wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

Say�n Hadi �aman' �n an�s�na sayg�yla...


 

KELEBEKLER �ZG�RD�R

" Butterflies are free " Leonard GERSHE' nin yazd���, Broadway' de m�zikal olarak ( 1969 ) sergilendikten sonra g�rd��� ilgi �zerine filme de al�nm�� ( 1972 ) ve unutulmazlar aras�na girmi� bir eserdi. Oyun, annesinin kol kanat gererek korumaya �al��t��� do�u�tan g�zleri g�rmeyen bir delikanl�n�n, annesinden uzak bir yerde ya�ama iste�ini ve kendisine ya�ama sevinci a��lamaya �al��an r��t�n� hen�z ispat etmi�, oyuncu bir hippi k�z ile ya�ad��� a�k� anlat�yor. Don ( Edward ALBERT ), annesinin asla ��retemeyece�i �eyleri, San Francisco apartmanlar�ndan birindeki duvar kom�usu Jill' den ��renir. Jill ( Goldie HAWN ) ise Don' dan, b�y�menin ve �zg�r olman�n ger�ekte ne oldu�unu ��renir. Bir devri anlatmas� a��s�ndan da ilgin� bir oyundu. Anne Mrs. BAKER ( Eileen HECKART ) hem oyununda hem de filminde rol ald�. Filmdeki oyunuyla Oscar kazanm��t�.

Oyundan bir k�sa replik verirsem neyle kar�� kar��ya oldu�umuz daha iyi anla��lacak; 

                                                 Jill - are you homosexual?  ... Homoseks�el misin?

                                                 Don - No, just blind!         ... Hay�r, sadece k�r�m!

Gece treniyle �stanbul' a gidiyordum. Sigara i�meye iki vagon aras�na ��kt�m. Kap�daki cam� da a�t�m. Hem r�zg�r hem sigara duman� p�f�r p�f�r, gidiyorum. Bir yolcu daha ��kt� aral��a. Vagonlardaki oksijen azl��� sohbeti ba�latt�. Birazdan sohbet etti�im ki�inin say�n H�di �AMAN oldu�unu anlad�m. O g�nlerde, onun �ok yak�n�ndaki bir ki�inin yak�n�yd�m. O ki�i H�di beyi biraz �zm��t�. H�l� ge�meyen, o zamanki safl���m nedeniyle konu a��ld�. ��te bundan sonras�nda, H�di beye hayran kald�m. Sa�lam, anlay��l�, al�akg�n�ll�, beyefendi ki�ili�iyle zorlar� kolay etmeye �al���yordu. Sa�lam tren dostlu�umuzu hi�bir �ey zedeleyemedi! Bir �ekilde ama nas�l bilmiyorum, belki ki�ili�iyle, insanlar�n kelebekler kadar �zg�r olamad���n�, di�er bir deyi�le kelebeklerin �ok daha �zg�r oldu�unu anlat�yordu...

O s�ra say�n �AMAN, 1982' de, " H�di �AMAN - 7 Tepe Oyuncular� " tiyatrosunu kurmu�tu. Sahneledikleri ilk eser olan " Kelebekler �zg�rd�r " uzun y�llar ve tekrarlarla g�ndemde kalmay� hep s�rd�rd�. H�di �AMAN ve F�sun �NAL ikilisi oyunu ba�ar�yla yorumlad�lar. O g�nleri �ok iyi hat�rl�yorum; hele say�n F�sun �NAL, oynamad��� zamanlarda bile �en, mutlu, huzurlu, u�uyordu... Biz, akustik gen�lik, di�er �a�da�lar�yla da oldu�u gibi hep F�sun Han�mla b�y�d�k. Tan�maz m�y�m kendisini; o zaman dahi art�k bizden birer par�a olmu� olan; " Senden Ba�ka ", " Oh Olsun " u s�ylerken havalara z�plar, ne�elerin en ne�elisini sa�ard�. Sanki tek d���ncesi, " herkesi mutlu etmek istermi� " gibicesine...  "  Ama bu, Kelebekler �zg�rd�r piyesi, anlat�lamaz, bamba�ka bir �eydi sanki onun i�in. �ylesine hakk�n� verirdi ki rol�n�n, seyrederken, b�rak�n canland�rd��� hatun ki�iyi, onu, kendisini kelebek olarak d���n�rd�n�z bir ara. �ylesine kapt�r�r, �ylesine etkilerdi. �ok seneler sonra ��yle diyordu say�n �NAL; " ( ... ) Ve ben bunlar�n T�rkiye versiyonlar�n�n ba� rollerini defalarca oynad�m. Mesel� � Kelebekler �zg�rd�r � � binden fazla olmak �zere T�rkiye� nin bat�s�ndan do�usuna, kuzeyinden g�neyine hemen her �ehrin k�lt�r merkezlerinde, tiyatro sahneleri�nde oynad�m ". D���n�yorum da, bizi, y�re�imizi hoplatan z�platan �ark�lar�n�, hep o " �zg�r Kelebek " edas�yla s�ylemi�ti zaten...

Sonraki y�llarda tekrarlanan oyunda, ���klar�, Tolga �EV�K ve bir ba�ka miras Sevin� ERBULAK canland�rd�. H�di �AMAN, F�sun ERBULAK ve Recep YENER' in de rol ald�klar� oyunu H�di �AMAN sahneledi.

Ne zaman KELEBEK dendi�ini duysam, ne zaman KELEBEK g�rsem, akl�ma  hat�rlatan duru�uyla F�sun Han�m gelir. Art�k oyunun ismiyle ve kendisiyle b�t�nle�mi� H�di bey gelir. Kelebek olmamas�na ra�men ayr�lmaz par�as� Canda� o�lu gelir...

Bak�n �imdi neler hat�rlatt�n�z bana her ikiniz de; " Ah nerede, vah nerede " benim o eski Kelebekler' im?... B�yle d���n�nce de " Kelebekler �zg�r " m�� sahiden...

Kelebekler �zg�rd�r " diyorlarsa bu ikili, �yledir ger�ekten; Kelebekler �zg�rd�r...

KELEBEKLER �ZG�RD�R

Ya mevsiminde bir �i�e�in, ya pembesinde,
Bazen de bir s���t dal�n�n serin g�lgesinde,
Ya�a dostum g�nl�nce, �mr�n�n keyfini s�r,
�nsanlar de�ilse de, kelebekler �zg�rd�r.

 

Ya sabah�nda bahar�n, ya gecesinde,
Bazen de bir ��� damlas�n�n, yal�n ger�e�inde,
Ya�a dostum d�nyay�, �mr�n�n keyfini s�r,
�nsanlar de�ilse de, kelebekler �zg�rd�r.

 

Ya d��lerinde bir �ocu�un, ya sevgisinde,
Bazen de ya�l� bir ozan�n, iki dizesinde,
Ara dostum d�nyay�, �mr�n�n keyfini s�r,
�nsanlar de�ilse de, kelebekler �zg�rd�r.

 

Ara dostum d�nyay�, �mr�n�n keyfini s�r,
�nsanlar de�ilse de, kelebekler �zg�rd�r...

 

 �ark�n�n orijinali ve T�rk�e' si i�in bakman�z gereken kaynak kelimeler:

BUTTERFLIES ARE FREE                                                      KELEBEKLER   �ZG�RD�R

                       M�zik: Bob ALCIVAR                                                  M�zik: Bora AYANO�LU

                       S�z:     RANDY McNEILL                                             S�z:     �i�dem TALU

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 48. hafta, 22.08.2005 - 28.08.2005 haftan�n konusu: " KELEBEK - KELEBEKLER " �zerine

:  Alp ARPAD,  27.08.2005, 01:34                                                                                          Di�er bir ANI i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t