wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... LXXX

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

SEV�N

Bug�n� birisi sevgililer g�n� yapm��. �yi yapm��. " Efendim her g�n olsun. Sade bug�n olmas�n " diyenlere sesleniyorum: olsun! Olmas�n diyen mi var? Size yan�t�m �u: G�nler kullan�larak yap�lan sat��lar i�in sizleri ilgilendiren k�sm� de�ilse sevmeye bug�nden ba�lay�n; gelecek 4 �ubat' a kadar! Her y�l da yineleyin l�tfen�

Annenizi sevin! Baban�z� sevin! Karde�lerinizi sevin! Akrabalar�n�z� sevin! Kom�ular�n�z� sevin! Mahallenizi sevin! �ehrinizi sevin! Size en ufak bir eme�i ge�eni sevin! Birini sevin� 

Birilerini sevin. Yeter ki sevecek ve sevilecek biriniz olsun... Sizi de sevsinler tabii ama sayg� duyarlarsa sevgi o sayg�n�n kuyru�una tak�lacakt�r. Zannetmeyin sevgi ars�zd�r! Onurlu, ba�� dik, yi�ittir�                  

Sevgisiz ya�anm�yor. �nsanlar �oklu yarat�lm��t�r. Tekli olamazlar. En az ikili olmal�d�rlar ama g�n�lden ikili!  

Ya��n�z doksan dokuz da olsa a�k duyaca��n�z ki�iyi sevin hatta�

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... LXXXI' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, Shakespeare yudumlad�n�z?

 

 

:  Alp ARPAD, Antalya, 14 �ubat 2004 Cumartesi, 01:07                                         Di�er bir  �OL... "   i�in

 

  

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t