wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXVI

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 KARMAKARI�IK

Kar ya��yor. Uzun �zlemime yan�t verircesine l�pa l�pa ama keten helva �rne�i, yumu�ac�k, billur; sisle beraber d���yor. D��t��� yerdeki izleri, kirleri hemen kapat�yor. Tertemiz; s�tten bile daha beyaz. Bir ben, bir gelin olmu� �amlar, bir de p�t�r p�t�r karlar� Sanki Toroslarda, Akseki Manavgat aras�nday�m. �ehrin g�r�lt�s� tepenin arkas�nda. Elimde al��veri� torbalar�, gitmek istemeden oraya, eve y�r�yorum. Is� s�f�r�n etraf�nda fakat ���m�yorum. H�lbuki biraz �nce eksi 1 derecede donmu�tum� 

� Dr. �lber Ortayl� ile bir Cumartesi S�yle�isinden ��km��t�m. Ayn� insanlara seslenmesine ra�men ni�in lisedeki edebiyat ��retmenim �air Bekir S�tk� Erdo�an� �n s�yle�isi daha az dinleyici toplam��t� diye d���n�rken kendimi yak�ndaki Ucuzcu Pazar�� nda buldum. Dola��rken parmak u�lar�m�n dondu�unu hissettim. �st� gecekondu �rne�i kapal�yd� ama b�t�n sat�c�lar kulakl�kl� bereler, kal�n giysiler, eldivenler i�indeydi. D�n eksi 14 derecede �al��m��lar. Tezg�hlar�nda �s�t�c� koyacak yer yoktu. Olsayd� bile satt�klar� harcad�klar�n� korumazd�. B�t�n� k�r olsa ne olur ki fiyata mal satmak i�in en az on saattir ayaktayd�lar. Yine de Filistinlilerden �ansl�yd�lar�  

� Yeni y�la hep b�y�k co�kuyla girmek istemi�imdir. B�y�d�k�e iyice anlad�m ki bunun i�in k���lmek gerek! Okul �ncesi, bilemediniz ilkokulda olmak gerek� Tam idare et ayar�nda girmeye haz�rlan�rken Filistin konusu g�ndeme ate� gibi d��t�. Olan tad�m da ka�t�� A�lama duvar� zaten var; ona bir de Roma �mparatorlu�u� nun G�z Ya�� �i�eleri� ni de eklesek mi!..  

Nas�l da taze bir hava var! Hi�bir rahats�zl�k vermiyor. Yaln�z, do�rudan nefes alm�yorum; atk�m� a�z�ma siper ettim. Ara� tekerle�i izi yok. Benden ba�ka y�r�yen de yok. Kar o kadar taze ki ayaklar�m ku� t�y�ne bas�yor. Beyazlar benim... Her yer huzur i�inde; bir tek ben de�ilim! Haks�z problemlerden safra alm���m. Atmak i�in b�y�k sava� veriyorum...  

� Y�lba�� gecesi, eskinin �ap� b�y�klerini �ok arad�m; al��m���m onlara. Bir tanesi bile haber olarak dahi hi�bir yerde g�r�nmedi. Olanla yetinmeye �al��t�m. D�nyadan da haber veremediler. San�r�m radyolar televizyonlardan daha ilerideydiler y�lba��nda. Gitti�im misafirlikte de umdu�umu bulamad�m. Normal g�nler sohbeti geceye egemen oldu. Neredeyse zamlar� konu�acakt�k�   

� Gece on ikide, B�y�k �kramiyenin her zamanki gibi bana ��kmad���n� ��rendim. B�y�k ikramiyenin bir yerine d�rde b�l�nmesinde �srar edenler ni�in ulusun tamam�n�n okuryazar olmas�nda �srar etmezler? Niye bir kitab� d�rt ki�i payla�mazlar? Y�lba�� gecemi ayd�nlatan tek umut, 01:21 de TRT Televizyonlar�ndan geldi. Dem Bu Dem program�ndaki Radio Quartet� in zirve zorlayan �oksesli Asiye yorumu bana y�lba�� ikramiyesi oldu�  

Kar; d���ncelerle matriks olmad���mda da ya�sana aynen b�yle! Sokak k�pekleri de mutluydular ama� Naylon bir torban�n ba��nda orman kadard�lar. Geri d�n�p bir ko�uda g�n�n anlam�na uygun, k�ymal� pide ald�m biraz. Geldi�imde hepsi boncuk tanesi gibi da��ld�. Eskiden biz insanlar ka�ard�k onlardan; de�i�en nedir ki? Art�klar�na bakt�m; biraz daha idare ederdi onlar�. Pideleri k���k par�alara b�lerek az ileride kar�n alt�na gizledim. Gece ac�k�rlarsa ya da en kabaday� sabaha dolaptan al�p yerlerdi.   

� Yedi gen�! Yedi umut! �lkeye fayda sa�lamaya aday yedi ya�am! Gittiler! Ne u�runa? B�t�n istedikleri �mitlerinin yeni da��t�c�s�n� insanca kar��lamakt�; g�lerek, e�lenerek� Hepsi bu! Su�lu kim? Metresi �� bu�uk liral�k boru? Hermeti�i bacaya ba�lamak? �al��t�rma izni? Kontrol? Kontrol�n ba��? Kontrol�n ba��n�n ba��? D���nene can ac�tan o kadar �ok yan� var ki bu konunun� B��ra, Elif, Tar�k; Kurban bayram�nda yak�nlar�ndaki Huzurevini ziyaret etmi�. Tekrar geleceklerini s�ylemi�ler. Hamdiye Han�m Elif� in, � Sizi hep ziyarete gelece�im. Banyo yapt�raca��m� � dedi�ini unutmuyor. Fikri Bey ise yolu g�zlerken, � � ama tekrar geleceklerini s�ylemi�lerdi! � deyip a�layarak dal�yor� �ocuklar, gen�ler ve ya�l�lar bir toplumun s�reklilik ve sa�l�k �art�d�r. Sayg�ya ve sevgiye en az herkes kadar de�erdirler. Elif, Tar�k, B��ra, �zg�r, Can, Ceren, O�uzhan; nur i�inde yat�n. Huzur i�inde yat�n; T�rkiye� nin sevgilisi oldunuz� 

Kar beni esir ald� bu ak�am. Bir ara orda kal�p o karla ya�amak i�in Husky olmak istedim. Sonra korktum birden; ya biri bana sahip ��k�p ��lde ya�amaya giderse� ��krettim ba��mdaki kaskete, elimdeki eldivene, aya��mdaki ayakkab�ya� ��krettim h�lime� ��krettim Y�ce Tanr�ma� 

2009 biraz sert girdi d�nyaya; girsin! Do�rusunu isterseniz y�llar ve insanlar s�rekli �at��ma i�inde. Kazanan� yok ama insanlar da yakla��k 130.000 y�ld�r d�nya �zerindeki varl���n� s�rd�rmeyi ba�ard�lar. 2009 y�l� son an�ma kadar devam edecek ar� �mitlerim kadar toy; ya�ad�k�a o da ��renecek�

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXVII' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, kendini s�rekli geli�tirmenin insan olman�n b�y�k �zelliklerinden bir tanesi oldu�unu d���nd�n�z?

  :  Alp ARPAD, Ankara, 03 Ocak 2009 Cumartesi, 21:45                                                  Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t