wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 Mektup sahili  

Telif Hakk� Sahibi: Arzu Erg�nMEKTUP

Seni sevdim! Evet! Yaln�zl���m kendimle de�il; ben bendeki � senle � yaln�z�m. �i�eklerin al�, moru, pembesi, beyaz�, sar�s� bu yaln�zl�kta yuva kurmu�. Memnuniyet, bu yuvan�n  ba�k��esinde oturuyor. Sihirli bir sevgi de�ne�i  �efkatle y�re�imize dokunuyor. Dile getirilemeyen, dosdo�ru kalbe akan, a�k �i�ekleriyle donat�lm�� kutsal harfler geziniyor. 

         Bir gece ay�n tebess�m� �zerimizdeyken, y�ld�zlar ok�arken g�zlerimizi � biz � topra�a k�k sal�yoruz. Dallar�nda ku�lar�n raks etti�i, sevgimizin �r�n�yle beslenen a�ac�m�z� ya�murlar y�k�yor� Vagon vagon haz ald���m, kayboldu�um g�zlerinde tarifsiz duygular� g�l��erek y�reklerimiz ba�r�na bas�yor. Mutluluk esintisini kendine mesken ediniyor. Benli�ime sa��lm�� ayd�nl���n s�z�lerek  beni g�zelle�tiriyor.        

Seni seviyorum. �ok� Sevgim, ay �����n�n pe�inden s�r�kl�yor. Sevdam tutturdu�u t�rk�s�n�n notalar�n� bulutlara yaz�yor. Kendimizden ge�ti�imiz danslar�m�zla ya�murlarda  �slan�yoruz. Bir tanem! A�k maviliklere �iziliyor. G�ne� y�re�imizdeyken  kendimize yakla�t�k�a �s�n�yoruz. Hani demi�tim ya sende kalm��t�m diye. ��te! Yine sende kalm���m�         

Ad�n, bana   huzurla sar�l�yor. Y�re�im bahar�n ilk �i�e�iyle co�up ta�m��. U�suz bucaks�z saatler � biz � i g�steriyor. Irmaklar, yollar, ufuklar, eller, y�rekler,  g�zler bizim i�in birle�mi�. Soludu�um havada i�ime akan s�cakl��� duyuyorum. Biliyorum sevgili, bu her solumamda bendeki senin s�cakl���d�r. Bu bendeyken dahi �zlemem ne g�zel. G�zlerin, ellerin, y�re�in benimleyken bir g�zellikte kal�yorum ve bu g�zellikte bebe�in seninle� 

         Seni sevece�im. Sonsuza kadar!

:  Arzu ERG�N, Malatya, 2002  �lkbahar  Arifesi                                                                               Di�er Bir Mektup i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t