wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXVIII

 Thanks Allposters

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 D���N�YORUM DA...

MARKET ARABALARI...

Dolmu��ular� market arabas� almaya davet ediyorum; ne kadar doldururlarsa doldursunlar, kapasite ve getiri oran�na g�re d�nyan�n hi�bir ta��t� o muhterem d�rt tekerlekli kadar k�rl� de�il!

DE����M...

Eskiden delilik daha estetik, daha ucuz, daha kolayd�: Kafada bir huni, boyunda bozuk bir ��ng�rakl� �alar saat, elde telden direksiyon ve vites! �imdi �yle mi: Kafada �anak anten, boyunda sa�lam bir DVD, kucakta s�radan da olsa bir laptop, elde bir fare ve bir lira pe�in �demeli robot �retimi otomobiller...

NE DE���T�...

1960 lar�n tam ortas�. Frans�z �ant�z Patricia Carli s�yl�yor: Bo�azi�i a�k�n diyar� seni s�yler dalgalar� / �mre bedel kad�nlar� unutulmaz an�lar�...  B�t�n g�zel k�y�lardan Bo�az' dan / �ark�larda s�ylerim ben ad�n� / Ne�eli g�nlerin an�lar�n� / T�rk�n mutlu yuvas�n�... 

D�RT K��E...  

Bu nas�l bir tersliktir! Tek katl� bah�eli evlerde ba��ms�zca ya�amak varken gidip Dikd�rtgen esarethanelere neredeyse bir servet yat�r�yor, ad�na da Daire diyoruz; bari Fasitdaire diyelim... 

 

 

 

      

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXIX' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, eskisi gibi, do�al domates ve do�al biberinize kavu�mak i�in bir �eyler yapmay� d���nd�n�z?

 

 

  :  Alp ARPAD, Ankara, 12 May�s 2009, 13:30 ba�lang�� - s�recek...                        Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t