wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXX

 Thanks Allposters

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 YAZAR OLDUM...

Deneyimlere kulak asmasan�z da ya�am�n biraz ac�tarak ��retece�i �eylerden birisidir: Siz istedi�iniz kadar Ben kral�m deyin ancak g�lerler ama birileri sizin i�in O kral derse sayg�yla kenara �ekilirler! 

Bu y�zden hep ikilem ya�ad�m. Elbette ben de kendi kendimi duyurma yerine hak etti�imde birilerinin bana hak etti�imi demesini isterdim ama bunun yan�nda �nce onu ben istemeliydim! 

��te bu noktada, � Ki�i kendin bilmek gibi irfan olmaz � deyi�i devreye girer. Girmelidir! Bu y�zden hep olabileceklerime inand�klar�m� istemekle yetindim ki onun da ba� olmazsa olmaz� hi� de�i�medi: Ne yapabilirsem yapay�m, onu en iyi �ekilde yapmay� hedeflemek! 

Onlar�n sizi yapt���n�za hak kazanm�� g�rmelerinin bir yolu da o yolda yapt���n�z olumlu �al��malard�r. ��te, olabileceklerimi istemekle, olabileceklerim i�in d�kt���m terleri birle�tirmek belki de bu konudaki en do�ru se�imdi. Ben de hep �yle yapt�m� 

�u an i�in en sonuncu olan se�imim, kendim ve �evrem i�in en do�ru olan� olmal�yd�. Yapmaktan tat almal�yd�m; bir! Bundan �nceki se�imimde en �nemli rol� oynam��t�: Yorulurken dinlenmeliydim; iki! Bir zamanlar Ya�l� Doktor Beyin dedi�i gibi olmal�yd�: �yle bir u�ra��m olmal�yd� ki sigara i�meyi hat�rlamamal�yd�m! ��k�rler olsun, yedi y�ld�r �yle bir derdim yok. Temiz ve kaliteli ya�am� se�tim. Anlatmak istedi�im, onu yaparken ondan ba�ka hi�bir �eye gereksinim duymamal�yd�m; ��! Ya�am n�betimi bo�u bo�una tutmad���m� kendime anlatmal�yd�m; d�rt! Ziya Pa�a' n�n bir beytinde dedi�i gibi olmal�yd� be�! 

( ... ) / �yinesi i�tir, ki�inin l�f� bak�lmaz / �ahs�n g�r�n�r r�tbe - i akl� eserinde / (... )

Burada tekrar devreye girdi irfan meselesi ama zaten engin Yunus y�llar �nce s�ylemi� bunu: �lim ilim bilmektir / �lim kendin bilmektir / Sen kendini bilmezsen / Bu nice okumakt�r�  Kendini bilmek ger�ekten zor i�! Hadi sen bildin be kendim ama bilmeyenler bilenlerden fazlaysa yine de i�in �ok zor! 

Uzunca bir s�re �nce, en ba�ta bir duygu, bir ya�am bi�emi oldu�unu bilerek yazar olmaya karar vermi�tim. ��te tam burada ilk sat�rlar�mla �eli�kili gibi g�r�nen ama olmayan, sonraki sat�rlar�mla uyumlu �nemli bir durum var ki bu da her �eyden �nce geliyor: Yapabilece�inize oldu�u kadar, yapt���n�z i�e de �nce kendiniz inanmal�s�n�z!

Yazar, yazar olman�n di�er gerekleri yan�nda son nefesinde dahi iyi ve daha iyi yazmaya �al��ana derler kan�mca. �zetlersem her an yapmaya �al��t���m buydu. Elbette, Sultan Mustafa� n�n da bir beytini hi� ak�ldan ��kartmadan: Sen, sen ol; kimse evirip �evirmesin / D��eceksen kendin d��, ba�kas� devirmesin� 

�nand���m i�in soranlara � Yazar�m� � diyordum ama bana yazar denmesi i�in ne kadar daha bekleyecektim? 

G�lmecenin �ok �nemli bir ad� Suavi a�abeyi ( S�alp ) istirahat etti�i yerde huzurlu k�lacak �l�ml� ��z�m� bulmu�tum sonunda: Okurlar�m�, � Ben yazar�m; isteyen okur! � diyerek tek tek se�iyor, bir �ekilde de anlayana birka� anlam dolu bu kal�b�mla anlams�z paparazzi ruhlular�n meraklar�n� gideriyordum!   

�e�itli yerlerde ��kan yaz�lar�m�n d���nda BEN Sabahlar� � UYANDIRMASAYDIM� adl� �yk� kitab�m�n ��kmas� da biraz �mitlendirmedi de�il ama � A� siz yazarsan�z; hadi gelin bizde yaz�n! � diye gazetelerden ve yay�nc�lardan teklif gelmesine az bir zaman vard� san�r�m!  

� ama bug�n�  : > 

Bug�n saat 18 civar� bir han�mla tan��t�m. Ayak�st� �e�itli konular birbirini kovalad�. Ayr�lma vakti gelince kartla�ma fasl�na ge�tik. Kart�m� daha uzaktan g�r�r g�rmez, �a�k�nl�k, kulaklara do�ru ani bir yay �izen a��z kenarlar�, birden parlayan g�zler, mutlu bir y�zle gereksinim ve �zlem duydu�um en yetkili tespiti �nlemledi:   

� A... siz T�l�y� �n yazar�s�n�z! 

� ��te budur! diyerek kendi kendime, her nedense saatime bakt�m. San�r�m tarihi bir an oldu�unu yorgun ama deneyimli zihnim kavram��t�; ben art�k yazard�m; en az bir ki�i yani bir okur sahiplenmi�ti beni! �stelik o T�l�y, tan�d���m kadar�yla �ok dengeli bir insanlardan birisiydi; nihai t�keticilerden de birisi yani en son okuyand�; yani en �nemli, en yetkili a��z!  

Demeyenlere k�lavuz, 09 Ekim 2009, saat 18:12 de yazar olmu�tum! 

B�t�n bunlar� size niye mi anlat�yorum; birinin yazar� oldum ben, az �ey mi? Bunun yan�nda, � D�nya i�in bir �ah�s olabilirsiniz ama bir �ah�s i�in de d�nya olabilirsiniz � deyi�i bizi de kapsamaz m�?  

Yukar�da da s�yledim ya, �ok keyiflendim� �ok sevindim �ok�

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXXI' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, t�p�r t�p�r ya�mur damlalar�n�n, ��p�r ��p�r g�le d�n��t���n� izlediniz?

 

 

  :  Alp ARPAD, Ankara, 09 Ekim 2009 Cumartesi, 20:42                                                      Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t