wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�                             ANI ekmecesi

An�lar, rengrenk an�lar... �ekmeceler, an�s� de�erli, kendisi de galiba ondan dolay� de�erli nelerle dolu kimbilir?  Tutaca��ndan �ekin, hadi a��n! An�larla dolu �ekmecelerse, insan�n, insan� ayakta tutan bir �zeti sanki...

Alp ARPAD Bebe Moris Fi� v �ips, �ik�n �ki U� Aras�nda �zlenimlerim �zlenimlerim 1 �zlenimlerim 2
Alp ARPAD �zlenimlerim 3 �zlenimlerim 4 �zlenimlerim 5 �zlenimlerim 6 �zlenimlerim 7 �zlenimlerim 8
Alp ARPAD �zlenimlerim9 Kelebekler �zg�r Son Ta� Yak���kl� ve Y�ce Tanr�' m Yar  
B.S.G�RLER An�lar          
Fatma �ZD�REK Berlin' den Neuss Fotograflar�n �a� �ran Pakistan �ran Pakistan �ran Pakistan �ran Pakistan
Fatma �ZD�REK �ran Pakistan �ran Pakistan Tayland Kambo� Tayland Kambo� Tayland Kambo� T�rk�e' nin Ge�
Fatma �ZD�REK T�rk�e' nin Ge�          
 Kaan KARAKU� M�ni Midye Dolma Turp Otu      
Mehmet UHR� Lizbon A��t� Tavla Yelken Zeytin' in Teri      
Nimet ARPAD Benim Annem          
Nizamettin �ZBEK

Erzincan' dan Ke

         
Sibel ER�ZDEN Oligohidramni          
T�lay �LASLAN An�lar ve Kitap Rodin ve Otogar        
Yaver ZEYT�NO�LU Cel�l Bayar          
             
             

    An� yazmak �l�m�n elinden bir �ey kurtarmakt�r.  Andre GIDE   

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yap�tlar�n�z�
sizedebiyat1@yahoo.com adresine g�nderebilirsiniz.. �leti�im adresi olarak, sizedebiyat1@yahoo.com adresini kullanman�z� rica ederiz. www.sizedebiyat.com  SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� Erdem kurallar�na ve uluslararas� kanunlara sayg�l�d�r. Bu y�zden uluslararas� Telif Haklar�na b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yap�tlar�n �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�, AMA�LARINDA da �ZENLE belirtti�i �zere g�zel T�RK�E' M�Z�N iyi bilinip, iyi kullan�lmas�n� ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanlar�n payla��m�n� AMA� edinen G�N�LL� bir anlamd�r. Bir geliri de s�z konusu de�ildir. Bu y�zden, yap�tlar�n�n yay�nlanmas�n� isteyen payla��mc�lar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaks�z�n yay�nlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmi� say�l�rlar. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n sorumlulu�u, tamameng�nderene / telif hakk� sahibine / yazar�na aittir. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n yay�nlanaca�� garantisi yoktur. Kalemk�r onay�n� almam�� yap�tlar yay�nlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyili�i ba�l�ca kriterlerdir. As�l olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalar�n�n d�zeltilmesini de kabul etmi� say�l�rlar. G�rd���n�z T�rk�e hatalar� i�in bizi hemen uyar�n�z. Site yap�m ve deneme a�amas�ndad�r. Yasal haklar daha sonra gerekti�i bi�imde a��klanacakt�r. Sayfa diplerindeki Telif Hakk� Kanununu okuyunuz. Okuyucular�n da t�m haklara sayg� g�stermesi gereklidir. Telif hakk� kullanmak isteyen m�racaatlar�n SiZedebiyat1@yahoo.com adresine yap�lmas� yeterlidir. Telif hakk� sahibinin m�racaatla ileti�ime ge�mesini sa�layaca��z.

FORUM i�in:

 Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

              

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t