wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Fatma �ZD�REK

ULTRASON ODASINDAK� DEN�Z FENER�

�zel bir hastanenin ultrason odas�na giriyorum, yar� ayd�nl�k bir oda. �nceden haz�rl�kl� gelmi�tim, �zerimde metal bir �ey yok. G�revli � Belden �st�n�z� soyunun � diyor; soyunuyorum. � �imdi yata�a s�rt �st� uzan�n ve bu �rt�y� de �zerinize al�n � diyor; al�yorum. � Biraz sonra doktorunuz gelecek � diyor; bekliyorum. G�zlerim tavanda, akl�m karma kar���k.

Eskiden ebeveynlerimiz kara derili bayan dostlar�m�z i�in � Arap bac� � derdi. Onlardan gen� bir bayan giriyor odaya, beyaz �nl�kl�. Kap�y� kapat�p, � ben doktor Z. � diyor, ad�n� anlam�yorum, � ben de F.�. � diyorum, nerede ise � ben de hasta F.�. � diyecekken, ama hasta de�ilim ki. � Ka� ya��ndas�n�z? � diyor, � 47 � diyorum. Genelde cenin pozisyonunda yatar, otururum. S�rt �st� yatman�n gerginli�indeyim, doktor da fark�nda san�r�m. � E�er daha rahat edecekseniz ayaklar�n�z� toplayabilirsiniz � diyor, topluyorum. � �imdi boynunuza jel s�r�p durumu izleyece�iz � diyor. Buz gibi Jel ve ultrason aletinin g�r�nt� al�c�s� boynuma de�ince �rperiyorum, kas�l�yorum, g�d�klan�yorum; g�zlerimi kapat�yorum. Ama buna biraz sonra al���yorum, boyun masaj� gibi geliyor.

Zaman ak�p gidiyor. Oysa bana nerede ise durmu� gibi geliyor. G�zlerim kapal�, boynumun koordinatlar�n� ��karmaya �al���yorum. Yukar�dan a�a��ya 10, sa�dan sola 10 - 12 cm� lik mesafede, ne kadar zamand�r dola��yor bu alet?. Birka� dakika, belki birka� saniye kapal� kalan g�z�m� a��yorum. Lo� ���kl� odada g�zlerimi sa�a �eviriyorum, radyolo�un kara teninde daha da bir beyaz g�r�nen g�z ak� ve i�inde kapkara g�zbebekleriyle kar��la��yorum. Niye zaman bu kadar uzuyor, s�k�l�yorum; yoksa fark�na varmadan bilinmezlik korkusu mu da�l�yor y�re�imi?

Zaman ge�iyor, ama bana ge�miyor gibi geliyor. Zaman, ���k ve g�ndermelerle bir oyun ba�l�yor, beynimin k�vr�mlar�nda. Elimde olmadan g�z kapaklar�m ritmik aral�klarla kapan�p a��l�yor. G�z�m tam �zerimdeki ampule sabitlenmi� durumda. G�z�m�n a��l�p kapanmas�yla ampulden yay�lan ����� deniz fenerine benzetiyorum.

Deniz feneri, �irkinimi �a�r��t�r�yor �nce. ��nk� deniz fenerlerine bay�l�yor. Arkada�lar�m ona uzak �lkelerden deniz feneri kartpostallar� yolluyor, ben rastlad���m deniz fenerlerini onun i�in fotografl�yorum, maketlerini sat�n al�yorum. Sonra teninin karaya yak�n olmas�n� ve � Teyze ben beyazlamak i�in beyaz peynir yiyorum her sabah � deyi�ini an�ms�yorum, yeniden doktoruma kay�yor g�z�m. �ocuklu�umuzda Arap bac�lar�m�z� g�r�nce, onlara � gece feneri � dedi�imizi an�ms�yorum, utan�yorum, ama g�lmeme de engel olam�yorum. Doktorun g�zlerinde soru i�aretleri g�r�yorum, ama o g�lm�yor, hatta gergin diyebilirim. Allahtan bu alet boynumda geziniyor, kafamda de�il; kafamda geziniyor olsayd� neye g�ld���m� de anlard� diyor ve k�pk�rm�z� oluyorum. Baz� �akalar�n nas�l kaka oldu�u, i�imi ac�t�yor. Osmanl� d�neminde Afrika� dan gelenlerin ka��nc� ku�ak �ocuklar� bunlar. Neden onlara Arap diyoruz bilmiyorum, oysa onlar�n ne g�zeldir tenlerinin renkleri. �o�umuz o renge ula�mak i�in g�ne� alt�nda, solaryumlarda ne kadar zaman ve paralar harc�yoruz.

Deniz fenerlerine genellikle beyaz renk hakim olur, onunla birlikte daha �ok siyah kullan�l�r, �ok azd�r di�er renklerde deniz fenerleri. Uzaktan ilk se�ilen renk beyaz m�d�r?

Fener, deniz fenerleri� Gemiciler i�in ne anlam ta��r bilemem. Okurum ama ya�ad���m gibi alg�layamam. Benim i�in ise yan�p s�nen ���k; ayd�nl�k, umut, kaybolu�/bulu�� I��k; bilgi �����, karanl���n aksi� Umut; en g�zel duygu� Kaybolu� ve bulu�; kaybetme, bulma, yeniden kaybetme, ama yeniden bulaca��n� bilme umudu.

Ne kadard�r dolan�yor bu alet boynumda, g�zlerim a��l�p kapan�yor, deniz fenerinin ����� bir g�r�n�p bir kayboluyor.

Yeniden doktoruma bak�yorum. � Ne kadar uzun s�rd� bu i�lem, neler g�r�n�yor? � diyorum. Doktorum biraz daha sabretmemi istiyor.

� Yar gider, yaren kal�r � s�z� geliyor akl�ma. Ke�ke �u anda yan�mda biri olsayd�. Yari mi yareni mi? tercih etti�imi soruyorum kendi kendime. Yaren de olabilen yarin yan�mda olmas�n� istedi�imde karar k�l�yorum.

Daha bir ay �nce �ile fenerindeydim. G�nd�zd�. Yan�mda yarenlerim vard�, hem fiziki hem de d���nsel. Gece �����n�, g�nd�z mimarisini ayr� severim bu fenerin. �lk kez tan�k oluyorum, fenerin alt�ndaki Karadeniz' in bu durgunlu�una. Onlarca metre a�a��da denizin i�indeki ta�lar� parlak renkleri ile g�rebiliyorum. Bir dost da bu feneri �ok severdi diye d���n�yorum ve onun � Fener ve Granit Geceler� i geliyor g�z�m�n �n�ne. Varl��� ve yoklu�u aras�nda bir karara varamad���m Tanr�' dan ona yard�m etmesini diliyorum. Fark�nda olmadan onu, onun dervi� selam� ile selaml�yorum, � Huuu! �, elim g��s�me gidiyor. Doktorum � Efendim � diyor. � Bir problem mi var, neden bu kadar uzun s�rd� bu i�lem? � diyorum. O da � Bir �eyler var, �l��m yap�yorum � diyerek yan�tl�yor beni. Birden g�z�m karar�yor. I���� ar�yorum, buluyorum.

Bir hafta �nce yeniden �ile� deyim. Fenere birka� y�z metre uzakl�ktaki hastanede. Annem, anac���m; g�z�m karar�yor, midem bulan�yor durumunu d���n�nce. G�nde �� paket i�ti�im sigara y�z�nden s�k s�k d��ar� ��k�yorum, gece. Fenerin ����� bana ula��yor, mercekler elverdi�ince. I��k kaybolunca korku, ���k bana ula��nca umut. I���� g�rmek bir dostun elini tutar gibi ona tutunmak istiyorum. I��k g�r�n�nce dost s�cakl��� yay�l�yor i�ime, fener yarenim oluyor. Anam�n yan�na ko�uyor, minicik nas�rl� ellerini tutup seviyor, kokluyor, �p�yorum. � Anneci�im, fener ����� ile sana selam�n� g�nderdi � diyorum. Sesimi alg�lay�p bana g�l�ms�yor. Ayd�nlan�yor d�nyam. Ertesi gece annemi bir arabaya koyup k�y�m�ze yollan�yoruz. Fenerin ����� sallanan el oluyor ard�m�zdan.

Ultrason �ekiminin ne kadar s�rd���n� bilmiyorum; belki yar�m saat, belki k�rk dakika. Ama bana saatler s�rm�� gibi geliyor...

Sevdi�im fenerler ge�it yap�yor �n�mde. Gemicilere yol g�steren, onlar�n dostu olan deniz fenerleri, gezginli�im boyunca sahillerde rastlad���m. Fenerler gibi beni ayd�nlatan, umudumu diri tutan dostlar�m. Ufkumu geni�leten sanat�� dostlar�m�n beyinlerindeki fenerden bana ula�an ���k...

� Art�k kalk�p giyinebilirsiniz � diyor doktorum. � Nedir sonu� � diyorum. � Raporunuzu yazaca��m, birka� saat sonra gelip alabilirsiniz � diyor.

Bug�n ve sonras�nda bana d��en beklemek�

        : Fatma �ZD�REK, �stanbul, 08.10.2004,  18:oo                                                                                           di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t