wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXVII

 Thanks Allposters

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 METAZOR�

Yurdumun her k��esini, yurdumun her bireyini seviyorum. Yurdumun her k��esinden, her yan�ndan�m. Sivas, �avu�ba�� mahallesi do�umluyum; Sivasl�y�m. �ki ya��mda, K�z ve Erkek Sanat Enstit�s� M�d�r� anne ve babam�n pe�ine tak�l�p Trakya� ya gitmi�im; Trakyal�y�m. �lkokula �ar�amba, Fatih� te ba�lad�m; �ar�ambal�y�m. Ortaokul ve liseyi Kad�k�y� de tamamlad�m; Kad�k�yl�y�m. �niversiteyi Konya� da bitirdim; Konyal�y�m. Bir yan�m G�m��haneli; G�m��haneliyim. Anneannemden dolay� Balkanl�, bir dedemden dolay� Kastamonuluyum. Baba dedem ve babaannemden dolay� Osmanelili, �znikliyim. Annem ve babam�n bengi dinlenme yerleri, yan yana, Karacaahmet, �stanbul� dad�r; �stanbulluyum�   

�stanbullular�n azalarak �stanbul� dan yok olu�undan hep s�zlanm���zd�r. 

�stanbul T�rk�esi, �stanbul Beyefendisi, �stanbul Han�mefendisi; y�z�m�z�n ayd�nl�k, g�len taraf�n�n tarihteki en belirgini olmu�tur. Anadolu� nun ve d�nyan�n d�rt bir taraf�ndan gelip �stanbullu olmay� hak edenler, ya�am sayfalar�m�z�n, i�imizin en oyal� taraf�d�r. Y�z�m�z�n ak�d�r. Zaman i�erisinde a�amal� yok olu�lar� ya da ba�kala��mlar�na �z�lerek tan�k olmu�uzdur; ho�, �z�r yine de kendilerinindir ama� 

�stanbul da bir devirde metamorfoza u�rad�. Daha iyi ya�am ko�ullar� i�in k�ylerinden kopup gelenler, belki s�reklilik arz eden kazan�lar�na eri�tiler ama ya�am ko�ullar�n�n daha iyi olmas� bu demek de�ildi herh�lde. Bunlardan bir b�l�m�, uygarl�klara derin izlerini b�rakan, e�i olmayan bu kentli olman�n esprisini er veya ge� kavray�p ona g�re uyum sa�lad�lar. Bu, di�erlerinin umurunda de�ildi. Bunlar �ok sonralar� � Engin Ard�� �n Lumpenleri � olarak literat�rdeki yerlerini ald�lar. �nce k�ydeki al��kanl�klar�n� s�rd�rmeye �abalad�lar; olmad�! �ehrin de�i�mezlerini geri �evirmeye �al��t�lar; olmad�! �kisinin kar���m� yabans�l�klar� yeni bi�em olarak zorlad�lar. K�ks�zler onaylad�lar. T�t�n ruhlular* ya�am yerlerini b�rak�p gittiler! Enfiye ruhlular** da bu yabans� kokular� s�r�nd�ler� 

�stanbul� un de�erli han�mefendileri, de�erli beyefendileri �stanbul� u uzun y�llar �nce b�ylece bo�altt�lar�

� ama bu gidi�imde �stanbul� un bir t�r beyefendiyle dolmu� oldu�unu g�rd�m! �stanbul� a hepimizin atalar� bir yerlerden gelmi�tir. Deniziyle, havas�yla, kokusuyla �stanbul, adam� inceltip yaln�zca hayata haz�rlar. �stanbullu olman�n bir anlam� da ac�s�yla, ek�isiyle, tatl�s�yla, tuzlusuyla ya�am� parke ta�� parke ta�� tadabilmektedir. Bunu anlayamayanlarla kavgam�z epey s�rd�. Sonunda k���l�p sefer taslar�m�z�n i�ine �ekildi�imizde art�k olgunla�m��t�k. Tanr�s�na y�r�m�� anac���m�n, � Anne kavga kabiliyetimi kaybettim; edemiyorum! � deyi�im kar��s�nda, � �ok ��k�r y�ce Tanr�m bug�nleri g�sterdi�ine! � diye sevindi�inin �zerinden de �a�lar ge�ti. �lerlemesini de pek severim; yeni y�ntemler ke�fetmeliydim! Moda� da bir g�n sevdi�im bir arkada��mla, onun otomobilini kullan�rken birisi bizi s�k��t�rd�. Hakl� haks�z derken konu uzayacak! Bir bakt�m ki dilini anlamad���m adam�n tipi de herhangi bir dili konu�maya uygun de�il! A�t�m cam�:

� Sizin gibi bir beyefendinin �n�ne ��kt���m i�in �ok �zg�n�m; kusura bakmay�n! dedim. Uzunca say�layacak bir s�re �ok ge�iren adam arabas�n� �a�k�nl�kla geriye �ekti:

� Anlamad�m ama ge�! dedi, sa� olsun! Ge�tim! Onun o uzunca t�p d�nemi vard� ya, ne yalan s�yleyeyim, �ok keyiflendim; keyiflendik� 

Yak�nlarda bir g�n Londra Asfalt�nda, bir al��veri� merkezinin �n�ndeyim. Yol soruyorum. Her zamanki gibi �rnek olmak a�k�na, � Siz � diye ba�lay�p � Siz � diye bitiyorum. Adam kendisine siz dedim diye bana Kunta Kinte muamelesi yap�yor:

� ���nc� ���klardan sa�a d�n! Otuz metre git! Sola d�n! Yan�mda yine o sevgili arkada��m var. Adam, � Anlad�n m� ulan � diye soracak ama �stanbullu olu�u engel oluyor herh�lde! S�z�n� bitirmesini b�y�k bir sab�rs�zl�kla bekliyor ve yap��t�r�yorum:

� Beyefendi, zahmet verdim size! Te�ekk�r ederim efendim�

Hepten fel� olmas�n� �nlemek i�in donmu� adam�n yan�ndan hemen uzakla��yorum. Sonra da yan�mdaki arkada��ma soruyorum ��nk� o anlad� sadece:

� Nerden sapacakt�m!

O anl�yor ��nk� o dinliyor; o iyi biliyor ki ben temellere tak�l�p kalm���m! Dinliyorum ama anlam�yorum; dolay�s�yla Orhan Veli gibi ben de � Anlatam�yorum! � � �nce kendime tabi�! Temellerdeyim; daha �st�ne bina ��kaca��z ama yar�m as�rd�r �u temeli atamad�k ki! ��enlerin i�mekteki hakl�l�klar�n� g�n ge�tik�e daha iyi anl�yorum! Neyse ki arkada��m var; keyifleniyoruz kendi aram�zda ve masumca. �stanbul arkada�s�z �ekilmiyor art�k! Arkada� dediysem, anla�al�m: S�rt�n�z� dayayabilece�iniz, ne olursa olsun arkadan vurmayacak olan� anlat�yorum� Bir de ayn� dili konu�tu�unuz, ayn� renkleri g�rd���n�z, ayn� �eylere keyiflendi�iniz. Hadi �unu da ekleyeyim: Sizle �z�l�p sizle sevinen� 

Evet; biz s�radanlar kendi aram�zda � siz � in sayg�s�na s���narak ama sizli ama senli, ya�am n�betimizi sevgiyle, huzurla tamamlamaya u�ra��yoruz da� bu beyefendilerle kesinlikle sizli konu�uyorum!

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXVIII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, mevsiminin d���nda �retilen sebzelere el dokunmay�p do�al olan� desteklemeyi d���nd�n�z?

* T�t�n Ruhlu: Gitti�i yere kokusunu b�rakan� ** Enfiye Ruhlu: Gitti�i yerin kokusunu alan�

Lisedeki de�erli Fizik ��retmenim Say�n Sel�hattin �RGE� yi g�n�l borcu ve sayg�yla an�yorum

 

  :  Alp ARPAD, Ankara, 21 �ubat 2009 Cumartesi, 03:42                                               Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t