wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

HanG� HOCA

Say�n Can KO� bu yap�t� ile ne demek istedi acaba diye d���n�yorum. Sonra da diyorum ki; senin yazd�klar�ndan senin anlatmak istedi�inin d���nda anlam ��kartan yok mu? �ok!  " Bir Akdeniz �lkesi / sahili " demi�tim bir �yk�mde. Ba�ka bir �yk�de ge�en " Beyefendi " olmay� zengin olmakla bir tutan bu arkada��m�z pat diye, " olay Antalya' da ge�iyor ve... " diye yorumlay�verdi. Akdeniz �lkesi / sahili, T�rkiye dahi de�il demek ona g�re; Antalya demek! Duvar�mda d�nya haritas� var. Ye�ile 160 saniye kala - d�nyan�n en uzun s�reli trafik ���klar� bizde galiba - adam�n zorla satt��� bu haritan�n zevksizlik �rne�i k�t� bir sar� renkte k�t� bir al�minyum deseni de var. Sayaca��m �imdi oradan; ... 16 - 17 tane �lke sayd�m, yanl��sa g�nah� en ba�ta bana bu haritay� satan casus k�l�kl� adam�n boynuna! Olsun ama! Arkada�a g�re Antalya! Derhal ��kard�m �yk�den o ibareyi. " Deniz kenar� " yapt�m. Biraz ara�t�rs�n! Acaba o arkada� say�n KO�' un �izgisinin hangi taraf�ndan dinliyordu? Ben hangi taraftan anlat�yordum?

Acaba e�ek, e�eklere ne anlat�yor? " Arkada�lar bu insanlar var ya, ��� oldum yani! ", ya da " Bu �st�mdeki zat �ok muhterem bir zat, e�er bana d�md�z binseydi benim size anlatacaklar�m ikinci planda kal�rd�!... ".  " Aziz karde�lerim, haz�rlan�n, Muhterem konu�mas�n� bitirsin, herkes do�ru �ay�ra. Herkes �ay�r�na sahip ��ks�n! Nasreddin Emlak kom�u k�yden gelecek yabanc�lar�n rayi�leri artt�raca��na i�aret etti, yoksa kapan�n elinde kalacak! ".

Peki Nasreddin hoca ne diyor? a) Yahu sizin hi� i�iniz yok mu? Seyredece�inize gidip i�inize bak�n! Ama ben ne dersem diyeyim siz yine seyredeceksiniz... b) Arkada�lar, pardon yani! Biz bu e�e�e bo�una ters binmedik!

Pes yani !

a) Torunlar� i�e giderken kep�e, greyder, hi� bir �ey bulamazsa manuel ��p toplay�c�s� ( ��p�� ) seyrediyor, b) Elin g�vuru bile yine Muhteremin k�ymetini bizden �nce anlad� da tramvaylarda ve trenlerde gidi� y�n�ne ters �evrilebilen koltuk icat etti...

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 16. hafta, 10.01.2005 - 16.01.2005 haftan�n konusu: Karikat�rist Say�n Cem KO�' un Nasreddin Hoca isimli yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine..

: Alp ARPAD, Ankara, 15.01.2005                                                                                                 di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t