wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXIII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 YAZIYORUM ��nk� VARIZ...

Anlatacaklar�m� en fazla alt� y�z elli s�zc�kle anlatmal�y�m; on ikisini t�kettim bile!..

S�rekli s�ralamam, � Siz, biz, ben � �eklindedir ama bu kez, � ben, siz, biz � olmak zorunda ��nk� ilk �nce kendim i�in yaz�yorum; ayakta kalmal�y�m! 

Yanl��l�klar, k�t�l�kler, gereksizlikler, cahillikler kar��s�nda tutundu�um dal, � iyilerin g�c� � d�r. Darald���mda yapt���m, sevdi�im i�lerle u�ra�makt�r ama g�n geldi yazman�n d���nda hi�bir �eyin beni kand�ramad���n� g�rd�m. �lk belirlemem, ni�in on sekizinde ba�lamad���m oldu! Yazmak, ac�lar�m� ald�; i� hesapla�mam� sa�lad�; nitelikli ya�am�n kap�s�n� aralad�. Kendimi ve dilimi geli�tirdi�imi g�rd�m. Ge� anlad���ma �z�ld�klerimden en g�zdesi, � D�nyadaki b�t�n aksakl�klar�n, anadilin do�ru ve iyi bilinip do�ru ve iyi kullan�lmamas�ndan kaynakland��� � d�r. Bunu gidermenin en birinci yoluysa, ara�t�rma ��renmenin beraberindeki okumak ve yazmakt�r ki b�t�n�n� yaparak bu en b�y�k a����m� kapatmaya, g�n�l doygunlu�uma eri�meye �al���yorum.  

�lkem i�in yaz�yorum; bana nefes alma, kar�n doyurma, i� bulma, ailemi, beni ve kaybettiklerimi bar�nd�ran topra�� sahiplenme, maddi ve manevi olanaklar�ndan yararland�rma hakk� tan�yan �lkem i�in... Can�m Yurdum i�in�  

Eksikler, hatalar, yanl��lar, b�t�n �lkelerde oldu�u gibi bizde de yok say�lmaz ama bunlar giderilebilir. Do�ru bildiklerim, insanl���n do�ru bildikleridir; bu y�zden buluncum* rahat! Bir d���ncemle, k���k de olsa bir g�stermemle, birisine k�lavuz olabilmi�sem g�nl�m de rahat! Hi�bir zaman oturulan koltuktan g�� al�nmamal�; s�rekli, oturulan koltu�a g�� verilmeli! B�ylece hangi koltuk oldu�unun fark etmeyece�i bir yana b�rakt���n�z koltuklar�n da oturulmaya de�er olmas�n� ve oturana yard�mc� olmas�n� sa�lam�� olursunuz. �u iki anlat�m� her zaman duymal�, �ok ��k�r Tanr�ma, demelisiniz: � Sizden �ok �ey ��rendik; sizden ��rendiklerimizi bize kimse ��retmedi! Allah sizden raz� olsun� �  

Yazarak ya da bir �eyler yaparak b�kmadan devam etmek gerekir ��nk� o koltuklar 23 Nisan �ocuklar�m�z�n, 19 May�s Gen�lerimizindir�     

Can�m T�rk�em i�in yaz�yorum; O kadar g�zel bir dilimiz var ki! �ok renkli, t�retilebilen, e� anlaml�l�k ve �ok anlaml�l�k bak�m�ndan olduk�a vars�l, do�al s�ms�cak melodisiyle kendili�inden olu�mu� kelimeleriyle, d���ncenin doru�una ��kabilece�imiz bir anadile sahibiz. D���ncenin dili yetkinle�tirdi�i bir ger�ektir ama d���nebilmemizin as�l etkeni dildir! Dile ne kadar egemenseniz, o kadar d���nebilirsiniz. Ancak d���n�nce bulabilir, ancak o zaman ��z�m �retebilirsiniz. �reten durumuna ge�ince de rahatlars�n�z ��nk� ba�arm��s�n�zd�r. Ba�ar�n�n e�siz doyurganl���, hi�bir �eyde yoktur! D���nmek ve d���nd�rmek i�in yaz�yorum. �rnek olabilmek i�in yaz�yorum; �rnek olabilmek i�in �ok �al���yor, hata ve yanl�� yapmamaya gayret g�steriyorum. Bu sayede k�sa konu�may� de�il ama k�sa yazmay� ��rendim! D���nmeyi ��rendim. Bunlar�n sonucu kelime hazinemi �o�altmaya �abal�yorum ki anlam yo�unlu�u ya�ayay�m ve daha fazla kelime kullanabileyim. On bir fiziksel s�zl���m var. TDK� n�nki ba�ta olmak �zere bir s�r� de sanal s�zl���m! Bir o kadar da olmazsa olmaz �ml� K�lavuzum ya da daha T�rk�e s�yleni�iyle Ana Yaz�m K�lavuzum var. S�zl�k okudu�umda, s�zl�kte yer almayan veya b�sb�t�n yeni kelimeleri T�rk�eme kazand�rmak i�in T�rk Dil Kurumu� na, Dil Derne�i� nin g�r��lerine g�nderdi�imde �ocuk gibi sevinmem, kar��t ve e�anlaml�larla on sekizindeymi�imcesine oyna�mam da cabas�! 

Yazman�n bana y�ksek tat verdi�i anlardan birisi de ba�l���n ��kt��� and�r. �ok lezzetli meyve veren a�ac�n�za ad koyarken ya�ad���n�z kutsall�k gibi bir �ey! Adlarla oyun da oynars�n�z; b�yle nas�l, seviyeli mi, konuyla ilgili mi, ��lg�n m�, amaca uzak m�, o ne anlar, m�zi�i kula�a ho� geliyor mu? � Sanki yaz�y� ba�l�klar yazd�; yazacak! 

Sizler i�in yaz�yorum; insano�lu ikili ( stereo ) yarat�lm��t�r. Birbirimize ihtiyac�m�z var� Ayn� y�lg�nl�klar�, ayn� �anss�zl�klar�, ayn� havay�, ayn� suyu, ayn� kaderi payla�t�klar�m i�in yaz�yorum. Yaz�lardan, okunanlardan birbirlerini �ok iyi tan�yanlar; sunulan ya�am� �zveriyle s�renler; gerekti�inde konu�tuklar� gibi hareket edenler; d��leri, �zlemleri, g�n�lleri bir sizler i�in yaz�yorum. Matemati�e inat, payla�arak �o�almak i�in yaz�yorum. 

Yeri gelmi�ken, bizi g�n�lda� yapan � Birbirinden De�erli Yorumlar�n�z � i�in en i�ten te�ekk�rlerimi l�tfen kabul edin. Ay�r�m yaparak, � Siz � in anlam�n� par�alamak amac�nda de�ilim ama yaln�zca, s�rekli yorum yapan sizlerden birisine s�ylenen bir tanesi, yaz�lar�m�, ama�lar�m�, kelimelerimi, duygular�m�, k�saca oldu�u gibi beni ve her �eyi b�t�n�yle i�inde bar�nd�r�yor!

" Alp Bey kar��s�nda biri varm�� gibi g�l�ms�yor yaz�lar�nda�

Y�kleyin y�kleyebildi�iniz kadar anlam; g�l�msemek ve g�l�msetmek i�in yaz�yorum ve bu sizler var oldu�unuzda daha da anlam kazan�yor. Tekrar te�ekk�r ederim; kar��mda ve yan�mda oldu�unuz i�in�

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXIV' te bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, ey sevgili neredesin dediniz?

  :  Alp ARPAD, �stanbul, 07 Eyl�l 2008 Pazar 11:10                                                   Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t