wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tayfun T�RK�L� varisleri

1948 - 15 Nisan 2006

ANINIZI DA�MA SAYGI, SEVG�, �ZLEMLE TA�IYACA�IZ. ALLAH' IN I�IKLARI ���NDE YATIN...

N�YE YAZDIM BU YAZIYI B�LM�YORUM?..

... ama i�inde herkes i�in bir �ey var gibi geliyor.

Tiyatroyla tan��mam�n ard�ndan tam otuz iki y�l ge�mi�. 1973 y�l�nda �stanbul �ehir Tiyatrolar�nda � Bas�n ve Halkla �li�kiler Dan��man� � olarak i�e ba�lad���mda, � ��hretler Evi � ne girdi�imin hen�z ay�rt�nda de�ildim.

Daha �nce seyirci koltu�undan sahnede seyretti�im ve benim i�in abide olarak nitelendirebilece�im nice �nl� sanat��yla tan���nca g�revimin �nemini anlad�m. O d�nemde kimler yoktu ki �ehir Tiyatrosu sahnelerinde? Muhsin Ertu�rul, Vasfi R�za Zobu, Bedia Muvahhit, �aziye Moral, Perihan Ted�, G�listan G�zey, M�fit Kiper, Ag�h H�n, Kani K�p�ak, Necdet Mahfi Ayral, Bilkay Tekben, Jeyan Mahfi T�z�m, �hsan Devrim, N�vit �zdo�ru, Necmi Oy, Sibel G�ksel, Nedret G�ven�, Fuat ��han, �ehime Erton, Mel�hat ��li, Muhip Arc�man, Fatma Aslan, H�m��ah Hi�an, At�f Avc�, Ferih Egemen, Deniz Uyguner, Ani �pekkaya, �etin �pekkaya, Nezahat Tanyeri, Cel�l Balk�r, Feridun Karakaya, Toron Karacao�lu, Alev G�rzap, Saltuk Kapl�ng�, Birsen Kapl�ng�... �u anda akl�ma gelen efsane isimlerden baz�lar�.

�o�u vefat etti; mek�nlar� cennet olsun. Kalanlara uzun �m�rler diliyorum; ya� haddinden emekli oldular ama onlar� h�l� baz� oyunlarda seyrediyoruz. Hepsi de T�rk Tiyatrosunun k�klerini olu�turuyordu. Hepsi de ger�ek birer beyefendi, birer han�mefendiydiler. Tabiri caizse ger�ek san� at��yd�lar. Hemen hepsi de oyunculuk denen bu sevdan�n nimetinden �ok k�lfetini �ekmi�lerdi. O zaman arabas� olan parmakla say�lacak kadar azd�. �o�u oyuna �ETT otob�s�yle geliyordu. Oyun bittikten sonra da ad�na servis arac� denilen arkas� kapal� kamyon kasalar�n�n i�inde � g�nd�zleri mezbahada et ta��rlard� - i�leri d��lar�na ��karak evlerine gidiyorlard� ama her �eye ra�men halk�n �ok sevdi�i, sayd���, g�n�l verdi�i sanatk�rlard�. Nimetleri alk��t�; k�lfetleriyse otob�s yolculu�uydu. Seslendirme yapmayanlar�n d���ndakiler �deta ya�amla ge�im sava�� veriyordu. Ne yak�nlar�n�n �l�m�, hastal���, ne dertleri, sorunlar� onlar� sahneden al�koyam�yordu. Kimi sanat�� dostlar�m�n babas�n� topra�a verdi�i g�n�n gecesi sahneye ��karak halk� g�ld�rd���ne �ahit oldum. Kar�s�yla ya da kocas�yla kavga etmesine ra�men mutsuzluklar�n� b�rak�n sahnede, kuliste dahi hissettirmezlerdi. Halk�n b�y�k sevgi ve sayg� duydu�u kimi sanat��lar�n ay�n sonunu getiremedikleri i�in Tiyatro m�d�riyetinden avans ald�klar�na �ok tan�k olmu�umdur ama her �eye kar��n tiyatro onlar i�in bir ya�am bi�imiydi. Tiyatrodan i�eriye ad�m att�klar�nda herkesten b�y�k bir sayg� g�r�rlerdi. Y�r�y��lerinde, duru�lar�nda, g�l��lerinde, hitap etmelerinde b�y�k bir soyluluk vard�. Bu soyluluk onlara Dar�lbedayi� nin ustalar�ndan miras kalm��t� ��nk� o miras�n i�inde sevgi ve sayg�n�n yan� s�ra meslek a�k� gibi kutsal bir gelenek ve ahl�k vard�. Hemen her sanatta usta - ��rak ili�kisi ge�erlidir. Konservatuarlara g�nderme yapmak istemiyorum ama oyunculuk Allah vergisi bir yetenektir. Elbette onu geli�tirmek i�in konservatuar tamamlay�c� olabilir ama Dar�lbedayi' nin kurucular�ndan hangisi okulluydu ki? Tiyatronun k�klerini olu�turan o ger�ek san� atk�rlar�n hangisi konservatuar okudu ki? ��te bu nedenle usta ��rak ili�kisi asla g�z ard� edilmemelidir diye d���n�yorum. Muhsin Ertu�rul ve Vasfi R�za Zobu gibi nice ustalarla �al��arak nice ��raklar yeti�mi�tir T�rk Tiyatrosu sahnelerinde...


Sonra y�llar insanlar�n ya�lar�n� da eskitip kimi emekli kimi de bu hayattan g���p gidince Dar�lbedayi gelene�i de � g�zlemledi�im ve duydu�um kadar�yla - art�k �a�da�la�man�n m�, yoksa tiyatroyu ikinci i� olarak g�rmenin sonucu mu bilemiyorum ama yava� yava� kaybolmaya ba�lam��. Eskiden kendilerine rol verilmeyenler y�neticilere sitemde bulunurken, �imdi ad�n� rol b�l�m�nde g�renlerin y�zlerinin as�ld���n� hatta kimilerinin k�f�r ettiklerini duyuyorum. Nedeni de para kazand�klar� dizilerde oynayamama durumunda kalmalar� san�r�m. Ne yaz�k ki paran�n tek de�er oldu�unu g�n�m�zde onu kazanmay� herkes ister ama bu mesleklerine sayg�s�zl�k, nank�rl�k ve vefas�zl�k yapmalar�n� gerektirmemelidir. Kal�c� bir tiyatro sanat��s� �nce tiyatro sanat��s� sonra dizi, sinema, rekl�m ve seslendirme sanat��s� olmal�d�r.

Bir Muhsin Ertu�rul, bir Vasfi R�za Zobu, bir Bedia Muvahhit, �aziye Moral, Necdet Mahfi Ayral, Behzat Butak, Haz�m K�rm�k��, kolayca olunmuyor...

Gelelim eskilerin deyimiyle sadede; b�t�n bunlar� niye yazd�m, bilmiyorum? Tiyatroya girdi�im 1973 y�l�ndan 1984 y�l�na kadar �ehir Tiyatrolar�n�n program dergisini aral�ks�z ben haz�rlay�p ��kartt�m. G�r�nt�s� bak�m�ndan �ok kaliteli de�ildi belki ama i�eri�i ve tarihi bir belge a��s�ndan olduk�a de�erliydi. Daha sonra k���t ve bask� tekni�i a��s�ndan �ok kaliteli bir dergi ��kartmak istediler. Benim tek ba��ma yapt���m bu i� i�in bir komite olu�turdular ve aradan ge�en yirmi y�l i�inde yirmi say� bile ��kartamad�lar.

Bir �eyler okumak istedim ve k�t�phanemde ciltledi�im �ehir Tiyatrosu dergisine bakmak geldi i�imden. A��p da okuyunca an�lar geldi akl�ma. Kimler yoktu ki o program dergisinin i�inde? Merhum yazar ele�tirmen Melih Vassaf, �evirmen ve ele�tirmen L�tfi Ay, Tahir �z�elik ve Allah uzun �m�r versin K�mi Suveren... T�rk Tiyatrosuna eserleriyle katk�da bulunan Turan Oflazo�lu, Recep Bilginer, Refik Erduran, Nezihe Araz ve merhum Necati Cumal�, Oktay Aray�c�, Faz�l Hayati �orbac�o�lu... Hepsinin de otuz y�l �nceki resimleri... Sar� sayfalar i�inde yer alan oyunlar�n rol b�l�mlerinde � o zaman distrib�syon denirdi - ya�� ancak benim gibi elliyi ge�enlerin an�msayaca�� H�m��ah Hi�an, Nezahat Tanyeri, Erhan Dilligil, Fuat ��han, �ehime Erton, Mel�hat ��li, At�f Avc�, Muhip Arc�man, Alev G�rzap, Ani �pekkaya... Bakt�k�a h�z�nlendim, okuduk�a duyguland�m... Ya�ayanlara Allah� dan uzun �m�rler, g���p gidenlere de rahmet...

Evet, b�t�n bunlar� niye yazd�m h�l� bilemiyorum? Bana nostaljik geldi. Okuma zahmetine katlanan gen� sanat��lara nas�l gelir bilemiyorum. Kimi zaman duygular sat�rlara d�k�ld���nde s�r�tabilir. Ben de s�r� - � kalem eylediysem affola!

: Tayfun T�RK�L�, �stanbul,                                                           di�er bir deneme i�in

           

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t