wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat EDEBİYAT ENSTİT�S�

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

Duyduk Duymad�k Demeyin!... 3

DDD  DDD 1  DDY 2  DDD 4

 

L  M  N  O    P  R  S    T  U    V

 

 

Y                                                                  YARI�MALAR       

 

D�n sabaha kars� kendimle konu�tum.

Ben hep kendime ��kan bir yoku�tum

Yokusun bas�nda bir d��man vard�.

Onu vurmaya gittim kendimle vuru�tum.

  

�zdemir ASAF

 

Not: Baz� Eski Yar��malar Hakk�ndaki Bilgiler, ��erik ve Adres Bilgi �rne�i Olmas�ndan Dolay� Silinmemi�tir. B�t�n bilgiler �ok �e�itli kaynaklardan SiZlerin yararlanmas� amac�yla toplanmaktad�r. Do�ruluklar�n� l�tfen kontrol ediniz. Sorumlulu�umuzda de�ildir.

 

 

 Abdi �PEK�� �D�LLER�  Abdi �pek�i �d�lleri, Milliyet Sanat Dergisi taraf�ndan d�zenlenmektedir. 1980 y�l�ndan beri, de�i�ik sanat dallar�nda verilmektedir. Sonu�lar Ocak ay�nda a��klanmaktad�r.
 

 Ahmet AR�F �iir �d�l�  Alt� n�sha, yay�mlanmam�� dosya b�t�nl��� ta��mal�. Ya�am �yk�leri, bir adet foto�raflar�, adreslerini kapal� zarf�n i�erisinde, �iir dosyas� ile birlikte g�ndermeleri gerekir. 31 Mart tarihine kadar, Diyarbak�r B�y�k�ehir Belediyesi, K�lt�r M�d�rl���, Diyarbak�r adresine postalanmal�. Ayr�nt�l� bilgi i�in: Diyarbak�r B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r M�d�rl��� Tel: 0412 2234942 - 0412 2280897 Faks: 0 412 2244173

 

 Ahmet Hamdi TANPINAR Deneme Yar��mas�  Ahmet Hamdi TANPINAR Deneme yar��mas� Bursa Orhangazi Belediyesi, 2001 y�l�ndan itibaren verilmeye ba�lad�. Her y�l de�i�ik edebiyat �r�nlerine veriliyor. Bu nedenle bilgi al�nmas� gerekiyor. Osmangazi Belediyesi, b�y�k usta A. Hamdi Tanp�nar' �n ad�n� ya�atmak ve Bursa �zerine olu�turulmu� edebiyat, uluslar aras� boyuta ta��n�yor. TANPINAR an�s�na ger�ekle�tirilen yar��ma; 2001 y�l�nda Deneme ( TANPINAR ve Bursa Denemeleri), 2002 y�l�nda �iir ( TANPINAR ve Bursa �iirleri ), 2003 y�l�nda Mektup ( Bursa' ya �topik Mektuplar ), 2004 y�l�nda Makale ( Tanp�nar' �n D�nyas�nda Bursa-Ta�larda G�len R�ya ) dal�nda yap�lm��t�. Yerelden evrensele a��lan " TANPINAR An�s�na Hik�ye Yar��mas� " n�n ba�vurular� 22 A�ustos 2005 Pazartesi g�n� ba�l�yor. Hik�yelerde herhangi bir konu s�n�rlamas� yok. Bu y�l, �nceki y�llardan farkl� olarak, Se�ici Kurul' un yan� s�ra bir de Y�r�tme Kurulu olu�turuldu. Kurul; Osmangazi Yerel G�ndem 21 Genel Sekreteri R�fat Bakan, �air Yasin Do�ru ve ayn� zamanda Se�ici Kurul �yesi olan Nevzat �al�ku�u' ndan olu�uyor. Yar��maya kat�l�m bir ( 1 ) eserle s�n�rlan�rken, eserlerde herhangi bir sayfa s�n�rlamas� getirilmiyor. 'Bursa'da Zaman' �iirinin e�siz g�zellikteki dizelerinin yarat�c�s� Ahmet Hamdi Tanp�nar an�s�na d�zenlenen yar��man�n son kat�l�m tarihi, 2 Aral�k 2005 olarak belirlendi. Eserlerinde Bursa'ya geni� yer vermi�, bu kenti �ok sevmi�, Bursa do�umlu de�il belki ama �o�umuzdan daha �ok Bursal� bir edebiyat ustas� olan Ahmet Hamdi TANPINAR' a sayg� niteli�i ta��yan yar��ma, yitirdi�imiz nice de�erler gibi vefa duygusunu da unuttu�umuz g�n�m�zde, hem b�y�k bir ustay� yad etmek, ayn� zamanda da yaz�lar�nda vurgulad��� tarihi / k�lt�rel miras� ya�atmak arzusuyla d�zenleniyor. TANPINAR an�s�na ilki 2001 y�l�nda " Deneme " dal�nda ger�ekle�tirilen yar��maya kat�lan eserler, "Tanp�nar ve Bursa Denemeleri" ad�yla, 2002 y�l�nda " �iir " dal�nda ger�ekle�tirilen yar��maya kat�lan eserler " Tanp�nar ve 2002 Bursa �iirleri " ad�yla, 2003 y�l�nda mektup dal�nda ger�ekle�tirilen yar��maya kat�lan eserler " Bursa'ya �topik Mektuplar " ad�yla, 2004 y�l�nda ger�ekle�tirilen Makale yar��mas�na kat�lan eserler ise " Tanp�nar' �n D�nyas�nda Bursa: Ta�larda G�len R�ya " ad�yla kitapla�t�r�larak Bursa' n�n yaz�n d�nyas�na kazand�r�lm��t�. 2005 y�l�nda ger�ekle�tirilecek " Hik�ye " yar��mas�n�n sonunda Se�ici Kurul'un belirleyece�i eserler de kitapla�t�r�lacak. Hik�ye yar��mas�n�n sonu�lar� 24 Aral�k 2005 tarihinde a��klanacak. �d�ller ise, Tanp�nar'�n �l�m y�ld�n�m� olan 24 Ocak 2006 tarihinde yap�lacak t�renle sahiplerini bulacak. Yar��mayla ilgili ayr�nt�l� bilgi ve yar��ma �artnamesi, Osmangazi Belediyesi Bas�n B�rosu(0 224 270 70 41) veya www.osmangazi-bld.gov.tr adresinden al�nabilir. Di�er yandan, Y�r�tme Kurulu; yar��mac�lara daha fazla zaman verebilmek amac�yla 2006 ve 2007 y�llar�ndaki yar��ma konu ve t�rlerini de belirledi. Buna g�re yar��ma; 2006 y�l�nda ara�t�rma - inceleme, 2007 y�l�nda ise Roman dal�nda yap�lacak.

Bursa Osmangazi Belediyesi Ahmet Hamdi Tanp�nar Edebiyat �d�l� 2005 Y�l� H�K�YE Yar��mas� �artnamesi:

Yar��man�n Amac� :
Medeniyetimizin en �nemli �ehirleri aras�nda yer alan Bursa' n�n, bu kimli�i almas�nda edebiyat�n g��l� bir etkisi vard�r. Ahmet Hamdi TANPINAR, ad� Bursa' yla �zde�le�mi� b�y�k bir edebiyat��d�r. Bursa, bu b�y�k ustan�n kalemiyle, edebiyat�n hemen her dal�nda hayat bulmu�tur. Bu itibarla, Ahmet Hamdi Tanp�nar Edebiyat �d�l� 2005 Hik�ye Yar��mas�'n�n ama�lar� ��yle s�ralanabilir: Bursa'n�n tarihi ve k�lt�rel miras�n� geli�tirip zenginle�tirmek, edebiyat�m�za yeni de�erler kazand�rmak ve eserleriyle Bursa'y� �l�ms�zle�tiren b�y�k ustay� sayg� ile y�d etmek�
Organlar: A- ) �d�l Y�r�tme Kurulu, �d�l ile ilgili t�m kurumsal i�ler, Osmangazi Belediyesi ad�na R�fat BAKAN, Yasin DO�RU ve Nevzat �ALIKU�U' ndan olu�an Y�r�tme Kurulu taraf�ndan d�zenlenip y�r�t�l�r. B-) Yar��ma Se�ici Kurulu :
Yar��maya kat�lan eserler Se�ici Kurul taraf�ndan de�erlendirilir. 2005 Y�l� " Hik�ye Yar��mas�" Se�ici Kurulu; Prof. Dr. Durali YILMAZ, Dr. Alim KAHRAMAN, Metin �nal MENG��O�LU, Ali Haydar HAKSAL ve Nevzat �ALIKU�U'ndan olu�maktad�r. C-) Sekreterya : Ahmet Hamdi Tanp�nar Edebiyat �d�l� Hik�ye Yar��mas�'n�n her t�r ileti�im ve yaz��ma hizmetleri Yar��ma Sekreteryas� taraf�ndan y�r�t�l�r. Yar��ma Sekreteryas�, Osmangazi Belediyesi Bas�n B�rosu' dur. Adresi a�a��dad�r:
BURSA OSMANGAZ� BELED�YES� / Bas�n B�rosu: Santral Garaj Mahallesi Ulubatl� Hasan Bulvar� No: 6 16200 BURSA

Kat�l�m Ko�ullar� :
1. Yar��man�n son ba�vuru g�n�, 2 Aral�k 2005' tir. Bu tarihten sonra gelecek eserler kabul edilmeyecektir.
2. Yar��maya yurt i�i ve yurt d���ndan herkes kat�labilir.
3. Yar��maya kat�l�m bir ( 1 ) eserle s�n�rland�r�lm��t�r. Hik�yelerin konusu ve uzunlu�u serbesttir.
4. Her yar��mac�, eserini 7 n�sha olarak, Hik�ye metnini i�eren bir disket veya CD ile birlikte yukar�da belirtilen ileti�im adresine g�ndermelidir.
5. Eserin �zerinde( herhangi bir sayfas�nda ) kimlik bilgileri yer almayacakt�r. Bunun yerine, rumuz yaz�lacakt�r. Yar��mac�n�n ad, soyad, telefon ( cep, ev, i� ), adres ve e - mail bilgileri, kapal� bir zarf i�inde g�nderilecektir.
6. Yar��maya kat�lan eserler; yukar�da belirtilen Se�ici Kurul taraf�ndan de�erlendirilecektir.
7. Yar��mada dereceye girenlerden; birinciye 3000 YTL, ikinciye 2250 YTL, ���nc�ye 1500 YTL, mansiyon kazanan yar��mac�ya ise 1000 YTL �d�l verilecektir.
8. Yar��man�n sonu�lar� 24 Aral�k 2005 Cumartesi g�n� a��klanacakt�r.
9. Yar��maya kat�lan hik�yelerden Se�ici Kurul' un uygun g�rd�kleri, bir kitapta yay�mlanacakt�r. Yar��maya g�nderilen ve Se�ici Kurul' un yay�mlanmaya de�er buldu�u eserler i�in telif �creti �denmeyecektir. Ayr�ca, eserler iade edilmeyecektir.
10. Yar��man�n �d�lleri; A. Hamdi Tanp�nar' �n 45. �l�m y�ld�n�m� olan 24 Ocak 2006 tarihinde d�zenlenecek t�renle sahiplerini bulacakt�r.
11. Yar��maya kat�lacak hik�yeler, daha �nce hi�bir yerde yay�mlanmam�� olmal�d�r.
12. Yar��maya, Bursa Osmangazi Belediyesi mensuplar� ile Se�ici Kurul �yeleri ve bunlar�n birinci derece yak�nlar� kat�lamazlar.

 

Ayr�nt�l� bilgi i�in: Bursa Orhangazi Belediyesi Tel: 0 224 220 83 30' dan 535 ya da 503

 

 Akademi Kitabevi Edebiyat �d�lleri  Gen� yazarlar� �zendirmek amac�yla 1979 y�l�nda kurulmu�tur. �iir, hikaye, roman, deneme - inceleme - ele�tiri, gezi ve �ocuk edebiyat� dallar�nda, yay�mlanm�� ya da yay�ma haz�rlanm�� ilk yap�tlara veriliyor.

 

 Ali R�za ERTAN �iir �d�l�  Buca Belediyesi Ba�kanl��� taraf�ndan d�zenlenen Ali R�za ERTAN �iir �d�l�ne 5 �iir ile kat�labilinir. A��k kimlik, �zge�mi�, 8 N�sha eserin, 21 Nisan tarihine kadar, �u adrese g�ndermeleri gerekmektedir.Ali R�za Ertan 1944 y�l�nda Ayd�n' da do�du, 12 �ubat 1979 tarihinde �zmir' de �ld�. Ankara �niversitesi Dil ve Tarih Co�rafya Fak�ltesi T�rk Dili ve Edebiyat� B�l�m�'nden mezun oldu. �zmir' de uzun s�re edebiyat ��retmenli�i yapt�. �iirleri, y�netiminde g�rev ald��� D�neme� dergisinde yay�mland�. ��li ve duyarl� yap�s�yla dikkat �eken, verili ortamdan esintiler ta��yan �iirleri yani s�ra ele�tirileri ile tan�nd�. Ayr�nt�l� Bilgi: Buca Belediyesi K�lt�r - Sanat Merkezi, Erdem Caddesi, No: 86 35160 Buca - �zmir Tel: 0 232 420 02 32

 Arkada� Z. �ZGER �iir �d�l�  1995 y�l�ndan beri verilmekte olan �d�le, her y�l 15 Mart tarihine kadar yay�mlanmam�� �iir kitaplar� kat�labilir. May�s Yay�nlar�, Milli k�t�phane Caddesi, Elhamra �� Han�, 31 / 704 Konak - �zmir. Tel: 0232 4464636

 ATADOST EDEB�YAT �D�LLER�  Yar��maya kat�lan yap�tlar, ATADOST MATBAACILIK ve YAYINCILIK SAN. Ve T�C. A.�., Abdi �pek�i Caddesi, 139 / 1 Sokak No: 6 Alt�nda� - �ZM�R adresine elden ya da al�nd� Belgeli Kurye ile g�nderilecektir. Bilgi i�in Tel. 0 232 467 00 47 - 467 01 05. Son kat�lma tarihi: 31 TEmmuz' dur. Postadaki gecikmeler dikkate al�nmaz

 Avni Dilligil Tiyatro �d�l�  1978'den beri veriliyor. 

 Aziz Nesin Emek �d�l�  D�nya Kitle �leti�imi Ara�t�rma Vakf� taraf�ndan veriliyor. 

 Aziz Nesin Emek �d�l�  Yazko �eviri dergisi taraf�ndan konulan �d�l, her y�l yazar�n �l�m y�ld�n�m�ne ( 6 Eyl�l ) �eviri �r�n�, �eviri �zerine ara�t�rma ve T�rk �eviri yaz�n�na �st�n katk�da bulunmu� ki�iler olmak �zere 3 dalda veriliyor. 1983 - 84 ve 85' te verilmi�.

 Balkanika Vakf� Edebiyat �d�lleri

 

 Beh�et AYSAN �iir �d�l�  T�rk Tabibler Birli�ince d�zenlenen �d�le, son kat�lma tarihi 15 Ekim. 8 N�sha kitap veya yay�na haz�r dosyaya, �airlerin a��k adresi, ad�, soyad�, �zge�mi�i eklenmelidir. TTB Merkez Konseyi, GMK Bulvar�, �ehit Dan�� Tunal�gil sok. No: 2, Kat: 4 Maltepe, 06570 Ankara adresine g�nderilmelidir. Ayr�nt�l� bilgi i�in tel: 0312 231 31 79

 Beh�et NECAT�G�L �iir �d�l�  Se�iciler Kurulu Sekreterli�i PK 109 Be�ikta� 80690 �stanbul Tel: 00 90 212 287 21 37

 Behzat Ay Yaz�n �d�l�  Mart ay� ba��nda. 0312 2306734 nolu telefon numaras�ndan ��renilebilir.

 Bilgi �niversitesi �iir ve �yk� �d�l�  

 Bilgi Yay�nevi Elektronik Kitap Yar��mas�   Ayr�nt�l� bilgi i�in Tel: 0 312 434 49 98

 Cahit Zarifo�lu �iir �d�l�  �d�l�n amac� ve de�erlendirme �l��t� Cahit ZAR�FO�LU �iir �d�l�, 2003 y�l�ndan ba�lamak �zere, her y�l, bir �nceki y�l�n �iir verimi �zerinde yap�lacak bir de�erlendirme sonucunda verilecek. �d�l, temel �l��t olarak, Cahit ZAR�FO�LU sanat�n�n da asli unsuru olan yarat�c�l�k ve orijinaliteyi g�zetecek, insan derinli�ini kendine �zg� a��lardan kavrayan, " insan teki " nin biricikli�ini kendi sesi ve tutumu i�inde ortaya koyan yarat�c� sanat zek�s�na bir yank� olmay� ama�layacak. Kat�l�m Ko�ullar� Cahit ZAR�FO�LU �iir �d�l�' ne kat�l�m s�n�rland�r�lm�yor: �airler, y�l i�inde ( 1 Ocak - 31 Aral�k ) yay�mlanm�� �iir kitaplar�yla kendileri ba�vurabilecekleri gibi, yay�nc�lar�, edebiyat ve sanat �evreleri taraf�ndan da aday g�sterilebilecekler. �d�l, kitap b�t�nl���ne ula�m��, yay�ma haz�r �iir dosyalar�na da a��k. Cahit ZAR�FO�LU �iir �d�l�' ne aday olacak / aday g�sterilecek kitap ve dosyalar�n, sanat��s�n�n k�sa biyografisi e�li�inde 8 n�sha olarak, en ge� 1 �ubat tarihine kadar �u adrese ula�t�r�lmas� gerekiyor: Cahit ZAR�FO�LU �iir ve Edebiyat Giri�imi Genel Sekreterli�i, Zafer Sokak No:17 80220 Ni�anta��, �stanbul. Tel : ( 0 212 ) 240 23 83 - 240 41 96 Fax: ( 0 212 ) 230 01 25

 Can Yay�nlar� �lk Roman �d�l�   1999 y�l�ndan beri Can Yay�nlar� 15 A�ustos tarihine kadar kat�lan roman dosyalar�na �d�l veriyor. Tel: 0 212 252 56 75

 Cemal S�reyya �iir �d�l�   1991 y�l�ndan beri veriliyor.

 Cevdet Kudret Edebiyat �d�l�  Be� ayr� dalda d�n���ml� olarak d�zenlenen Cevdet Kudret Edebiyat �d�l�, Kudret' in do�um g�n� olan, 7 �ubat tarihinde veriliyor. kat�labilmek i�in, eserlerin 1 Aral�k tarihine kadar eserlerini posta veya elden �u adrese iletmeleri gerekiyor: Cevdet Kudret �d�lleri, Amiral Fahri Engin sokak, Vaizo�lu Apt., No: 8 / 5, Rumelihisar� - �stanbul. O y�l hangi dalda yap�ld��� �nceden ara�t�r�lmal�d�r.  -  bas�n yoluyla duyuruluyor -

 

 Ceyhun Atuf KANSU �iir �d�l�  ne aday g�sterilen yap�tlarda, Ceyhun Atuf KANSU� nun �iir anlay��� g�z�n�nde tutularak, �a�da� bir d�nya g�r��� ve dil bilinci temel �l��t olarak al�nacak. Yar��man�n se�ici kurulu; Adnan B�NYAZAR, Salih BOLAT, Abd�lkadir BUDAk, M�slim �EL�K, Refik DURBA�, ailesi ad�na Bahar G�KLER ve Emin �ZDEM�R� den olu�acak. Yar��ma i�in son kat�lma ve aday g�sterilme tarihi 1 �ubat 2004 olarak belirlenirken, �d�l kazanan yap�t, Ceyhun Atuf KANSU� nun �l�m y�ld�n�m� olan 17 Mart�ta a��klanacak. Yar��mada birincili�i elde eden eserin sahibine 500 milyon lira para �d�l� verilecek. Yar��maya kat�lmak isteyenlerin, adlar�, a��k adresleri ve k�sa ya�am �yk�leri ve 7 kitap ya da 7 kopya dosyayla birlikte �Ayhan G�KLER, Selanik Caddesi No: 48 / 3 K�z�lay - Ankara� adresine ba�vuruda bulunmalar� gerekiyor.

Do�u� �niversitesi III. �iir ve K�sa �yk� Yar��mas�  Sponsor: �nk�l�p Kitabevi, �d�ller: Ba�ar� Belgesi, Kalem Seti ve Birinciye 150, �kinciye 100, ���nc�ye 50 YTL tutar�nda kitap �eki, Kat�l�m Ko�ullar� : 1. Yar��ma konular� serbesttir. 2. Metinler daha �nce yay�mlanmam�� ve �d�l kazanmam�� olmal�d�r. 3. K�sa �yk� 2000 s�zc���, �iir 12 punto, 2 aral�kl� ve iki A4 ka��d� a�mamal�d�r.
4. Her kat�l�mc� tek bir eserle ba�vurabilir. 5. Eserler isim soyad� ve �niversite ad� ba�a yaz�lm��, A4 k���da bas�l� iki kopya olarak ve internet yoluyla a�a��daki adrese g�nderilmelidir. 6. Yar��ma lisans ve lisans�st� ��renimini s�rd�ren kat�l�mc�lara a��kt�r.
J�ri: Do�. Dr. F�sun AKATLI, Prof. Dr. Dilek DOLTA�, Hasan �ZTOPRAK, Selim �LER�, Hilmi YAVUZ Ba�vuru Tarihi ve Adresi:Son ba�vuru tarihi: 30 Nisan 2005 Posta Adresi : Do�u� �niversitesi Fen-Edebiyat Fak�ltesi Ac�badem, Kad�k�y 34722 �stanbul Tel: (0216) 327 1104/ 1216 veya (0533) 391 9559
Sonu�lar internet yoluyla 31 May�s 2005 g�n� a��klanacak ve �d�l T�reni 16 Haziran 2005 tarihinde yap�lacakt�r.

 D�nya Kitap �d�lleri   D�ndar TA�ER Arma�an� T�re - Devlet Yay�nevi' nin, milliyet�i yazar ad�na a�t��� bir edebiyat yar��mas� idi. 1977'den sonra verilmedi.

 D�nya Kitap �d�lleri D�nya Gazetesi Kitap eki taraf�ndan her y�l veriliyor. www.dunyagazetesi.com.tr

 Eski�ehir Kan Merkezi I. �yk� Yar��mas�  T�RK�YE KIZILAY DERNE�� ESK��EH�R KAN MERKEZ� I.�YK� YARI�MASI

Yar��man�n Gayesi
�lkemizde sivil kan ba����n�n art�r�lmas� konusunda gen�li�in fikirlerinden yararlanman�n yan� s�ra, gelecekte don�r (Kan ba���� yapan kimse) aday� olacak her vatanda��m�z�n bir yandan kan verme konusundaki bilgisini art�rmak, �te yandan da kan ba���� yapma ilgisini sa�lamakt�r.
Yar��ma �artlar�
1. Yar��ma iki ayr� e�itim grubunu i�erecek �ekilde planlanm��t�r. Sonu�lar, her iki grup i�in ayr� olarak de�erlendirilecektir.
a. Birinci e�itim grubu : Yar��maya Eski�ehir, Bilecik, K�tahya ve Afyon'da (il, il�e, belde ve k�yler) bulunan �lk��retim okullar�n�n 6,7,8. s�n�flar�nda ��renim g�rmekte olan ��renciler kat�labilirler.
b. �kinci e�itim grubu: Yar��maya Eski�ehir, Bilecik, K�tahya ve Afyon'daki �niversitelerde e�itim g�ren �niversite ��rencileri kat�labileceklerdir.
2. Konu, Kan veya K�z�lay olacakt�r. (K�z�lay veya kan ile ilgili herhangi bir konu se�ilmesi yeterlidir)
3. �lk��retim ��rencileri, �yk�lerini e�itim g�rd�kleri okul m�d�rl�klerine teslim edeceklerdir. Her ilk��retim okulu yar��maya en �ok �� �yk�yle kat�labilece�inden, okullar kendi �n elemelerini yaparak, okul ad�na kat�lmak �zere belirledikleri �� �yk�y� K�z�lay Kan Merkezi M�d�rl���ne 8.maddeye uygun olarak ileteceklerdir. Bu ko�ul, �niversite ��rencileri i�in ge�erli de�ildir.
4. Yaz� dili T�rk�e'dir ve kat�l�m �cretsizdir. Hikayeler, bilgisayarda 12 punto ile yaz�lmal� ve bo�luklar dahil 30.000 karakteri ge�memelidir ( Bu, yakla��k olarak A4 boyutunda en �ok 10 sayfa anlam�na gelmektedir ). Hikayeler 6 n�sha halinde g�nderilecektir ( Fotokopi ile �o�altma yap�labilir ). Bir yazar, yar��maya en �ok iki �yk�yle kat�labilir.
5. Hikayeler, daha �nce yay�mlanmam�� ve herhangi bir isimle hi�bir yar��maya veya yay�n grubuna g�nderilmemi� olmas� gerekir.
6. Yazarlar, her sayfan�n sa�-�st k��esine rumuzlar�n� yazacaklard�r. Hikayeleri i�eren ana zarf�n i�erisinde �zerinde yine rumuz ad� yazan k���k bir zarf bulunmal�d�r. K���k zarf�n i�erisinde, yazar�n tam ad�, �yk� veya �yk�lerinin ad�, bir adet foto�raf�, ��renci kimlik belgesi fotokopisi, k�sa �zge�mi�ine ek olarak a��k adresi, telefon ve (varsa) e-posta adresi gibi kendisine ula�mam�z� sa�layacak bilgiler bulunmal�d�r. Yazarlar, �yk�lerini bir diskete kaydetmeli ve k���k zarf i�erisine bunu da eklemelidirler.
7. Eserler en ge�, 15.Haziran.2004 tarihi saat 17:30'a kadar teslim edilmi� olmal�d�r. Bu tarihe kadar teslim edilmeyen hikayeler, dikkate al�nmayacakt�r.
8. Hikayeler, Eski�ehir K�z�lay Kan Merkezi'nin a�a��da belirtilen adresine posta veya kargo yoluyla yada elden teslim edilecektir.
Adres:
" �yk� Yar��mas� "
K�z�lay Kan Merkezi M�d�rl���
Arifiye Mah. Postane Sok. No:16
26010 - ESK��EH�R
9. Yar��mada dereceye giren ve yay�nlanmaya de�er g�r�len hikayeler, kitap haline getirilebilecek veya Eski�ehir K�z�lay Kan Merkezi'nin resmi websitesinden yay�nlanabilecektir. Yay�nlanacak eserlere ayr�ca telif �creti �denmeyecektir. Kitap olu�turulmas� halinde, kitapta eseri ge�en yazarlara ��er adet kitap hediye edilecektir. S�z konusu kitap, yay�mlanmas� halinde �cretsiz olarak da��t�lacakt�r.
10. Yar��maya kat�lan eserler, dereceye girsin yada girmesin iade edilmeyecektir.
11. Yar��maya, K�z�lay Derne�i �al��anlar� ile onlar�n birinci ve ikinci derece yak�nlar� kat�lamazlar.
12. Yar��ma Sonu�lar�, 25.06.2004 tarihinde Eski�ehir K�z�lay Kan Merkezi'nin resmi websitesi olan http://www.esk-kanmer.org.tr adresinden a��klanacakt�r. Dereceye giren yazarlara ayn� tarihte telefonla bildirim yap�lacakt�r.
12. Sorular�n�z i�in eskan@esk-kanmer.org.tr veya eskisehirkanmerkezi@hotmail.com adreslerine e-posta g�nderebilir yada mesai g�nlerinde 09:30-17:00 aras�nda 0 222 2219906 numaral� telefondan bilgi alabilirsiniz.
�d�ller:
�lk��retim Grubu ��in:
1. Birinciye bir adet Dijital Foto�raf Makinas� ve Tubitak yay�nlar�ndan �� Kitap + Plaket*
2. �kinciye bir adet Walkman ve Tubitak yay�nlar�ndan �� Kitap + Plaket*
3. ���nc�ye Tubitak Yay�nlar�ndan 15 kitapl�k set + Plaket*
* �lk��retim grubunda dereceye giren ��rencilere ve e�itim g�rd�kleri okul m�d�rl�klerine ayr� ayr� plaket verilecektir.
�niversite Grubu ��in:
1. Birinciye bir adet Dijital Foto�raf Makinas� + Tubitak yay�nlar�ndan �� Kitap + Plaket
2. �kinciye bir adet Discman + Tubitak yay�nlar�ndan �� Kitap + Plaket
3. ���nc�ye Tubitak Yay�nlar�ndan 15 kitapl�k set + Plaket
Juri �yeleri:
Yrd.Do�.Dr.Sadettin Y�ld�z, Osmangazi �. Fen Edebiyat Fak�ltesi, T�rk Dili ve Edebiyat� B�l�m�
Yrd.Do�.Dr.Muharrem Dayan�, Osmangazi �. Fen Edebiyat Fak�ltesi, T�rk Dili ve Edebiyat� B�l�m�
Yrd.Do�.Dr.M�zeyyen Buttanr�, Osmangazi �. Fen Edebiyat Fak�ltesi, T�rk Dili ve Edebiyat� B�l�m�
Muharrem Kubat, �air, Yazar
Dr.Erkan Ergen, Kan Merkezi M�d�r�
 
 Gen�lik Kitapevi �yk� �d�l�    Gila KOHEn �yk� Yar��mas� �alom Gazetesinin, gen� ya�ta yitirdi�i yay�n edit�r�, Gila KOHEN' in an�s�na d�zenledi�i �yk� yar��mas�, T�rk Edebiyat�na yeni isimler kazand�rmay� ama�l�yor.  
 
 G�steri �d�lleri  G�steri Dergisi taraf�ndan d�zenlenmektedir. Her y�l de�i�ik dallarda ve daha �nce yay�mlanmam�� yap�tlara verilmekteydi. 1985 y�l�ndan sonra verilmedi.

 Haldun TANER �yk� �d�lleri   1987'den beri veriliyor. Milliyet, k�lt�re ve sanata verdi�i destekle yni ku�aklar� bu alanlarda �r�n vermeye �zendiriyor. Yeni de�erlerin ortaya ��kmas�na �nc�l�k ediyor. �imdi de bu ama�la tiyatro yaz�n�n�n ve �yk�c�l���n ustalar�ndan Haldun Taner'in an�s�na 1987'den beri yap�lmakta olan Haldun Taner �yk� �d�l�'n� bu y�l yeni d�zenlemeyle ger�ekle�tiriyor. Adaylar�n, Haldun Taner �yk� �d�l�'ne kat�lmak i�in a�a��daki ko�ullar� g�z �n�ne almas� gerekiyor: �d�le aday olacaklar, k�sa �yk�lerden olu�an yay�nlanm�� bir kitapla ya da yay�nlanabilecek b�t�nl�kte bir �yk� dosyas� ile ba�vurabilirler. Aday kitab�n son bir y�l i�inde yay�nlanm�� olmas� gerekir. Se�ici kurul taraf�ndan se�ilecek olan �yk�ye �d�l olarak 2.5 milyar TL'nin yan� s�ra bir �d�l belgesi verilecektir. Se�ici Kurul F�sun AKATLI ( Ele�tirmen ) Ferit EDG� ( Yazar ) Tu�rul ERYILMAZ ( Milliyet Sanat ve Radikal Ekler Y�netmeni ) Do�an HIZLAN ( Ele�tirmen ) Selim �LER� ( Yazar ) Ahmet OKTAY (Yazar) Prof.Dr. �ara SAYIN (�.�.Edebiyat Fak. Em.��r.�yesi) Prof.Dr. Tahsin Y�CEL (�.�.Edebiyat Fak. Em.��r.�yesi) Demet TANER (Haldun TANER'in e�i) Ba�vuru adresi : Aday yap�tlar 31 Mart 2005 tarihine kadar Do�an Medya Center, Milliyet �d�lleri, 34204 Ba�c�lar, �stanbul adresine teslim edilmi� olmal�d�r. Ayr�nt�l� bilgi i�in ileti�im Tel: 0212 505 63 49 www.milliyet.com.tr

 Hasan �li ED�Z �eviri �d�l�   Yazar�n ailesinin giri�imiyle T�rkiye Yazarlar Sendikas�nca y�r�t�l�yor. Her y�l 26 Kas�m' da a��klan�yor. 1980 ve 1981' de verilmi�

 Hasan Bayri �iir Yar��mas�   1997 y�l�ndan beri veriliyor. Ekim Ay�nda yap�lan Bart�n Belediyesi Kitap Fuar� kapsam�nda d�zenleniyor ve �d�l de sahibine fuarda veriliyor. Bart�n Belediyesi Tel: 0 378 227 02 30

 Hatay �iir �d�l�  Hatay �iir �d�l� 1997' den beri veriliyor. 30 ya��n� a�mam�� �airlerin kat�labilece�i bir �d�l. Alt� N�sha halinde kitap oylumundaki �iir dosyalar� ile birlikte, ayr�nt�l� �zge�mi� eklenmelidir. Hatay Restoran, Ba�dat Caddesi No: 256 Bostanc�-�stanbul Tel: 0 216 361 33 57

 Homeros �iir �d�l�   Homeros �iir �d�l� 2004 �d�l Y�netmeli�i 2003 y�l�nda Homeros �d�l�, Dil alan�nda geceleri �airler i�in T�rk�e' ye �al��an �zcan Yal�m' a verildi. 2004 y�l�nda �iir' e verilecek �d�l�n kat�l�m ko�ullar� �unlard�r: �d�l, herkese a��kt�r. Yar��maya kat�lacak �iirler i�in tema s�n�rlamas� yoktur. �d�le y�l� i�inde bas�lm�� kitaplar ve bas�ma haz�r kitap b�t�nl��� olan dosyalar kat�labilir. Yar��maya kat�lacak dosyalar �ift aral�kl� yaz�lm�� olmal�d�r. �d�l tutar� her y�l belirlenir. Se�ici Kurul uygun g�rd��� takdirde �d�l� b�l��t�rebilir. �d�le son ba�vuru tarihi 01 Ocak g�n�d�r. �d�l, 19 - 20 - 21 Mart g�nlerini kapsayan " �iir Sempozyumu " �er�evesinde " D�nya �iir G�n� " n� kutlama s�ras�nda verilecektir. �d�le kat�lanlar�n dosya ya da kitaplar�n�n 6' �ar adetini " Kar��yaka Belediyesi K�lt�r, Sanat ve Gen�lik Derne�i, 1713 so. No:45 Tayfun ap. K:3 35600 Kar��yaka - �ZM�R" adresine APS; Kargo, Taahh�tl� Posta ile g�ndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir. �d�le kat�lan dosya ve kitaplar iade edilmez. �d�l hakk�nda bilgi :; �d�l Sekreteryas�, Tel: 0 232 364 52 04 H 08.oo - 17.oo

 �smet K�ntay Tiyatro �d�l�  Yazar�n �l�m y�ld�n�m� olan 25 Temmuz' da " y�l�n oyunlar� i�inde K�ntay'�n tiyatro anlay���na ve d�nyaya bak���na en yak�n" oyuna, yazar�n e�i Nahide K�NTAY taraf�ndan, 1974 y�l�ndan beri veriliyor.

 Karacan Arma�an�  Milliyet Gazetesi'nin her sene ba�ka bir konuda koydu�u bu arma�an� 1962' de ba�lad�. Gazetenin Kurucusu olan Ali Naci Karacan' �n �l�m
y�ld�n�m� olan 7 Temmuz' da verilir.

 Karadeniz �evresi �yk� Yar��mas��artlar�  � �yk� Yar��mas� � halk�n kendi �evreleri ile ilgili olarak k�sa �yk�ler yazmalar�n� te�vik eden bir aktivite olma �zelli�ini ta��maktad�r. Yar��ma genel olarak Karadeniz�in kirlenmesi ve b�lgedeki �evre sorunlar� ile ilgili halk�n kitle duyarl�l���n� art�rma ve ayn� zamanda gelecek nesillerin �evre sorunlar� hakk�nda d���nmelerini ama�lamaktad�r.

Uygun Kat�l�mc�lar: Yar��ma genel halk� hedef almakla beraber ayn� zamanda okul �a��ndaki �ocuklar� (ilk ve orta ��retim ��rencileri dahil) ve yeti�kinleri kapsamaktad�r. Bu nedenle ayr� olarak 18 ya� alt� ve 18 ya� �st� olmak �zere iki kategoride de�erlendirme ger�ekle�tirilecektir. Karadeniz�e k�y�s� bulunan b�t�n �lkelerin vatanda�lar� yar��maya kat�lmaya davetlidirler. Kriterler: �yk�ler kat�l�mc�lar�n kendi �zg�n fikirlerini yans�tmal� ve 1500 kelimeyi a�mamal�d�r. Kat�l�mc�lar kendi ana dillerinde hikayeleri yazacaklard�r. Her �yk� a�a��da belirtilen kriterlere g�re de�erlendirilecektir: Karadeniz B�lgesi�ndeki �evresel �artlarla ilgili olmas� (sorun ve ��z�mleri gibi) - %30, Ulusal Kurumlar�n Karadeniz ve �evresi ile ilgili eylemlerin uygulamas�na etkin mesaj verilebilmesi - %50, Yarat�c� yakla��m�n �zg�nl��� - %20, Ba�vuru i�in Belirlenen Tarihler: Kat�l�mc�lar �yk�lerini elektronik ortamda BSERP Proje Uygulama Merkezi�ne ait pjreynolds@blacksea-environment.org e-posta adresine g�ndermeleri gerekmektedir. BSERP Proje Uygulama Merkezi ve T�DAV taraf�ndan kabul edilen ba�vurular a�a��daki kriterlere uygun bir �ekilde ulusal temsilciler taraf�ndan de�erlendirilecektir. J�ri �yeleri yazarlarla ilgili olarak herhangi bir bilgi sahibi olmadan � BSERP Proje Uygulama Merkezi taraf�ndan kendilerine verilen ki�isel kimlik numaralar�n� kullanarak tercih i�in oy kullanacaklard�r. Her j�ri kendisi taraf�ndan belirledi�i en iyi �� �yk�y� se�ecektir. Ayr�ca se�tikleri her �yk� i�in bir puan belirleyeceklerdir. Kazanan �yk� en fazla puan� almas� �zerine belirlenecektir. Beraber kalma durumunda Proje Uygulama Merkezi son karar� verecektir. Her yar��mac� a�a��daki bilgiler do�rultusunda ba�vurular�n� ger�ekle�tirecektir: Yar��mac�n�n �sim ve Soyad�. Do�um tarihi. A��k adresi ( �lke belirtilecektir )  Telefon numaras� E -posta adresi. �d�ller: Yeti�kin ve �ocuklar olmak �zere toplam iki kategoride �d�l verilecektir. �ocuklar i�in olan kategoride birinci digital kamera, ikinci Sony Playstation 2, ���nc� de cep telefonu kazanacakt�r. Yeti�kinler i�in belirlenen kategoride de birinci laptop, ikinci National Geographic Dergisi�ne bir y�ll�k abonelik, ���nc� ise DVD Player kazanacakt�r. Ayr�ca her iki kategorinin kazananlar� Istanbul�da 31 Ekim 2004 g�n� ger�ekle�tirilecek olan resmi �d�l t�renine davet edileceklerdir. ( Karadeniz G�n� )

 Kocaeli �niversitesi Gen�lik �iir �d�l�  Sekiz y�ldan beri d�zenlenmektedir.
 

 K�lt�r Bakanl��� B�y�k �d�l�   1979 y�l�ndan veri. 79 - 80 - 81 ve 82 y�llar�nda verilmi�tir.
 

 M. Sunullah Ar�soy T�rk Dili �d�l�   KU�ADASI E��T�M VE GEL��T�RME VAKFI (KEGEV) M.SUNULLAH ARISOY ���R �D�L�: KEGEV� in d�zenledi�i M. Sunullah ARISOY �d�l�, bu y�l da ���R dal�nda verilecek.
M. Sunullah ARISOY� un T�rk Diline g�sterdi�i �zen ve emek g�z �n�ne al�narak, �d�le kat�lacak yap�tlarda T�rk Diline �zen g�sterilmesi aranacak.
KATILMA KO�ULLARI 1. Yar��maya 1 Ocak 2004- 31 Aral�k 2004 tarihleri aras�nda yay�mlanan t�m �iir kitaplar� kat�labilir.
2. Kitap halinde bas�lmam��, ancak bir kitap b�y�kl��� ta��yan en az 15 ���R� den olu�an �iir dosyas� ile �d�le aday olunabilir.
3. Son ba�vuru tarihi 31 Aral�k 2004� t�r.
4. �d�le aday g�sterilen yap�ttan veya �al��madan 6 �rne�in yazar�n kendisi ya da yetkili k�ld��� yay�n evince KEGEV Ba�kanl���na elden teslim edilmesi veya g�nderilmesi gerekmektedir. Posta Adresi: KEGEV M. Sunullah ARISOY T�rk Dili �d�l� S�ke Yolu �zeri 8. km Demirk�pr� Mevkii PK 83 09400 Ku�adas�/AYDIN �nternet Bilgi: www.kegev.org E-Mail. odul@kegev.org kegev@kegev.org
5. Se�ici Kurul: Talat Sait HALMAN, Mustafa �erif ONARAN, Cengiz BEKTA�, ��kr� ERBA�, �zgen SE�K�N� den olu�acakt�r.
6. �d�l b�l��t�r�lmeyecek tek yap�ta verilecektir.
7. �d�l 1.000.000.000- TL (B�R M�LYAR) olarak belirlenmi�tir. Para �d�l� bir plaket ile birlikte yap�t�n yazar�na 29 Nisan 2005 tarihinde d�zenlenecek bir t�renle verilecektir.
8. Yar��maya KEGEV Y�netim Kurulu �yeleri ve Se�ici �yeler kat�lamazlar.

Ku�adas� E�itim ve Geli�tirme Vakf� KEGEV, M. Sunullah ARISOY T�rk Dili �d�l�, PK. 83
Ku�adas�-AYDIN Tel: 0256 633 22 35, 0 256 633 22 85, 0 256 633 22 95

 Madaral� Roman �d�l�   Emekli ��retmen Fikret Madaral� ve e�inin kurdu�u bir �d�l. Bir �nceki y�lda bas�lm�� romanlardan birine verilir. Se�ici kurul kazanan�, k�y enstit�lerinin kurulu� y�ld�n�m� olan 17 Nisan' da a��klar.

 

 Malatya Belediyesi Kemal SUNAL Mizahi �yk� Yar��mas� Malatya Belediyesi

 

 Mehmet Ali Yal��n Roman �d�l�   May Yay�nevi kurucusu, yazar, Mehmet Ali Yal��n ad�na kurulan �d�l, daha �nce yay�mlanmam�� yap�tlara veriliyor. 1981 y�l�nda verilmi�, Ba�ka kay�t yok.

 

 Milliyet Yay�nlar� Roman Yar��mas�  Amat�r ve profesyonel t�m T�rk yazarlara a��kt�r. Daha �nceden yay�mlanmam�� eserlerle kat�l�nabiliyor. 75 - 76 - 77 - 79 ve 90 y�llar�nda verilmi�.

 

 Mevl�t KAPLAN Edebiyat �d�l�  Yar��maya kat�lmak ya da ayr�nt� ��renmek i�in adres: �zg�r E�itim Yay�nlar�, 858 Sokak, Payko� Han, No: 9/B - C Konak - �ZM�R  Tel: 0232 - 484 1039 - 445 8187


 Nehar T�BLEK  Karikat�r Yar��mas�. Be�ikta� Belediyesi ile Karikat�rc�ler Derne�inin ortakla�a d�zenledi�i Nehar T�BLEK karikat�r yar��mas�na son ba�vuru tarihi 15.02.2004. Yar��maya kat�lmak isteyenler, " No 12 Kovac�lar sokak, ATAT�RK Bulvar�, Fatih, �stanbul " adresindeki " Karikat�r ve Mizah M�zesi " ne ba�vurmal�d�rlar.

 

 Nevzat �st�n �iir ve Hikaye �d�lleri   1980' den beri her y�l 8 kas�mda veriliyor. 1982 y�l�ndan beri ise bir y�l �iir ve bir y�l hik�ye dal�nda verilmektedir.

 

 Orhan Kemal Roman Arma�an�  Her y�l yazar�n �l�m y�ld�n�m� olan 2 Haziran tarihinde a��klan�r. Bir �nceki y�l yay�mlanm�� romanlardan birine verilir. Bu nedenle 31 Ocak tarihinde sona erer. Orhan Kemal K�lt�r ve Sanat Koordinat�rl��� Tel: 0 212 292 92 45

 

 Orhon Murat Ar�burnu �d�l�  �iir (yay�mlanm�� kitap ve yay�nlanmaya haz�r dosya) 0 542 815 20 66

 

 Orhon Murat Ar�burnu �d�l�  Uzun Metrajl� Film �d�l� 0 542 815 20 66

 

 Orhan �aik G�KYAY �iir �d�l�
 

 �mer SEYFETT�N  G�nen Belediyesi taraf�ndan her y�l veriliyor. Yar��maya kat�lacak �yk�n�n 15 sayfay� ge�memesi gerekiyor ve yazarlar, birden fazla eserle yar��maya kat�lam�yor. �mer Seyfettin �yk� Yar��mas�� nda daha �nce dereceye giren yazarlar�n eserleri de yar��maya kabul edilmeyecek. Yar��maya kat�lacak yazarlar�n, �zerinde rumuzu bulunan 5 kopya ile birlikte �zge�mi�, adres ve telefon numaralar�n� g�ndermeleri gerekiyor. Yar��mada derece alan eserlerin yay�n hakki, G�nen Belediyesi ve G�nen Kapl�calar� �sletmesi A.� �ye ait olacak ve g�nderilen eserler iade edilmeyecek. G�nen Belediyesi taraf�ndan d�zenlenen geleneksel �yk� yar��mas�na kat�lmak isteyenlerin 15 Ocak 2004 tarihine kadar ba�vuruda bulunmalar� gerekiyor. G�nen Belediye Ba�kan� Hayati K�SE, yapt��� a��klamada, yar��man�n, T�rk edebiyat�na yeni �yk� yazarlar� kazand�rmak ve �mer SEYFETT�N' in dil ve �yk� anlay���n� s�rd�rmek amac�yla d�zenlendi�ini belirtti. K�SE, daha �nce dereceye girmemi� 18 ya� �zerindeki t�m yazarlar�n, �yk�leriyle yar��maya kat�labilece�ine dikkat �ekerek, �yk�lerin, 15 Ocak 2004 tarihine kadar � �mer SEYFETT�N �yk� Yar��mas�, G�nen Belediye Ba�kanl��� Bas�n ve Halkla �li�kiler M�d�rl��� 10900-G�nen � adresine ula�t�r�lmas� gerekti�ini kaydetti. Prof. Dr. Mertol TULUM, Prof. Dr. Birol EM�L, Prof. Dr. Abdullah U�MAN, Prof. Dr. Sadettin YILDIZ ile G�nen Belediye Ba�kan� Hayati K�SE� den olu�an j�rinin de�erlendirece�i �yk�ler aras�nda, birinciye bir milyar, ikinciye 750 milyon, ���nc�ye de 500 milyon lira �d�l verilece�i bildirildi.

 

 �zel �svi�re 2004 - 2005 Hastahanesi SANAT - EDEB�YAT �D�LLER� II  AMA�: Bu y�l ikincisi d�zenlenen yar��malarda, �d�ller �iir, oyun ve �yk� olmak �zere �� dalda verilecektir. Yar��man�n amac�, T�rk Sanat ve Edebiyat�na yeni yap�tlar kazand�rmak, �d�l kazanan yap�tlar� topluma tan�tmak ve kitapla�t�rarak okurla bulu�malar�n� sa�lamakt�r.

�iir Dal�nda J�ri: Ahmet OKTAY, Baki AS�LT�RK, Enver ERCAN, Metin CENG�Z, Turgay KANT�RK       Oyun Dal�nda J�ri: Ahmet LEVENDO�LU, Hayati ASILYAZICI, G�l�en KARAKADIO�LU, G�ng�r D�LMEN, Melisa G�RPINAR   �yk� Dal�nda J�ri: Do�an HIZLAN, F�sun AKATLI, �nci ARAL, Selim �LER�, Turhan G�NAY  SON KATILMA TAR�H�:30.Kas�m.2004 Ba�vuru adresi: �svi�re Hastanesi, Ali Nihat TARLAN caddesi, Erta� sokak, No: 19, ��erenk�y, Kad�k�y, �stanbul Tel: 0216 575 26 66 Faks: 0 216 575 79 37 www.ih.com.tr

 

 Peyami SAFA Roman Yar��mas�    �t�ken yay�nevi taraf�ndan 1974 y�l�nda kuruldu. Yay�mlanmam�� romanlara verilmekteydi. 1975'yen beri verilmiyor.
 

 R�fat ILGAZ - Cide Edebiyat �d�l�  Cide Postas� Gazetesi ve ��nar Yay�nlar� Taraf�ndan ortakla�a kurulmu�tur. 25 ya��ndan k���k ki�ilerin daha �nce yay�mlanmam�� , en az d�rt formal�k bir kitap olabilecek eserlerine verilmektedir. 1984 ve 1986 y�llar�nda verilmi�tir. 1 Nisan tarihine kadar 5 N�sha halinde, Kastamonu Mahalleevi, Cebrail Mahallesi, �ehitlik Sokak, No: 3, 37200 adresine g�nderilmeli .
Ayr�nt�l� bilgi: 0 366 214 82 28

 

 R�fat ILGAZ �iir Yar��mas�  Yar��maya kat�lacak, 25 ya� ve alt�ndaki gen�lerin �iirlerini, 24 Mart�a kadar, � Bet�l TARIMAN P.K. 63 Kastamonu � adresine g�ndermeleri gerekiyor. R�fat Ilgaz��n o�lu Ayd�n ILGAZ, �ennur SEZER, Sina AKYOL, Bet�l TARIMAN, Zeynep UZUNBAY ve Ahmet G�NBAޒ tan olu�an se�ici kurulun, kat�l�mc�lar�n �iirlerini de�erlendirecekleri belirtildi. Yay�nlanmam�� 6��ar eser ile yar��maya kat�lanabilece�i, yar��mada dereceye girenlere para �d�l� ile, R�fat ILGAZ� �n eserlerinin hediye edilece�i kaydedildi.

 

 Sabahattin Ali �yk� �d�l�  Yeni Ad�mlar Dergisi taraf�ndan 1973 y�l�nda a��lm��t�r. 1975 y�l�nda dergi kapan�nca yar��ma da sona erdi. 1980 y�l�nda tekrar kurulan ve bir kitap olu�turabilecek, yay�mlanmam�� en az �� hik�yeyle kat�l�nan �d�l sanat��n�n �l�m y�ld�n�m� olan 2 Nisan' da verilir.

 Sadiye �NSALAN An�s�na D�zenlenen Yaz� Yar��mas�  Yabanc� (Frans�z, �ngiliz, Rus, Banglade�li, Amerikal� ya da ba�ka bir �lkeden) bir mektup arkada��n�z olsayd�, ona T�rkiye�yi ve Atat�rk�� nas�l anlat�rd�n�z? Hangi �lkeden oldu�unu sizin belirleyece�iniz �hayali� ya da �ger�ek� mektup arkada��n�za �lkemizi, Atat�rk�� anlatan, Atat�rk T�rkiye' sinin �ocuklar�ndan biri olarak sizin �lkemizin gelece�ine ili�kin hayallerinizi i�eren bir mektup yaz�n ve bize g�nderin. Mektup dili T�rk�e�dir.

KATILIM KO�ULLARI
1. Yaz� yar��mas�na ilk��retim okulu ��rencileri kat�labilirler.
2. Yaz�, kat�l�mc�n�n kendi el yaz�s�yla yaz�lm�� olmal�d�r.
3. Yaz�, daha �nce hi�bir yerde yay�mlanmam�� ve ba�ka bir yar��mada �d�l almam��   olmal�d�r.  
4. Yaz�n�n  sonunda yar��mac�n�n ad� soyad� ve ileti�im adresi bulunmal�d�r.  
5. Yar��maya g�nderilen yaz�lar geri verilmeyecektir. 
 

BA�VURU S�RES� VE YER�
Ba�vurular, 25 Eyl�l 2004 - 25 Ekim 2004 tarihleri aras�nda yap�lacakt�r. Ba�vuru, Atat�rk�� D���nce Derne�i Malatya �ubesi�nin a�a��daki adresine yap�lacakt�r;  Atat�rk�� D���nce Derne�i Malatya �ubesi, Turfanda ��han�  Kat.4,  No: 25, MALATYA

Tel: 0.422.325 12 55

DE�ERLEND�RME: Yar��maya kat�lan yaz�lar�n de�erlendirmesi, Atat�rk�� D���nce Derne�i Malatya �ubesi�nce belirlenen a�a��daki Se�ici Kurul taraf�ndan yap�lacakt�r. Do�.Dr. Mihriban �ENG�L , Em.  ��r. Nursel CANPOLAT, Em. ��r. ve Gazeteci S�leyman �ZEROL . De�erlendirme sonu�lar� 29 Ekim  2004 tarihinde a��klanacak,  yaz�l� ve g�rsel yerel yay�n organlar� arac�l���yla duyurulacakt�r. �D�LLER: Yar��mada ilk �� dereceye giren yar��mac�lara plaket ve kitap arma�an�na ek olarak a�a��daki �d�ller verilecektir. Birincilik �d�l�: 200.000.000 TL, �kincilik �d�l�: 150.000.000 TL, ���nc�l�k �d�l�: 100.000.000 TL.

 Sanatseverler Derne�i �d�lleri   Bir tiyatro �d�l�d�r. Ankara Sanatseverler Derne�i taraf�ndan, tiyatro mevsimleri sonunda ve sadece Ankara Tiyatrolar�nda oynanan oyunlar �er�evesinde " en iyi rejis�r ve oyuncu " arma�an� olarak 1964 y�l�nda kurulmu�tur. 1996 y�l�ndan itibaren, tiyatronun de�i�ik dallar�nda da verilmeye ba�land�.

 Sava� B�KE G�lmece �yk�s� Yar��mas�   ZOKEV� in ( Zonguldak K�lt�r ve E�itim Vakf� ) d�zenledi�i yar��ma, 1998� de kaybetti�imiz, T�rk g�lmece edebiyat�na pek �ok eser kazand�rm�� yazar Sava� B�KE� nin an�s�na ger�ekle�tiriliyor. Amac�; g�lmece �yk�s� alan�nda yeni �r�nler verilmesini sa�lamak, bu alanda �r�n veren gen� yazarlar� �zendirmek olan yar��maya daha �nce �d�l kazanmam�� eserler kat�labilir. Bir yazar, yar��maya en �ok �� �yk� g�nderebilir. �r�nler 5 n�sha halinde g�nderilecektir.Yar��maya kat�lanlar, eserleriyle birlikte �zge�mi�lerini, a��k adreslerini ve telefon numaralar�n� da ileteceklerdir. Yar��maya kat�lan eserlerin yay�n hakk� ZOKEV� e aittir. Yar��mada �d�l alan eserlerle, se�ici kurul taraf�ndan yay�nlanmaya de�er bulunan eserler, ZOKEV taraf�ndan � Sava� B�KE� ye Arma�an � adl� kitapta yay�nlanacakt�r. Son kat�l�m tarihi: 3 May�s tarihidir. Sonu�lar Haziran'da a��klan�r. �yk�lerin yollanaca�� adres: ZOKEV - Cumhuriyet Cad. Papila �� Han� Kat:3 Zonguldak.  0 372 - 253 74 59  

 Sait FA�K �yk� �d�l�   �airin annesi Makbule ABASIYANIK taraf�ndan, geliri o�lunun kitaplar�n�n gelirinden kar��lanmak �zere kuruldu. Her y�l �airin �l�m y�ld�n�m� olan 11 May�s tarihinde, bir y�l �nceki, y�l�n en be�enilen hikaye kitab�na verilir.

 Sedat Simavi Edebiyat �d�lleri  Sedat S�MAV� Vakf�nca kurulmu�tur. T�rkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat S�MAV� Edebiyat �d�lleri �e�itli dallarda veriliyor. Son kat�lma tarihi 30 Eyl�l.  Geni� bilgi i�in: Sedat S�MAV� �d�lleri Sekreterl�i, Bas�n M�zesi, Divanyolu Caddesi, No: 84, 34410 �emberlita�-�stanbul. Ayr�nt�l� bilgi i�in www.tgc.org.tr Tel: 0 212 513 84 58, 0 212 513 08 75 faks: 0 212  513 84 57

 �iir Yar��mas�  �iir yar��maswww.siirkupu.com adresinde var.

 Suat Ta�er Oyun �d�l�   1984 y�l�ndan beri, oyun dal�nda verilmektedir.

 

 Tar�k BU�RA An�s�na Hik�ye Yar��mas�   Ak�ehirli Yazar Tar�k Bu�ra�n�n ad�n� ve eserlerini ya�atmak, O�nu yeni nesillere tan�tmak, Ak�ehir i�in yap�lan edebiyat eserlerinin devaml�l���n� sa�lamak amac�yla Ak�ehir Belediyesi taraf�ndan Hik�ye Yar��mas� d�zenlenecektir. 1. Yar��man�n Ad�: AK�EH�R BELED�YES� TARIK BU�RA H�K�YE YARI�MASI  2. Yar��man�n Amac�:  B�y�k Taarruz Kararlar��n�n al�nd���, Bat� Cephesi Kararg�h� olan Ak�ehir�de, Milli M�cadele G�nlerinde ya�anan olaylar�, s�k�nt� ve zorluklar� en iyi yans�tan, Modern T�rk Edebiyat��n�n b�y�k isimlerinden Tar�k Bu�ra�n�n ad�n� ve eserlerini ya�atmak, edebi ki�ili�inin daha iyi anla��l�p kavran�lmas�n� sa�lamakt�r.  3. Yar��man�n Duyurulmas�:  Yar��man�n duyurulmas�nda, �lkemizin b�t�n ulusal ve yerel �apta g�rsel ve yaz�l� medyas�ndan, Milli E�itim Bakanl����n�n kanallar�ndan, internet sitelerinden yararlan�lacakt�r.  4. Yar��man�n Se�ici Kurulu: Prof. Dr. Mehmet TEK�N Do�. Dr. Alim G�R Sad�k YALSIZU�ANLAR , Yard. Do�. Dr. K�ksal ALVER, Abdullah HARMANCI 5. Yar��maya Kat�l�m �artlar�: a) Yar��maya son ba�vuru tarihi 12 Ocak 2007 Cuma�d�r. Bu tarihten sonra gelecek eserler kabul edilmeyecektir. b) Yar��maya yurt i�i ve yurt d���ndan herkes kat�labilir. c) Yar��maya kat�l�m bir (1) hik�yeyle s�n�rland�r�lm��t�r. d) Konu k�s�tlamas� yoktur. e) Hik�yelerin dili T�rk�e olmal�d�r. f) Hik�yeler daha �nce herhangi bir yerde yay�nlanm�� ya da �d�l alm�� olamaz. g) Her yar��mac� eserini Word program�nda, Times New Roman 12 punto ile A4 k���d�n�n bir y�z�ne yazmal�d�r. Yaz�lan hik�yenin ��kt�s� al�n�p a�a��da belirtilen adrese alt� (6) n�sha olarak ve bir CD ya da disket i�inde kargo ile g�nderilmelidir.  Adres: Ak�ehir Belediyesi  Yaz� ��leri M�d�rl��� K�lt�r ve Sosyal ��ler Birimi  42550 AK�EH�R/KONYA  h) Hik�yelerin uzunlu�u on (10) sayfay� ge�emez.  i) Hik�yenin konaca�� zarf�n i�inde, m�stakil bir dosya k���d�nda, �u bilgiler bulunmal�d�r: Yazar�n ad�, soyad�, �zge�mi�i, ev, cep ve i� telefonlar�, a-mail adresi, a��k adresi. j) Yar��maya kat�lan hik�yeler, yukar�da adlar� ge�en se�ici kurul taraf�ndan de�erlendirilecektir. Hik�yeler sahiplerine iade edilmeyecektir. Ayr�ca, hik�yelerin her t�rl� yay�n hakk� Ak�ehir Belediyesi�ne ait olacak, eserlere telif �creti �denmeyecektir. k) Yar��mada dereceye girenlerden; birinciye 1.000,00 YTL, ikinciye 750,00 YTL, ���nc�ye 500,00 YTL �d�l verilecektir. l) Yar��man�n sonu�lar� 12 �ubat 2007 tarihinde a��klanacakt�r. m) Yar��maya Ak�ehir Belediyesi mensuplar� ile Se�ici Kurul �yeleri ve bunlar�n birinci derece yak�nlar� kat�lamaz. n) Yar��maya kat�lmak isteyenlerin her t�rl� soru i�in ula�abilece�i telefon ve adresler: E-MAIL : aksehirbelediyesi@gmail.com TEL : 0 332 813 37 00  FAKS : 0 332 813 16 16  ADRES : Ak�ehir Belediyesi
Yaz� ��leri M�d�rl��� K�lt�r ve Sosyal ��ler Birimi  42550 AK�EH�R/KONYA

 

 Toprak �iir �d�l�   �mer Faruk TOPRAK ad�na e�i taraf�ndan 1980 y�l�nda kurulmu�tur. 1984 y�l�ndan itibaren 2 y�lda bir ve tek y�llarda verilece�i a��kland�.

 

 TRT YARI�MALARI  TRT Radyo tiyatrosu, Arkas� Yar�n, �ocuk Bah�esi Dallar�nda yar��ma a�m��t�r. SON KATILMA TAR�H�: �� dal i�in de 05.01.2005 saat 17:oo �artname adresi: Radyo M�d�rl�kleri ve www.trt.net.tr

 

 T�rk Dil Kurumu �d�lleri  Her y�l 26 Eyl�l Dil Bayram�nda verilmek �zere bir Bilim �d�l� ve Sanat �d�l� koymu�tur. 1976' ya kadar �� dala toplu olarak verilen �d�l, 1977' den ba�layarak deneme, ele�tiri ve gezi t�rlerinde ayr� ayr� verilir oldu. Yeni olarak da Masal ve �ocuk Yaz�n� �d�l� kondu.  Bilgi i�in: http://www.tdk.org.tr/


 T�RK EDEB�YAT VAKFI H�K�YE YARI�MASI  T�rk Edebiyat� Vakf�n�n d�zenledi�i bir hik�ye yar��mas� var. Son kat�l�m 15
Nisan. Ayr�nt�l� bilgi i�in:
http://www.turkedebiyati.com/haber.asp?No=22

 

 T�rkiye �� Bankas� �d�lleri  Her y�l �e�itli sanat dallar�nda 3 b�y�k �d�l verilir.

 

 T�rkiye Mill� K�lt�r Vakf� K�lt�r Arma�anlar�

 

 UGUR MUMCU SIIR YARISMASI  KAR�IYAKA CUMOK (Cumhuriyet Okurlar� ) Kat�l�m �artlar�: 1. Yar��ma 18 ya��ndan k���kler kat�lamaz. 2. Konu se�imi serbesttir. 3. Yar��mac�lar tek �iirle yar��maya kat�labilir. 4. �iirler iki satir aral�kl� olarak daktilo ya da bilgisayarla yaz�l�p d�rt n�sha halinde g�nderilecektir. 5. K�sa bir �zge�mi� ve ileti�im bilgileri de zarfa eklenecektir. 6. Yukar�daki �artlara uymayanlar�n �iirleri dikkate al�nmayacakt�r. 7. Ba�vurular, " UGUR MUMCU ���R YARI�MASI Ege Sanat Merkezi 1721 Sokak, No: 20 Kar��yaka �ZM�R " adresine yap�lacakt�r. 8. Son kat�l�m tarihi 24 Ocak' t�r.

 

 ULUSLARARASI FUZUL� ���R YARI�MASI

 Ya�ar Nabi Nay�r Edebiyat �d�l�  Ya�ar Nabi NAYIR Edebiyat �d�l� : 30 ya� alt�ndakiler kat�labiliyor. Her y�l may�s ay� ba��na kadar ula�t�r�lmas� gerekiyor. Varl�k Dergisi, Ya�ar Nabi NAYIR Gen�lik �d�l�, Piyerloti Caddesi Ayberk Apt. 7 - 9, 34400 �emberlita� - �stanbul

 Yazarlar Birli�i �d�lleri  1980 y�l�ndan beri �e�itli dallarda verilmektedir.

 YAZKO �d�lleri  Yazarlar Ve �evirmenler Yay�n �retim Kooperatifi YAZKO' nun sanat ve k�lt�r�m�ze katk�da bulunmak, yazar, �evirmen ve ara�t�rmac�lar� desteklemek amac�yla kurdu�u �d�l; roman, hikaye, �iir ve inceleme dallar�nda telif ve �eviri hi� yay�mlanmam�� yap�tlara veriliyor.

 Yeditepe �iir Arma�an�  H�samettin BOZOK taraf�ndan, 1954 y�l�nda, dergisi ve yay�nlar� ad�na kurulmu�tur. Bir �nceki y�l�n, se�iciler kurulunca en be�enilen �iir kitab�na verilir. 13 sene s�rd� ve sonra 10 y�l ara vererek tekrar ba�lad�.

 Yunus Nadi Edebiyat �d�lleri  Yunus Nadi Edebiyat �d�lleri 01 Nisan ile 31 Mart tarihleri aras�nda yay�nlanm�� ya da yay�na haz�r bir � kitap dosyas� � ile kat�l�nabilir. Cumhuriyet Gazetesi Tel: 0 212 512 05 05

 

Not: Baz� Eski Yar��malar Hakk�ndaki Bilgiler, ��erik ve Adres Bilgi �rne�i Olmas�ndan Dolay� Silinmemi�tir. B�t�n bilgiler �ok �e�itli kaynaklardan SiZlerin yararlanmas� amac�yla toplanmaktad�r. Do�ruluklar�n� l�tfen kontrol ediniz. Sorumlulu�umuzda de�ildir.

 

Bir Onceki Yap�t  Teknik aksakl�g� bildiriniz Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi  Edebiyat At�lyesi Y�netmeninden Konuk Defteriniz ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi  Bir Sonraki Sayfa 

  www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� ' n� ziyaretinizle onurland�rd���n�z s�re i�erisinde kar��la�abilece�iniz olas� teknik aksakl�klar ve T�rk�e' de veya di�er bir dilde istenmeden yap�labilecek yan�lg�lar i�in �z�r dileriz. D�zeltilmesi i�in ivedilikle, teknik aksakl�klar� At�lyeler Teknik Y�netmenimize ve T�rk�e veya di�er bir dil yan�lg�lar�n� Edebiyat At�lyesi y�netmenimize iletmenizi rica ederiz.