wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf YAN�

SOKAKLAR

        Toprak zeminli, �ak�l zeminli, bir iki �eki� darbesi ile �ekillendirilmi� ta� zeminli, zamanla asfalt veya beton parkeli sokaklar. 

        �nceleri gaz, sonra akkor flaman ampull�, fl�oresan ampull�, eh �imdi c�va buharl� l�mbalar�n ayd�nlatt��� sokaklar. 

        Bir zamanlar insanlarla beraber, at, e�ek, kat�r hatta baz�lar�nda develerin y�k ta��d���, seyr�sefer eyledi�i kald�r�ml�, kald�r�ms�z sokaklar. 

        Sa�l� sollu, tek ya da �ok katl� evlerin dizili oldu�u, tarihi eski olanlar�n dar hatta baz�lar�n�n ��kmaz oldu�u, baz� b�lgelerde �zerine ev yap�lan kabart�l� kemerli, tarihin seyrini sessizce seyreden sokaklar. �ansl� olan sokaklar�n kald�r�mlar�, kald�r�mdaki a�a�lar. Dut, akasya, atkestanesi bulunan, Ba��nda, sonunda, bazen ortas�nda akan veya akmayan, �e�me k�lt�r�n�n son �rne�i bulunan, bizim olan, bizi ya�ayan, bizi f�s�ldayan sokaklar ve yolcular�.

        Ramazan Bayram� sabah� sessizce, Kurban Bayram� sabah� seslice, okunan dualara, camilere birer iki�er y�nelen ve �o�alan yolcular. Ne�eli d���n alaylar�. Sokak sakinlerinden birisinin omuzlar�ndaki son yolculu�u... Soka��n umudu, gelece�i, c�v�l c�v�l �ocuklar. Kontrolden ��kan bir sarho� naras�. U�urlanan yolcu, arkas�ndan d�k�len sular. Bir zamanlar s�k�a duyulan bek�i baba d�d��� ve g�ven duygusu. Tezkeresini al�p heyecanla evine d�nen Mehmet, �ocuklara �efkatini, sevgisini �ekere leblebiye bezeyip da��tan, bakkal Veysel amca, dondurmac� Ali Usta. Berber Hakk�, f�r�nc� �smet, Kasap Ahmet. Seyyar sat�c�lar�n her t�rl�s�. K��eyi yeni d�nen s�t�� amca, uzaklardan �alan okul zili. Yats�dan sonra bozac�. Ta��nan yeni bir ev. Baz� evlerden sokaklara ta�an yan�k gurbet ve seferberlik t�rk�leri. Pazardan d�nen H�seyin amca, Ay�e teyze. Sabahlar� i�e ko�u�an insanlar. Ritimli ritimsiz ad�mlar. Numaralarla yo�un tan���kl��� olmayan insanlar, yolcular... 

        D��t, d��t!

        Fren sesi, motor g�r�lt�s�, egzozdan ��kan pis bo�ucu bir duman. Dumanla birlikte huzuru ka�an sokak. Ad� da yok, hat�ras� da. Ba��nda ve sonunda �ak�l� numara ile an�lan, so�uyan, buz kesen, falan numaral� cadde, fil�n numaral� sokak. 

        Filan numaral� sokakta yaln�z y�r�yen, kafas�n�n i�i, telefon, faks, banka, kredi kart� �ifresi, plaka vb. numaralarla dolu olan, do�du�u b�y�d��� soka�� ile birlikte bir�ok �eyleri unutan, unuttu�unun fark�nda olmayan ama numaralar� asla unutmayan, fil�n numaral� dalg�n insan ve lo� karanl�ktaki ad�mlar�. Dikkatsizce at�lan bir ad�m, gecenin sessizli�ini y�rtan bir miyavlama. Hat�rlanan Sokak �smi:    Kediseven Soka��

 

: Yusuf  YAN�,  01.03.1996, D�zce                                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t