya�amak zorla�t� anne. Bir kilo et ikiy�z lira. Gelde ye bakal�m.

NAC�YE-        (i�ini �eker) �yle.. K�z, gelin en son eti ne zaman yemi�tik. Galiba Selaminin s�nnetindeydi de�il mi?

AY�E-            herh�lde.. O da babas�n�n ada�� vard� da �yle yemi�tik. Yoksa gene zor                                  yerdik.

NAC�YE-         Desene gelin on senedir bu eve et girmiyor ha.

AY�E-            Eh hemen hemen �yle. Pek hat�rlam�yorum ama belki bu arada                                                 ald���m�zda olmu�tur anne.

NAC�YE-         Eskiler ne demi�ler. Et giren eve dert girmez. Baksana et y�z�                                                 g�rmedi�imiz i�in evimizden dert eksik olmuyor.

AY�E-            Annee.. Niye �yle s�yl�yorsun. Ne derdimiz varm��. Hani duyanda bir �ey                    sanacak. Allaha ��k�r ya�ay�p gidiyoruz i�te.

NAC�YE-         Ay sen buna ya�amak m� diyorsun gelin.. Sen bizi harpten �nce                                                g�recektin. Bak ya�amak neydi..P�hh on senedir de�il etin, kemi�in bile                                girmedi�i evde ya��yoruz, diyorsun ha.

AY�E-            Hayat pahal� anne. Mustafan�n ald��� maa� ancak kiraya, �ocuklar�n okul                                  masraf�na yetiyor. Hem ne olmu� sanki et yemiyorsak �lmedik ya.

NAC�YE-         Oras� �yle �lmedik ama genede arada s�rada yesek fena olmayacak                           hani.

AY�E-            Neyse hadi bakal�m sofraya buyurun. (ba��r�r) Nazmiye, Selami                                                 neredesiniz hadi yeme�e gelin. �orba so�uyacak.

NAZM�YE-      Geliyoruz anneci�im.

SELAM�-        Gene patesle, �orba m�?

AY�E-            Ba�latmay�n patatesle, �orban�za ha. Siz kazand���n�z zaman daha g�zel                     yemekler yersiniz.

NAC�YE-         Ayol Mustafay� da bekleseydik. Neredeyse gelir.

AY�E-            Ben beklerim onu. Siz yiyin anne. Zaten o da �imdi gelir.

NAC�YE-         Ahh ah s�k� m�yd� rahmetli kay�npederin sa� olacakt� da o gelmeden                             yeme�e ��kecektiniz ha.

AY�E-            (kendi kendisine) B�kt�m senin �u rahmetlilerinden de..

NAC�YE-         Bir�ey mi dedin gelin.

AY�E-            Afiyet olsun dedim anne.

NAC�YE-         �yi iyi..

SESLER-       KAPI Z�L� �ALAR

NAC�YE-         Hah i�te Mustafa da geldi. Ko� gelin kap�y� a�.

AY�E-            Tamam anne a��yorum. Hem sen a�z�nda yemek varken konu�masan iyi                    olur, bo�ulursun Allah korusun.

SESLER-       Y�R�R. KAPY A�AR

AY�E-            Ho�geldin kocac���m.

MUSTAFA-    Ho�bulduk.

AY�E-            Annenle, �ocuklar yemeklerini yiyorlar. Onlar bitirsin sonra da biz yeriz.

MUSTAFA-    Olur..Afiyet olsun.

NAC�YE-         Buyur o�lum. Buyur. E�er b�kmad�ysan �orbayla, patatese buyur.

MUSTAFA-    (ba��r�r) B�rak�n �imdi �orbayla patatesi de beni dinleyin. Size bir m�jdem                   var.

AY�E-            Hayrola Mustafa.

NAZM�YE-      (heyecanla) �abuk s�yle baba.

SELAM�-        Yoksa bana bisiklet mi ald�n baba?

MUSTAFA-    Bilemediniz?

NAC�YE-         Can�m sende merakta b�rakmadan s�ylesene.

MUSTAFA-    Peki s�yleyeyim. (ba��rarak) Et ald�m size et.

NAC�YE-         (�a�k�n) Et mi dedin? (sevin�le) Do�ru mu s�yl�yorsun o�lum?

MUSTAFA-    Do�ru anne. Vallahi de billahi de do�ru.

AY�E-            �yi ama paray� nereden buldun Mustafa?

NAC�YE-         Yoksa soygun fil�n m� yapt�n?

MUSTAFA-    Aman anne sende ihtiyarlad�k�a �enene vuruyor ha. Yahu birazc�k et i�in                     insan soygun yapar m�?

AY�E-            Eee nereden buldun �yleyse?

MUSTAFA-    Fabrika prim da��tt� biraz. Bende size s�priz olsun diye kasaba u�ray�p et                  ald�m.

AY�E-            �yi yapt�n.

MUSTAFA-    Yahu kasap R�stem efendi ne kadar ihtiyarlam�� �yle. Son g�rd���mde                                 delikanl� gibiydi adam. Kendisine s�yledi�imde ne cevap verdi dersiniz?

AY�E-            Ne dedi?

MUSTAFA-    Eee Mustafa beyo�lum on y�ld�r d�kk�na u�rad���n m� var demesin mi?                                   Vallahi utanc�mdan y�z�m k�zard�.

AY�E-            Do�ru s�ylemi� adam.

MUSTAFA-    Eee s�yleyin bakal�m ald���m bu k�yma ile ne yapal�m yar�na?

SELAM�-        C�zb�z k�fte yapal�m babac���m. En son s�nnetimde yemi�tik vallahi tad�                                  dama��mda kald�.

NAZM�YE-      Hay�r k�fteye �ok et gider. Onun yerine biber al�p, biber dolmas� yapal�m.

NAC�YE-         Durun durun et l�f�n� duyunca hemencecik ��mar�verdiniz. �nce                                      b�y�kleriniz karar versinler. Onlar ne yaparsa sizde onu yersiniz.

MUSTAFA-    (g�ler) Peki s�yle bakal�m anac���m ne yapal�m bu k�ymay�?

NAC�YE-         �nce g�zel bir mant� yapar�z. Arkas�ndan k�ymal� bir b�rek. Daha sonra                                   bir karn�yar�k.. Ondan sonra da..

SELAM�-        Hepsini birden yersen miden bozulur babaneci�im.

NAC�YE-         Nedenmi�?

SELAM�-        Neden olacak, miden bu yabanc� maddeyi kabul etmeyebilir.

NAC�YE-         Hadi hadi.. Bak o�lum en iyisi bu k�ymayla biz onbe� g�n idare edelim.                                   Herg�n azar azar yemeklere koyar idare ederiz de�il mi gelin?

AY�E-            O zaman da buzdolab� kokmamas i�in buzdolab�na koymak gerekecek anne.  Bizim buzdolab� bozuldu, yenisini alamad�k daha. Onun i�in bu k�ymay� bir seferde kullanmam�z laz�m.

NAC�YE-         Madem �yle siz de yeni bir buzdolab� al�n can�m.

MUSTAFA-   Yahu anne birazc�k k�yma i�in d�rt y�z be� y�z milyona buzdolab� al�n�r m�?

NAC�YE-         Niye yaln�z et i�in olsun.. So�uk su da i�eriz.

NAZM�YE-      Buzdolab�ndan ba�ka bir de f�r�n laz�m baba.

MUSTAFA-    F�r�n m�? Durup dururken f�r�nda nereden ��kt�?

NAZM�YE-      K�ymal� b�rek yapacak olursak f�r�na koymam�z laz�m. �yle g�zel                                               oluyormu� ki.

MUSTAFA-    Heyy yahu durun be.. �yi ki bir et ald�k ha. Babaneniz et kokmas�n diye                          buzdolab� ister, siz b�rek yapal�m diye f�r�n istersiniz. Allah Allah.

AY�E-            K�zma kocac���m �ocuklar hakl�. Ka� y�ld�r etin y�z�n� bile g�rmediler.

MUSTAFA-    Niyeymi� o. Ge�en y�l �ar��ya ��kt���m�zda kasab�n �n�nden ge�erken                          g�rmediler mi sanki. Hatta o�lan baba bu nedir diye de sormu�tu.

SELAM�-        Hakkaten �imdi hat�rlad�m. Et ti onlar de�il mi baba?

MUSTAFA-    Tabi o�lum.

NAC�YE-         Neyse l�f� b�rak�nda karar verin. Yoksa et bozulacak.

MUSTAFA-    S�yle bakal�m kar�c���m. Bu evin han�m� sensin. Bu etle ne yapal�m?

AY�E-            Ka� kilo ald�n kocac���m?

MUSTAFA-    Ne kilosu yahu, iki y�z elli gram k�yma hepsi.

NAC�YE-         (�a�k�n) Neee! �ki y�z elli gram m�?

MUSTAFA-    Tabi ya ne sand�n�z.

NAC�YE-        (k�zar) Allah boyunu posunu devirmesin emi. Ba�tan s�ylesene �unu o�lum. T�k�r�k kadar k�yma i�in ev halk� birbirimize giriyorduk az kals�n.

MUSTAFA-    Ne bilim sormad�n�z ki.

AY�E-            En iyisi bolca yufka alal�m ve k�ymal� b�rek yapal�m. Yan�na da bir g�zel                                   ayran yapt�k m� ak�am yeme�imiz ��km�� olur.

NAC�YE-         Hah b�rek dedin de akl�ma geldi gelin. O m�d�r�n kar�s�n� da �a��ral�m                                   yeme�e ha.

MUSTAFA-    Yahu anne zaten avu� i�i kadar k�yma birde misafir �a��rma Allaha�k�na.

NAC�YE-        Yok yok onu �a��ral�m. Ge�enlerde bizim i�in demi� ki, ayol onlar alt taraf� memur ailesi. Et kim onlar kim. Koyunu sokakta g�rseler, kanguru zannederler. �yle de�il mi gelin, sende duymu�tun.

AY�E-            Aman b�rak �u dedikoducu kad�n�..l�flar�na kulak asma onun.

NAC�YE-        Yooo onu bunu bilmem madem k�ymal� b�rek yapacaks�n o kar�y� da �a��r�r bir dilim yedirirsin, tamam m�?

AY�E-            Peki anne peki, meraklanma sen.

MUSTAFA-    Gelelim bu etin yar�na kadar muhafaza edilmesine.

NAZM�YE-      Muhafaza edilmesine mi dedin babac���m?

MUSTAFA-    Evet k�z�m. Baksan�za havalar �s�nd�. Ya yar�na kadar et kokarsa?

SELAM�-        �yle ya. Kokmu� k�yma da yenmez ki.

AY�E-            Peki ne yapaca��z �yleyse?

MUSTAFA-   �imdi kulaklar�n�z� a��p beni dinleyin. Han�m bizim bir k�r�k vard�, duruyor mu?

AY�E-            K�r�k m�? Ha hat�rlad�m.. Sand���n bir taraf�nda olacakt�.

MUSTAFA-    Tamam yemekten sonra onu ��kart.

NAC�YE-         K�r�kle ne yapacaks�n o�lum?

MUSTAFA-    Suni r�zgar yapaca��m anne.

AY�E-            R�zgar m�? Ne i�e yarayacak?

MUSTAFA-    Anlatay�m. Evde buzdolab� yok. Teldolab� ise bir i�e yaramaz. Eee etin                                    kokmamas� i�in so�uk hava laz�m de�il mi?

AY�E-            Evet.

MUSTAFA-    O halde biz de k�r�kle suni r�zgar yarat�p etin kokmas�n� �nleyece�iz.

AY�E-            Allah iyili�ini versin bende ne yapacak diye d���n�yordum.

MUSTAFA-    Ak�l bu ak�l. Fakirinde akl� bu kadar �al���r i�te.

SELAM�-        Peki k�r��� kim �al��t�racak baba?

MUSTAFA-   Babaannen hari� hepimiz. N�betle�e sabaha kadar k�r��� �al��t�raca��z o�lum.

SELAM�-        Peki ilk n�beti kim tutacak?

MUSTAFA-    �lk n�beti ben tutar�m. �imdi saat ka�?

AY�E-            Sekiz.

MUSTAFA-    Oldu. Yemekten sonra gece on ikiye kadar n�beti ben tutar�m. On ikiden                                 sonra da ��er saat s�rayla �nce Selami, sonra Nazmiye, daha sonrada                                   anneniz tutar n�beti. Anla��ld� m�?

�OCUKLAR- Anla��ld� komutan�m.

MUSTAFA-    Haa bu arada her yar�m saatte bir de e�ilip eti koklamay� unutmay�n ha.                                   Kokup kokmad���n� ��renirsiniz.

NAZM�YE-      �yi ama babac���m ben nezleyim burnum koku alm�yor ki.

MUSTAFA-    O halde n�beti devrederken beni uyand�r�p eti koklat�rs�n bana.

NAZM�YE-      Olur.

AY�E-            Hadi bakim �ocuklar �imdi yeme�inizi yiyin ve hemen erkenden yat�n.                                     Baban�z� dinlediniz n�bete kalkacaks�n�z.

SELAM�-        Ben yemeyece�im.

NAZM�YE-      Bende.

AY�E-            Aaa o da neden? Biraz �nce karn�m a� diyen siz de�il miydiniz?

SELAM�-        Evet ama �imdi yersek t�kan�r�z anne. Sonra yar�n o k�ymal� b�re�i nas�l                                   yeriz. Boru mu bu eve et gelmi� bir kere.

NAZM�YE-      Selami do�ru s�yl�yor anneci�im.

NAC�YE-         Ben de bu ak�am yemek yemeyece�im gelin.

AY�E-            Sende mi anne? Hani a�l�ktan �l�yordun.

NAC�YE-         �ocuklar hakl�. Bakars�n t�kan�r�z, i�tah�m�z fil�n ka�arda k�ymal� b�re�i                                    yiyemeyiz.

MUSTAFA-    Madem �yle herkes yata�a. Haa unutmadan s�yleyeyim n�bette uyumak                                yok ha. Saat ba�� kalk�p kontrol edece�im sizleri.

                        B�R�NC� B�L�M�N SONU

 

�K�NC� B�L�M

 

SELAM�-        (esnemeye ba�lar) Ohhhhmghh

NAZM�YE-      Neredeyse oturdu�um yerde uyuyaca��m babaanne.

NAC�YE-         Hadi hadi esnemeyi b�rak�n �eytanlar� topluyorsunuz eve. Hem saat ka� ki                   daha?

SELAM�-        Sen de bizim gibi sabaha kadar n�bet tutsayd�n da g�rseydik seninde                                    halini.

NAC�YE-         Haa n�bet dediniz de akl�ma geldi. K�z Nazmiye k�ymaya bir �ey olmam��       ya?

NAZM�YE-      Nezle oldu�um i�in burnum koku alm�yor ama sabahleyin babam giderken                  koklad�, mis gibi dedi.

NAC�YE-         �yi.. Anneniz nerede?

SELAM�-        Yufka almaya gitti.

NAC�YE-         Peki.. Nazmiye gel �u pencereyi a� ta m�d�r�n kar�s�na sesleneyim hadi                    k�z�m.

NAZM�YE-      Peki babaanneci�im..

SESLER-       Y�R�R. PENCEREY� A�MA SES�

NAZM�YE-      Gel a�t�m.

NAC�YE-         Ahh ah ihtiyarl�k. Ayaklar�m�n �zerinde zor duruyorum vallahi.

SESLER-       Y�R�R. DURUR.

NAC�YE-        (ba��r�r) Pakizan�m, huuu Pakizan�m. Namussuz taze duymuyor ki mutlaka gene ayna ba��ndad�r. Pakizan�m huuuuu!!

SESLER-      UZAK DI�ARIDAN PENCERE A�ILMA SES�

PAK�ZE-         (uzak) Efendim..Haa sen misin Naciyan�m teyze?

NAC�YE-         Benim ya k�z�m. N�ap�yorsun bakim?

PAK�ZE-         (uzak) Hi�� ne olsun gazete okuyordum.

NAC�YE-         �yi, iyi. Ak�ama ne yeme�in var?

PAK�ZE-         (uzak) Vallahi do�rusu bug�n �zerimde bir uyu�ukluk var Naciyan�m teyze,                  yemek fil�n yapamad�m. Telefon a�t�m bizimkine ak�am gelirken bir ka�                                 kilo pirzola, b�ftek falan getir de acele bir �eyler yapay�m, dedim.

NAC�YE-         (kendi kendisine) Hem de bir ka� kilo ha! (sesini y�kseltir) Zahmet etme                                 k�z�m..Kocan�n getirdi�i eti yar�na sakla da bu ak�am bize gelin yeme�e.

PAK�ZE-         Yeme�e mi? �yi ama Naciyan�m teyze bizimkini biliyorsun etsiz yemek                                     yemez. Siz de mutlaka gene �orbayla, patates vard�r.

NAC�YE-         Aaa niyeymi�. Ayol biz sabah ak�am �orba, patates mi yiyoruz sanki? Kim                ��kart�yor bu l�flar�?

PAK�ZE-         Ne bileyim teyzeci�im b�t�n mahalle �yle s�yl�yor. Hatta diyorlar ki onlar                    koyunu g�rseler, manda zannederler.

NAC�YE-         H�st h�st.. Ayol manday� koyunu ay�rt edemeyecek kadar cahil de�iliz                                     k�z�m. Ne bi�im l�f bunlar b�yle. Hi� utanm�yorlar m� b�yle dedikodular                                     yapmaya?

PAK�ZE-         Valla ne bileyim Naciyan�m teyze. Bu mahalledeki kad�nlar�n a�z� torba                                    de�il ki tutup dikesin. �yle de�il mi?

NAC�YE-         �yle.. ��leri g��leri yok, bizi �eki�tiriyorlar ak�ama kadar. Kula��ma                              gelenlere g�re �u yandaki �of�r�n kar�s�.. Ad� da neydi unuttum?

PAK�ZE-         Mualla.

NAC�YE-         Hah i�te neyse. Demi� ki bizim i�in, onlar y�llard�r et yemiyorlar. Bir g�n et                   yeseler mutlaka kusarlar. ��nk� mideleri al��mam��t�r ete. Bak bak                                duyuyor musun bizim i�in s�ylediklerini.

PAK�ZE-         Bo�ver sen Naciyan�m teyze.. Dedim ya dedikodu bunlar hep.

NAC�YE-         Dedikodu, medikodu ama dua etsinler ki ihtiyar�m yoksa hepsinin                                            hakk�ndan gelirdim ben. Gene efendilik, insanl�k bizde kals�n.                                        S�ylemiyorum, sabah ak�am �orba i�ip de sonra k�rdan� a��zlar�na                               tak�p gene di�imize et ka�t� diye g�steri� yapt�klar�n�.

PAK�ZE-         (g�lerek) �lahi Naciyan�m teyze. Bak bunu duymam��t�m.

NAC�YE-         Sen gene de benden duyma k�z�m. Yukar�da Allah var neme laz�m                                 dedikodu yapman�n g�nah� b�y�kt�r. Ama o sizin alt�n�zda oturan                                       elektrik�i Fahrinin kar�s�n�n yapt���n� duysan vallahi d��er bay�l�rs�n.

PAK�ZE-         Ne yap�yormu� Naciyan�m teyze?

NAC�YE-        Ne yapacak fukaralar, kolay m� on d�rt milyona et yesinler. Kad�n gidiyormu� kasaba bizim k�pe�e kemik laz�m deyip, ald��� kemikleri bir g�zel kaynat�p �orba yap�yormu�. Sonra da ��p�� ge�erken ba��r�yormu� avaz� ��kt��� kadar. ��p�� ��p�� �u kemikleri de alsana. Vallahi b�kt�m sabah ak�am et yemekten diye mahalleliye g�steri� yap�yormu�.

PAK�ZE-         Aaa bak bunu ilk senden duyuyorum vallahi Naciyan�m teyze.

NAC�YE-         Diyorum ya Pakizan�m biz dedikodu sevmeyiz. A�z�m�z� bir a�sak daha                                   neler var ama neme laz�m yukarda Allah var, cehenneme gitmekten                             korkar�m. Ama millet bizi a�z�na ciklet yapm�� �i�neyip duruyor.

PAK�ZE-         Bakmay�n siz o kenar mahalle kad�nlar�na.

NAC�YE-         Bu ak�am geliyor musunuz yeme�e?

PAK�ZE-         Vallahi ne bileyim Naciyan�m teyze.. Dedim ya bizimki prensiplerine �ok                                 ba�l�d�r. M�d�r oldu�u i�in etsiz ve de rak�s�z yapamaz.

NAC�YE-         Merak etme k�z�m etse bizde de var. Hem de a�z�n�za lay�k k�ymal� b�rek                     yapt�k.

PAK�ZE-         K�ymal� m�?

NAC�YE-         Tabi ya.

PAK�ZE-         Naciyan�m teyze davetinize �ok te�ekk�rler ama bizim beyin ne zaman                                   gelece�i belli olmaz. Malum ya m�d�r adam. Sen istersen bize bir ka�                                    dilim g�nder biz evde �ayla yeriz.

NAC�YE-         Peki k�z�m. Hadi seni daha fazla tutmayay�m. Oturmaya da bekleriz.

PAK�ZE-         Olur teyzeci�im m�sait bir zamanda geliriz.

NAC�YE-         (kendi kendisine) Vay kurnaz kar� vay. Hem yeme�e gelmiyor hem de                         hakikaten bunlar k�ymal� b�rek yapt�lar m� diye bir iki dilimde istiyor.                       �stesin bakal�m g�ndeririz bizde. Bakal�m o zaman gene dedikodu                            yapacaklar m� hakk�m�zda.

AY�E-            Kiminle konu�uyorsun anne?

NAC�YE-         Kim o? Haa sen misin gelin. Ne zaman geldin?

AY�E-            (nefes nefese) �imdi geldim. Can�m ��kt�, bir ka� tane yufka alabilmek i�in ta �ar��ya kadar ��kt�m.

NAC�YE-         Niye, yan�m�zdaki d�kk�nda yok muydu?

AY�E-            Vard� vard� ama buradaki pahal� sat�yor. �ar��da daha ucuz.

NAC�YE-         �yi yapt�n. Bende �imdi Pakize ile konu�uyordum. Hani �u m�d�r�n kar�s�                     ile.

AY�E-            Ne konu�uyordun?

NAC�YE-         Bu ak�am evimizde et oldu�unu hissettirmeye �al��t�m tazeye.

AY�E-            Ne l�zumu vard� anne. Allaha�k�na sende.

NAC�YE-         �yle deme k�z�m. En �ok dedikoduyu yapanda o rezil kar� zaten. Neymi�                     koyunu g�rsek deve san�rm���z.

AY�E-            Bo�ver dedim ya sana anne. Onlar�n kendi terbiyesizli�i o.

NAC�YE-         Olsun. Dinsizin hakk�ndan imans�z gelir. Dua etsinler ki ihtiyar�m,                                               ayaklar�m a�r�yor. Ah bir ev ,ev dola�sam ne yapaca��m� biliyorum ben,                                   ama ne yapay�m ki ihtiyarl�k i�te gelin.

AY�E-            �ocuklar nerede?

NAC�YE-         Ne bileyim deminden beri esneyip duruyorlard�. Belki de uyuyorlard�r.

AY�E-            M�d�r�n kar�s� b�rek yemeye geliyor mu?

NAC�YE-         �a��rd�m ama gelemiyorlar. Ak�am kocas� gelirken bir ka� kilo pirzola,                                   biftek fil�n alacakm��. Art�k ne bileyim g�nah� boynuna, �yle s�yledi.

AY�E-            Can�m bize ne kim ne kadar et yerse yesin Allaha�k�na. Sana ka� kere bu                  kad�nlarla konu�ma demedim mi anne. Bak �imdi yar�n kad�n soka�a ��kar                      ak�ama kadar b�t�n mahalleyi dola��p bizim k�yma ald���m�z� yayar.

NAC�YE-         Yays�n ayol! Zaten benimde istedi�im bu ya.

AY�E-            Can�m ne l�zumu var. Ne yapal�m yani bizde ba�kalar� gibi s�k s�k et                             yiyemiyorsak. Hem biz i��i ailesiyiz.

NAC�YE-         Gelinim, ben hakk�m�zda ��kartt�klar� dedikodulara k�z�yorum ba�ka �eye                                  de�il.

AY�E-            Neyse ben yufkalar� a�ay�m. Mustafa da neredeyse gelir.

NAC�YE-         A� bakal�m. Midem de nas�l kaz�n�yor biliyor musun?

AY�E-            Kaz�n�r tabi. Bu ak�am b�rek yiyeceksin diye d�n ak�amdan beri a�z�na                                 bir �ey koymad�n. Hi� olmazsa sabahleyin kahvalt� etseydin.

NAC�YE-         Neme laz�m t�kan�r�m fil�n da. B�yle daha iyi hi� olmazsa doyuncaya                            kadar k�ymal� b�rek yerim. Bakars�n bir daha ne zaman yeriz, bilinmez                                    gelin. �unun �uras�nda ne kadar �mr�m�z kald� ki.

AY�E-            Hadi hadi anne �u et i�ini bu kadar facia haline sokma. Hem bu ya�a                          kadar sa�l�kl�, s�hhatli ya�ad�ysan sen gene et yemedi�ine dua et.

NAC�YE-         Aaa nedenmi� o?

AY�E-            Gazetelerin birinde okudum. Adam�n birisiyle r�portaj yapm��lar. Tam 113                  ya��ndaym�� ve bu kadar ya�amas�n�n s�rr�n� da et yememeye bor�lu                             oldu�unu s�yl�yormu�.

NAC�YE-         (�a�k�n)  Sahi mi s�yl�yorsun gelin?

AY�E-            Vallahi do�ru s�yl�yorum anne.

NAC�YE-         Ama gene de et yemek g�zel �ey be gelin.

SESLER-       KAPI A�ILMA SES�

MUSTAFA-    Merhabaa..

NAC�YE-         (heyecanla) Hah i�te Mustafa da geldi. Gel o�ul gel bakal�m.

MUSTAFA-    Ne yap�yorsunuz?

AY�E-            Yufkay� haz�rl�yorum. Birazdan k�ymay� kavurur b�re�i yapar�m.

MUSTAFA-    �yi.. Karn�m o kadar a� ki.

NAC�YE-         Evlad�m niye �yle surat�n sapsar� bug�n.

MUSTAFA-    �eyy.. Eee.. Ne bilim anne.

AY�E-            Yoksa sen de bu g�n annen ve �ocuklar gibi i�tah�n kesilir diye bir �ey                                     yemedin mi?

MUSTAFA-    (g�ler) G�leceksiniz ama �yle oldu.. Ehh ne yapars�n han�m y�llardan                            sonra eve et al�nca insan ne yapaca��n� �a��r�p kal�yor. Biz de bug�n                                  �ocukla�t�k anlayaca��n.

NAC�YE-         A o�ul elindeki nedir �yle?

MUSTAFA-    Dedik ya anne et bizi �a��rtt�. Biraya k�y�p bir �i�e rak� ald�m. Nas�l olsa                                    mezemiz sa�lam.

AY�E-            �yi yapt�n kocac���m.

MUSTAFA-    Yaln�z bakkal �a��rd� ben bira al�nca. Yahu Mustafa hayrola yoksa bu                            ak�am et mi pi�iyor evde, dedi?

NAC�YE-         Vay vay mahallelinin diline d��t�k ha. Ah hep o k�r olas� dedikoducu                           kad�nlar�n marifeti bu.

MUSTAFA-    Neyse bo� ver anne. Eee han�m bitmedi mi yahu yufkay� haz�rlaman.

AY�E-            Tamam kocac���m bitti. (ba��r�r) Nazmiye! Selami neredesiniz?

NAZM�YE-      (uzak) Buraday�z anneci�im.

SESLER-       UZAK KO�UP GELME SESLER�

SELAM�-        Geldik.

AY�E-            Ne yap�yordunuz?

SELAM�-        �eyy.. Ansiklopediye bak�yorduk ablamla.

MUSTAFA-    Niye..Ne ar�yordunuz ki?

NAZM�YE-      Etin faydalar�n� okuyorduk babac���m.

MUSTAFA-    (g�ler) Allah kahretmesin sizi.

AY�E-            Nazmiye yufka haz�r k�z�m. Git k�ymay� getir de kavural�m hadi yavrum.

NAZM�YE-      Peki anneci�im.

AY�E-            B�re�in yan�na ba�ka meze ister misin Mustafa?

MUSTAFA-    Yok can�m dedik ya et kafi.

NAZM�YE-      (sesi uzak ���l�k atmaktad�r) Anneeeee..... Babaaaaa..

AY�E-            Ne oldu k�z�m?

NAC�YE-         K�z gelin, Nazmiye niye ba��r�yor �yle?

NAZM�YE-      (sesi yak�n) Anne, baba felaket.. Nas�l s�yleyece�imi bilemiyorum.

AY�E-            Ne oldu k�z�m. Rengin sapsar� olmu�.

NAZM�YE-      �eyy.. Anne..E..Et.. Hani o et vard� ya.

AY�E-            Evet ne olmu� ete.

NAZM�YE-      Et.. Et.. Et yok yerinde.

NAC�YE-         Ne demek et yok ne olmu� ete.

MUSTAFA-    Sakin ol yavrum. Yoksa yok. Ne olmu� sanki.

NAZM�YE-      Bilmiyorum babac���m. Bakt�m et yerinde yoktu.

NAC�YE-         Yoksa �ald�lar m�? Ah bo�bo�azl���m�z k�yma ald���m�z� duymayan                                 kalmad� ki koca mahallede.

NAZM�YE-      Duvar�n �zerinde Pakizan�m�n kedisi yalan�p duruyordu. Belki de o                                alm��t�r.

NAC�YE-         Mutlaka, mutlaka o kar�n�n kedisi alm��t�r. Hem vallahi de, billahi de eti                                     �almas� i�in kediyi de bizzat g�ndermi�tir buraya. Vay bizim ba��m�za                                     gelenler vay.

AY�E-            Sakin ol anne duyanda evimizde birisi �ld� sanacak.

NAC�YE-         Daha ne olsun k�z�m daha ne olsun. On y�ldan sonra eve gelen et, on saat                    bile durmad�. Daha ne olsunnn!!

           

SON

:  Tayfun T�RK�L�,                                                                                                     Di�er Bir SKE� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t