wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Fatma �ZD�REK

Kendi Kaleminden: 09.08.1956 �ile - Sofular K�y� do�umluyum. Ortaokulu bitirdikten sonra �al��mak zorunda kald�m ve okul e�itimine devam edemedim. Her konuda okumak ve kendimi geli�tirmek �abas� i�inde ge�iyor ya�am�m. Liseyi d��ar�dan bitirdim. 1985' den beri fotograf ile ilgili okuyor, 1990' dan beri de fotograf �retiyorum. �FSAK �yesiyim. Bir�ok karma fotograf sergisi ve dia g�sterisine kat�ld�m,  ki�isel dia g�sterileri sundum. Ki�isel g�sterilerimin adlar�: Asya S�ylencesi, �ocuklar ��in Hayvanlar, Bacalar T�ter Ola. Ya�am�mda beni mutlu eden eylemlerin ba��nda fotograf ve gezginlik geliyor. Picasso " neden resim yap�yorsunuz " sorusuna verdi�i yan�tta " yapmadan duram�yorum " demi�. Ben de " gezmeden ve fotograf �ekmeden duram�yorum ". Uzun soluklu gezilerde mutlaka g�nl�k tutuyor, bunlar� tan�d�klar�mla payla��yorum. Bunlardan biri "T�rk�e'nin Ge�mi�ine Do�ru Bir Yolculuk " ad� ile sanat i�erikli yahoogrouplar�ndan birinde �yelere sundum. Az da olsa, beni yad ellerde gezdirecek kadar Almanca ve �ngilizce biliyorum. �mr�m�n kalan�n� yollarda ge�irmek, ama yeniden yeniden daimi sevgilim �stanbul' a d�nmek istiyorum.

 Fatma �ZD�REK' in Web Sayfas:     http://fatmaozdirek.blogspot.com/      ve     www.blogcu.com/fatmaozdirek  

Merhaba Fatma Han�m, Asya yolcu�unuzdaki an�lar�n�z� BiZlerle payla�t���n�z i�in �ok te�ekk�r ederim. B�y�k bir zevkle ve hayranl�kla okudum. Hani bir s�z vard�r; " Yedi�in i�ti�in senin olsun, neler g�rd�n, nereleri gezdin sen ondan haber ver " diye. Ger�ekten de o diyarlar� biraz olsun hayalimizde canland�rmam�za ve tabi ki oralar� kendi g�zlerimizle de g�rme sevdam�z�n alevlenmesine vesile oldunuz. Sa� olun. Hele bir de bu ikinci b�l�mle birlikte oralarda �ekti�iniz foto�raflardan da �rnekler koyarsan�z tam bir ziyafet ya�atm�� olursunuz BiZlere. ��inizdeki gezginlik ve g�zellikleri payla�ma duygular�n�zla daha nice g�zel diyarlara yelken a�man�z dile�iyle. Sevgiler... Tar�k Evin, Wednesday, January 19, 2005 5:46 AM

Sevgili Fatma �zd�rek Bir solukta okudu�um bu yaz�n�z beni de �ocuklu�umun karl� an�lar�ndan birine do�ru bir i�sel yolculu�a s�r�kledi� Ayr�ca �slubunuzun g�zelli�i, betimlemelerin canl�l���, dirili�iyle sanki ben de oradaym���m hissine kap�ld�m.. ku�lar� yakalamaya �al���rken sizleri merakl� g�zlerle izlerken buldum kendimi� Ellerinize, y�re�inize sa�l�k! Sevgiyle, Ye�im Narter, 17 �ubat 2005 Per�embe 19:56

Fatma Han�m, �ok g�zel.  Zevkle okudum. Fotograflar bir harika. Te�ekk�rler. ellerinize sa�l�k.  Sema OKURER, 6 Jul 2005 11:31:44 -0000

Fatma' ���m, Bu aralar m� co�tun b�yle, yoksa her zamanki halin miydi :))  �nan ki, �ok etkileniyorum yaz�lar�ndan. Cevap verme cesaretini sevgili Yeliz Han�m' dan ald�m. " �teki " de en az " Erguvan " kadar y�rek yak�c� bir yaz� idi. Ne kadar mutluyum b�yle g�zel yaz�lar� okumaktan. Ne iyi etmi�im de bu siteye girebilmi�im. Hi� yazmasam da takip etmek bile �ok g�zel. Bu arada di�er duyguyo�uranlar� da b�y�k bir keyifle okuyorum. T�m edebiyat severlerin y�reklerine sa�l�k. Daha nice payla��mlarda bulu�may� �mit ediyorum. Herkese sevgiler selamlar...  Aksel Saturday, October 01, 2005 6:08 PM

Merhaba Fatma Han�m,  gezdi�iniz, g�rd���n�z yerlere bizi de g�t�rd���n�z i�in te�ekk�rler. Y�re�inize sa�l�k.  Sevgiler, Kaan KARAKU� Thursday, January 29, 2009 4:11 PM


                                                                                         

        

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa