wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Kemal Ya�ar �AH�N

Y�RE��M�ZDEK� �NC�

S�cak denizlerin yirmi iki metre derinliklerinde bir istiridye vard�r. G�steri�siz ve iki kanat kabuktan ibaret ..

Denizin dibinde dura�an, bir ta�a yap���r ve orada beslenir. Hayvanlar alemindeki ismi ( MELE AGRINA MARGARITI FERA ) d�r..

Deniz dibindeki iki kanat i�ine bir hava kabarc���n�n d��mesinden sonra - bunun nas�l oldu�u konusu tart��ma konusu olabilir - burada adeta tutsak edilen bu hayvanc�k, derhal �al��maya ba�lar. Bu hava kabarc���n�n etraf�na bir �zsu ��kar�r ve inciyi olu�turur. �zsu kabarc��� kaplayamazsa, bu kabarc�k havan�n de�di�i �zsularla da��larak �ekilsiz k���k k���k inciler olu�ur. �yi kaplarsa, iri ve yuvarlak tek inci olur.

�stiridye yapt��� i�in de�erini suyun d���ndakiler kadar bilmez. Buna insanlar de�er verir. �stiridye yaln�zca insanlar�n a��r� tutkusu ve sahip olma arzusu sonucu, hayat�n� verir !.. Hatta, iki kanat kabu�unu bile deniz kenar�na at�l�r..

�nciye ilgi duyan, onu be�enen ve delicesine arzulayan insanlar i�in az bulunmas� ve pahal�l���, sahip olma iste�inin nedenidir.

Unutmayal�m ki; istiridye deniz dibinde dayan� ve yetinmeyle, a��r� tutkudan uzak dayanma g�c�yle inciyi olu�turur.
Acaba bizler y�reklerimizde varolan sevgi damlac���n� sevgimizi vererek, g�stererek, payla�arak birer inci olu�turamaz m�y�z?

�stiridyenin yapt��� inciyi boynumuzda ta��mak yerine, kendi y�re�imizdeki incinin en de�erlisi oldu�una inanarak!...

: Kemal Ya�ar �AH�N,  05.02.2004                                                                          di�er bir deneme i�in

                                

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t