wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tu��e BALCI

SEVMEK ve TERK ED�LMEK �ZER�NE

Baz� �eyler vard�r; y�re�inin en derinlerinde duymadan yazamazs�n. Ho� ne yazarsan yaz, nas�l yazarsan yaz, duygular� ifade etmek �o�u zaman imkans�z oluyor. Birtak�m �eyler sadece ya�anabiliyor; aktarmak i�inse �o�u zaman hi�bir s�zc�k yeterli olam�yor.

 Sevmek ve a��k olmak nas�l muhte�em bir duygu ise terk edilmek  de ondan kat be kat ac� bir duygu...  

Her t�rl� duyguyu her bir h�cresinde dolu dolu ya�ayanlar i�in iki u� noktad�r sevmek ve terk edilmek. Biri bulutlar�n �zerinde u�ururken, di�eri ans�z�n " k�r kuyulara " sal�verir seveni. �mit Ya�ar' �n dedi�i gibi " k�r kuyularda merdivensiz b�rak�lmak " t�r terk edilmek. �aresizliktir, gidecek bir yeri olmamak, bulundu�u yere s��amamakt�r.

Sevdi�inizde; ba�ka her �ey anlam�n� yitirir. D�nya bir tek sevdi�iniz �zerinde d�ner. Nereye baksan�z onu g�r�r, her yapt���n�z�, yan�n�zda olmasa bile onu d���nerek yapars�n�z. Nas�l da iyi kalpli oluverirsiniz, her �ey ne kadar da g�zeldir. Aksayan hi�bir �ey yoktur, olanlarla da ba� edilir. Ge�mi�te ya�ananlar bile farkl� g�r�n�r g�z�n�ze. 

Olmad�k �eyler yapmaya ba�lars�n�z... Giyiminiz ku�am�n�z her �eyiniz de�i�mi�tir. g�zleriniz p�r�l p�r�l bak�yordur, gen�le�mi�sinizdir. Herkes ne oldu�unu sorar. " Ben a��k oldum " diye hayk�rmak ister, ama o �ok �zel duyguyu kendi i�inize g�m�p, muzip muzip g�l�msersiniz gizli bir keyifle. 

Ondan gelecek bir telefonu beklerken y�re�iniz p�r p�rd�r. Sanki g���s kafesinizde s�rekli kanat ��rpan ve d��ar� ��kmak i�in s�rekli debelenen bir ku� vard�r. Konu�tu�unuzda duydu�unuz ses, en yumu�ak ve sevecen  sestir sizin i�in. G�zleriniz kapan�verir... Bir anda ba�ka yerlere gidiverirsiniz. Elinizdeki �arab� beraber yudumlar, bo� duvarlarda onunla oldu�unuz anlar�, o k�s�k g�zlerle bak���n� g�r�rs�n�z. 

G�n gelir... R�ya yerini ger�eklere b�rakmaya ba�lar. Bir �eyler vard�r anlam veremedi�iniz, aksakl�klar vard�r, ��zemedi�iniz... Sorgulamalar ba�lam��t�r art�k. Nedenler ni�inler gelir g�ndeme. Beklentiler su y�z�ne ��k�verir. Asl�nda bekledi�iniz sadece ve sadece onun sevgisidir. Emin olamad���n�z da yine o sevgidir, pe�inden ko�tu�unuz da. Emin olamad���n�z i�in beklentileriniz vard�r, emin olamad���n�z i�in o telefonun �al���n� endi�eyle beklersiniz. Emin olamad���n�z i�in size bir g�l al�p almayaca��n�z merak eder durursunuz sevgililer g�n�nde. Sanki o g�l sevildi�inizin, ili�kinizin g�zel gitti�inin kan�t�d�r. 

Oysa siz e�er bu endi�eleri ta��yorsan�z, o g�l ancak sizin kendinizi kand�rmaya devam etmenize yarar. Ger�ekleri bir t�rl� kabul etmek istemedi�iniz i�in bir s�re daha avunursunuz. Ama r�yalar�n�zda o endi�eleri ya�amaya devam edersiniz. Onu ba�kalar� ile hayal eder, sizden �nce ba�ka �eylerin geldi�i r�yalar�n�zda bir tokat gibi �arp�l�verir y�z�n�ze. Gece yar�lar� uyan�verirsiniz hi� sebepsiz...Buna bir anlam vermek bile istemezsiniz. 

��inizdeki endi�e  siz maskelemeye �al��san�z da y�z�n�zden okunmaya ba�lar. Huzursuz ve anlay��s�z olmaya ba�lars�n�z. Her laf�n alt�nda bir anlam arar, her �ey size kar�� yap�l�yormu� gibi alg�lamaya ba�lars�n�z. Sevdi�inize de yans�r bu durum, o da huzursuz olmaya ba�lar. Giderek daha az aranmaya ba�lars�n�z. Daha �nce yar�m saat g�r��ebilmek i�in t�m programlar alt�st edilirken, art�k daha sonraya ertelenir olur g�r��meler. Anlars�n�z ki, ba�ka birine ya da ba�ka bir �eye tercih ediliyorsunuzdur.

��inden ��k�lmaz bir sarmala do�ru h�zla giderken, bir �eylerin netle�mesi ka��n�lmaz olur g�n gelip. Her g�n aramas�n� bekleyip de aramad�k�a, saatleri sonra g�nleri saymaya ba�lad�k�a o sona geldi�inizi art�k kabul etmek zorunda kal�rs�n�z. 

Bir han�er saplan�verir kalbinize, yetmez bir de sa�a sola �evriliyormu� gibi gelir i�inizdeki han�er... Daha bir ac�tmak i�in can�n�z�... 

Nefes alamaz gibi hissedersiniz, sesiniz ��kmaz, sessizce, bulabildi�iniz en kuytu k��ede g�z ya�lar�n�z� ac�lar�n�zdan kurtulmak i�in ak�t�rs�n�z...  

Cam bir kadehtir sanki k�r�lan, bir daha asla bir araya gelmeyece�ini bilirsiniz o par�alar�n...gelmez de zaten... 

Siz i�inizden atmaya �al��t�k�a daha da bir saplan�verir ayr�l�k ac�s� i�inize. Ta ki onun art�k sizi sevmedi�ini kabul edene kadar. G�zel �eyler de bu kabullenmeyle ba�lar. Yeniden ya�ama s�k� s�k�ya sar�labilenler, kendilerine g�lerek bakan o bir �ift g�z� fark ediverirler...Bulutlar�n �zerine yolculuk ba�lar yeniden...

: Tu��e BALCI,  06.02.2004                                                         di�er bir deneme i�in

                                

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t