wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

Sevmedi�im ATAS�Z'leri ve DEY��'ler

Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Dere akm�� akm��, �tekilerle birle�mi�, �o�alm��lar, sonunda �rmak olmu�, nehir olmu�lar... Kimisi bo� yere bakar dururmu� nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarm��...  Bu arada da insan� olumsuz d���nd�ren, olumsuzlu�a iten atas�zleri de yok de�il. Ne kadar� do�ru, ne kadar�ndan ne dersi ��kacak siz daha iyi bilirsiniz ama ben bu atas�z�n� veya deyi�i sevmiyorum diyorsan�z; buyurun Enstit�n�zdeki yeri buras�. g�nderin hemen...

 A

A� anansa da atansa da, ka�. G�nderen: Alp ARPAD

Ad�m� g�ve� koy ama oca��n �st�ne koyma. ( Beni �v, y�celt ama fazla elleme, i� isteme! ) G�nderen: Birg�l ERCAN

Al at�n iyisini yiyece�i bir yem; al avrad�n iyisini giyece�i bir don. G�nderen: Alp ARPAD
Arap eli �pmeylen dudak kara olmaz. G�nderen: Hasan B�RG�L

Avrad� eri saklar, peyniri deri. G�nderen: Alp ARPAD

Az�c�k a��m, a�r�s�z ba��m. G�nderen: Alp ARPAD

B

Bal tutan parma��n� yalar. G�nderen: Alp ARPAD

Bana dokunmayan y�lan bin ya�as�n! G�nderen: Alp ARPAD

Bir yerde varsa nota, yoktur orada banknota. �ingene atas�z�. G�nderen: Mehmet UHR�

Biri �teki kadar zengin olunca, karde�ler birbirlerini severler. G�nderen: Fatma �ZD�REK
Bana dokunmayan y�lan bin ya�as�n! G�nderen: Alp ARPAD

C

C

�ok �sl�h, �ok ahmak. ( Terbiyelidir, ahmakt�r ) ( Baz�lar�, iyi terbiye alm�� insan�, aptal yerine koyarlar ) Sivas y�resi. G�n: Alp ARPAD

D

Devlet mal� deniz, yemeyen domuz. G�nderen: Alp ARPAD

Dost kazan dost; d��man anadan da do�ar. T�rk Atas�z�. G�nderen: Hasan B�RG�L

D��ene bir tekme de sen vur. G�nderen: Alp ARPAD

E

El �pmekle dudak a��nmaz. G�nderen: Alp ARPAD

F

F

G

Gemisini y�r�ten kaptan! G�nderen: Alp ARPAD

G�l dal�ndan odun, beslemeden kad�n olmaz.

G�n edepsizin g�n�d�r. G�nderen: Alp ARPAD

H

H

I

I

�leride durma, geride kalma! G�nderen: Alp ARPAD

J

J

K

Karde� karde�in ne �ld���n� ister, ne de ondu�unu! G�nderen: Alp ARPAD

Kad�n erke�in �eytan�d�r. G�nderen: Alp ARPAD

Kad�n�n s�rt�ndan sopay�, karn�ndan s�pay� eksik etme. G�nderen: Alp ARPAD
 

 

K�z�n� d�vmeyen dizini d�ver. G�nderen: Sema OKURER

Kimseye ���t verme; ak�ll�n�n ihtiyac� yoktur, ak�ls�z�n da umurunda de�il. G�nderen: Selma ERTULGA�

K���k kafalar insanlar�, orta kafalar olaylar�, b�y�k kafalar fikirleri konu�ur. G�nderen: Alp ARPAD

Korkunun ecele faydas� yoktur. G�nderen: Hilal CALKA

L

Liderde vefa olsayd� lider olamazd�. �hsan Sabri �A�LAYANG�L G�nderen: Erol ALELMA�

 

M

M

N

N

O

O�lan babadan ��renir sofra dizmeyi, k�z anadan ��renir sokak gezmeyi. G�nderen: Alp ARPAD
                                                                     �

P

Paras�z adam, gereksiz adam! G�nderen: Ya�ar �KKE�

R

R

S

S

T

Tecav�z ka��n�lmazsa e�er, zevk almaya bak�n. G�nderen: Hamiyet BALKAN��

U

Ucuzdur vard�r illeti, pahal�d�r vard�r hikmeti. G�nderen: Alp ARPAD

 

 Y

Ye�enim ! Bende yalan bitti, sen yemine ba�la. G�nderen: Alp ARPAD

V

V

 Z

Ziftin pekini yesin. ( �fke s�z�: Ne yerse yesin anlam�na ) G�nderen: Alp ARPAD

 

Di�er bir ATAS�Z� i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t