wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

      

BA�ARI

Adam s��rayarak uyand�. Ama herhangi bir bozuk hali yoktu. Buna �ok sevindi. Nihayet kendini al��t�rm��t�. Ak�amlar� ge� saate kadar �al��t���ndan yorgun olarak yat�yor, sabahleyin �ok erken saatte ani bir �ekilde uyan�yordu. ��yle ki; Elektrik kesilme saatleri belli olmad���ndan yapt��� sistem neticesi, ��ng�rakl� masa saati istenilen ayara geldi�inde ucu kendisine ba�l� pilin devresini kapat�yor ve g�c�n� normal pilden alan motor yava� yava� d�nmeye ba�l�yordu. D�nen rotora ba�l� ipin �teki ucunda ise gene normal b�y�kl�kte, kesilip akma zaman� mal�m olmayan Terkos sebebi ile be� kilometre uzaktaki kuyudan ta��narak doldurulmu� ye�il bir pl�stik kova vard�. Bu kovan�n a�il�n muslu�undan akan so�uk suyun y�z�ne gelmesiyle uyan�yordu. �ifte ��ng�rak da cabas�! Fakat gene de yeterli de�ildi. Ald�r�� etmeden giyindi; ��nk� dayanacakt�! Zira ak�amdan yapt��� pl�n gere�ince bug�n inceleme g�n�yd�. � Daha �ok eksi�im var � diye d���nd� Adam.

Ana caddeye geldi�inde bir s�re dolmu� dura��nda bekledi. Fakat b�t�n dolmu�lar�n s�zle�mi� gibi durak harici durmalar�ndan dolay�, her dolmu�un pe�inden kad�nl� erkekli, bir ileri bir geri depar yapan grup i�inde s�k���p gayesine eri�emeyen Adam, dolmu� dura�� ile otob�s dura�� aras�nda mekik dokumaktan da bezerek y�r�meye karar verdi. Tam bu esnada  bir ki�ilik bo� yeri olan dolmu�a gidece�i yeri elini kolunu sallayarak ba��rd�. �of�r sert�e;

 Gel!

diye y�rtt� ortal���. Gidemedi! Giderse dayak yiyece�ini zannetti! Bekledi biraz daha uysal�n�. Tesad�fen gelen bir di�erine binebildi. Paray� uzat�rken zoraki bir cesaretle;

 G�nayd�n, nas�ls�n�z?

diye  sordu.

� Nas�l olal�m istiyorsun a�abey? H�k�met daha kendini bulamad�!

Sordu�una pi�man olmu�tu adam. �imdi �of�r arkas�na d�nm��, arkadaki �� yolcuya anlat�rken araba yoluna devam ediyordu...

� Abicim, ben olsam... ah... ben olsam... yok mu ya... �ek �unla bunu; � yap lan � de! �ek arkadan falanla fil�n�, � otur lan � de! Sonra onunla �tekine, � kalk lan � de!

Adam indi�inde g�l�yordu. Bindi�i ile indi�i yer on dakikayd�. �of�r h�k�meti kurmu�tu!

Sigaras� bitmi�ti. Bakkal kar�� s�rada oldu�u i�in yaya ge�idine y�r�d�. Kornalar, fren sesleri, k�f�rler... Vazge�ti. D�n�p trafi�in alel�de bir yerinden, kar��ya, bakkala ge�ti. Nefis, hi� problem ��kmad�!

 Bir Sam...

L�f a�z�nda kald�!

 Yo...k! 

Bakkaldan d��ar�ya ��kt�. Ufak bir �ocuk, elinde i�i dolu naylon torba, ba��r�yordu:

 Filtreli a�abeyler, filtreli... 

G�l�msedi. Yoluna devam etti. �imdiye dek kendine hep h�kim olmu�tu. Yolda y�r�rken birisi �arpt�:

 �n�ne bak lan!

dedi bizimkine. G�l�msedi Adam. Duvarda g�z�ne bir rekl�m ili�ti: � BEMBEYAZ �. Be� ad�m ilerde kar�� duvarda: � �OK DAHA BEYAZ �. On ad�m ileride, yan duvarda: � �OK �OK DAHA BEYAZ �. G�l�msedi; televizyon seyrediyorum zannetti. Sonra tenha bir kahveye oturdu;

 Bir �ay yap ama iyi olsun, olur mu?

dedi kahveciye.

 Hep dem...den, sa�...dan ve sa�...lam bi �ay yap abiy...ye!

Gazetesini a�t� Adam. Birinci sayfada �� resim altlar�nda �� sat�r yaz�;

 Biri katil, biri manyak , biri h�rs�zm��!...

dedi i�inden. �kinci sayfaysa yar� sayfa fotoroman, yar� sayfa rekl�m... ���nc�s�, tam sayfa rekl�m. D�rd�nc�, �eyrek sayfa haber, geri kalan� fotoroman. Be�inci, tam sayfa fotoroman. Alt�nc�, bir s�tun spor, gerisi il�n. Gazete bitmi�ti. Vaktinin geri kalan k�sm�nda ne kadar tren istasyonu varsa onlar� dola�t�. Vapur iskelelerini de ihmal etmedi. Geli�memi� ne kadar sokak varsa onlar� dola�t�. Yazd�, �izdi, hesaplar yapt�. Ge� vakit yatt�. Ertesi sabah ayn� �ekilde so�uk su ile uyand�. Hi� tepki yok!

� G�z...zel!

dedi i�inden. Birinci eksi�i tamamlam��t�; Sinirler sapasa�lam! Kendine tam h�kimiyet!

Yapt��� pl�n gere�ince bug�n uygulamaya ge�iyordu. Tren istasyonu evinden y�z metre �tedeydi. Birinci olarak, bekledi; trene tam yedi saniye kala kap�dan f�rlad�. Yeti�mi�ti!

�kinci olarak, vapura herkes gibi vapur iskeleye yana�madan ama k���k bir farkla,  �ok daha uzakken atlad�. Bu da tamam! Oradan do�ruca geli�memi� semte gitti. Hesaplar�na g�re yaz�n �ukur, k���n g�lc�klerle dolu tastamam otuz iki sokak vard�. Hepsini tek tek, atlaya s��raya, ko�arcas�na ge�ti. Yolda y�r�rken herkese �arpmaya gayret etti. Oradan bakkalla m�naka�aya! Trenden sonra da kalabal�k olmas�na dikkat etti�i otob�se binme! Son dura�a kadar bir elinde �anta, di�er eli kap�da, bir bacak d��ar�da giderken onu d�� tehlikelerden koruma �abalar�! Son durak ve evi aras�ndaki iki kilometreyi m�mk�n oldu�u kadar herkese sarkarak alma! B�t�n bunlar da tamamd�!

�� ay sonra yap�lan kons�ltasyonda doktorlar;

 Sinir sistemi bir harika! G�r�lmemi� bir �ey!

 Dola��m�n muntazaml���na bak�n say�n hey� et!

 Adale ve paz�lar �zerine dikkatinizi �ekerim hekim beyler!

 Hemoglobin... toksin fevkal�de, tek kelimeyle fevkal�de!

� G�r�lmemi� � raporu vermeliyiz!

gibi l�flar ettiler. Art�k haz�rd�. Bir g�n kalm��t�.

Nihayet g�n geldi, �att�...

 

Adam, �lkesinde yap�lan olimpiyatlarda y�ksek atlama, y�z metre, bin d�rt y�z metre bayrak, uzun atlama, s�r�kla atlama, g�re�, halter, y�zme, k�rek, yelken ve bilinen b�t�n spor dallar�nda birinci gelmekle kalmam��, o g�ne kadar kazanil�n b�t�n rekorlar� da k�rm��t�. Bu hakikaten g�r�lmemi� bir �eydi! D�nya gazeteleri ba� sayfada sekiz s�tuna at�lm�� man�etlerde, � REKORTMEN MEMUR � dan bahsediyorlard�. Adam� �n v�cudunda gram ya� yoktu!

Bir hafta sonra l�ks otelin alabildi�ine uzanan salonunda, mah�er gibi kalabal�k d�nya gazetecileri yekv�cut olmu�, susmu� Rekortmen Memur� un a�z�n�n i�ine bak�yorlard�. Bu adam sanki bir il�ht�;

� Say�n baylar! L�tfen son sorunuzu da sorun. Spor Bakan�yla olan randevuma yeti�meliyim.

Hepsinin ad�na bir gazeteci sordu.

 Say�n bay Rekortmen Memur, bu ba�ar�n�z� neye bor�lusunuz? 

��te o zaman � Adam � veya � Rekortmen Memur � uzun uzun d���nerek ba��n� camdan d��ar�ya �evirdi. Bak��lar� mavi bulutlarda sabitle�mi�ti. G�l�msedi ve;

� �ehrime!

dedi..

 

Yazar�n�n notu: 28.Mart.1977 de kay�t alt�na alm���m ama 1970 lerin ba��nda yazd���m� iyi hat�rl�yorum. Do�ru hat�rl�yorum san�r�m; televizyon demi�im; televizyonun ilk g�nleriydi... �rnek olarak DOLMU� dedi�iniz zaman, �u anda e�i olmayan, � Hadi bu y�llar bizim t�kenmeye ba�lad���m�z y�llar�n ba�� olsun �  diye karar alan 1946 � 1970 model aras�, ger�ekten karakter sahibi Amerikan otomobillerini anlatmak istiyorum. �n yekpare koltukta �of�rle beraber �� ki�i, arka koltukta �� ki�i. Tamam� alt� ki�ilik. Bir de strapentelileri* vard�. �sk�dar hatt�nda uzat�lm��lar� vard�! Dokuz ki�ilik... Bu g�lmece �yk�s�, an� niteli�inde bir �yk� oldu�u i�in, �ok belirgin hatalar�n d���nda, yukar�da resimde g�r�len orijinal haline dokunmad�m. Eski kullan��lar� aynen b�rakt�m. Eklenen bir �eyler de yok. Okunabilir hale getirmeye �al��t�m yaln�zca!

Estirmi�, yazm���m... Yazm���m da, ne yaz�m hatalar� yapm���m! Ara vermi�im sonra; Ke�ke ara vermeseymi�im yazmaya!

Yaz�lar o kadar silinmi� ki, �nce elle ka��da �ektim. Sonra elektronik ortama aktard�m. ��tenlikle s�yl�yorum; elle yazmay� sak�n b�rakmay�n! B�y�k bir hata yapm�� olursunuz. Elinizin, g�z�n�z�n, beyninizin ve yaz�n�z�n sa�l��� i�in kalemin g�nl�n� al�n!

* Strapente: 1930- 1970 y�llar� aras�ndaki modellere ait �e�itli marka Amerikan otomobilinin daha �ok yolcu alabilmek i�in ikiye b�l�n�p b�y�t�lme, uzat�lma operasyonu. B�yle olan otomobile verilen ad. bak�n�z: �sk�dar �ehir Tiyatrosu

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 52. hafta, 19.09.2005 - 25.09.2005 haftan�n konusu: B�R�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

: Alp ARPAD, 1970 lerin en ba��nda s�k�nt�l� bir gece olmal� :)                                            Di�er Bir G�lmece i�in

            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t