wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Nusret ZENC�RC�

SEVG�DE BO�ULMAK

Y�zy�llar boyu insanlar daha iyi, daha doyuran, daha mutlu bir d�nyada ya�ama �abas�nda olmu�lard�r. Bu hedefe do�ru yol al�n�rken; ilk �a�larda, toplamaktan �retmeye ge�ilince, artan �retim miktar�ndan dolay� sorunlar�n azalaca�� d���n�l�rken; payla��mda kar��la��lan zorluklar ilk b�y�k hayal k�r�kl�klar�na neden olmu�tur. Bunu da ba�kalar� izlemi�tir.

Ard�ndan kurallar gelmi�tir, ama yeterli olmam��t�r. Sonra a�a�lar, da�lar, ay, g�ne� yard�ma �a��r�lm��t�r. Bereket i�in, bol �r�n i�in, az sava� �ok bar�� i�in. �nsanlar�n �o�almas� kar��s�nda ne a�a�lar, ne da�lar, ne ay ve ne de g�ne� sorunlar�n ��z�m�ne yard�mc� olamamaya ba�lam��t�r. Bu kez de g�klerden g��l� tanr�lar yard�ma �a��r�lm��t�r. G��l� tek tanr�lar. �nsanlar� korusun, kollas�n, yol yordam ��retsinler diye.

�nsan bu yine becerememi� yine yoldan ��km��t�r. Bar��� ve akl� b�rakm��, sava�� ba� tac� etmi�tir. �retmi�, payla�amam��; ac�y� �o�altm��, mutlulu�u huzuru �telemi�tir. Tanr� her seferinde ac�yarak, �z�lerek insanlara yeni ��retilerle gelmi�tir. Ama bir g�n O da � Art�k yeter � demi�tir. " Bu son ��retim, son kurallar�m size �. " Bundan sonras� size kald�. Art�k siz bilirsiniz ".

Ard�ndan kutsal ��retiler, d���nen insanlarca yeniden yorumlanmaya �al���lm��; �retim ve t�ketim yeniden d�zenlenmi�, ac� ve sava� azalt�lmaya, bar�� ve mutluluk �o�alt�lmaya �al���lm��t�r. �nsan bu, i�inden k�t�l��� �yle kolay kolay atmaz ki. Yine sava�lar yine kavgalar. Son bir �are kalm��t�r art�k sorunlara ��z�m olarak: Sevgi.

Sevgi insana neler veremezdi ki? �ok. Bar��, bol �retim, adil ve doyurucu bir t�ketim, insanlara mutluluk ve huzur. Bir zamanda sevginin pe�inde ko�ularak, i� huzur kazan�lmaya �al���lm��, mutlu g�nler ge�irilmi�tir.

Ama bir g�n, k�skan�l�k, sevginin  o sinsi d��man�, y�z�n� g�stermi�; insan� " seve seve " t�ketmi�, yok etmi�tir.

�imdi insano�lu, insan i�in yeniden aray��lar pe�indedir. Ama �nce o sevgide bo�ulmam�� " insan� " bulmak zorundad�r.

: Nusret ZENC�RC�, Ankara, 23.05.2002                                                                                                           di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t