wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Ayla �ZG�

TEKNOLOJ�N�N KAYBETT�RD��� LEZZETLER

Teknolojinin h�zla geli�ti�i bir d�nyada ya��yoruz. �ocukluk d�nemi yetmi�li y�llara denk gelen bizler, geride kalmamak ad�na s�rekli ��renme �abas�nday�z.

Art�k insanlara ula�amama gibi bir sorun yok. Cep telefonlar�yla birlikte geziyoruz. �nternetteki ileti�im b�l�mleri o kadar yayg�nla�t� ki bazen e-postalar�m�za cevap yeti�tiremez h�le geldik; kokulu mektuplar�, ruj lekeli mendilleri yani ge�mi�in sadeli�inde kalan doyumsuz lezzetleri �zledim san�r�m. 

Messenger penceresinden yazd���m�z c�mlelerle anla�mak ve dostlarla sohbet payla�mak bana yetmiyor. C�mle sonlar�na yak��t�r�lan semboller �ocukluktan ibaret. Komik! Anlams�z! Ger�ek sohbetteki duygu ve d���ncelerin, mimiklere yans�mas�n�n yerini tutmuyor. Sembollerde kahve de var fincan da ama �ekil itibar�yla! Yaz�k ki dudakta s�cakl�k, damakta bir tat b�rakm�yor! O fincan� kapat�p � Haydi fala bakal�m � demek m�mk�n m�? Ger�ek kahve sohbetlerinde dostlara bak�lan fallar�n keyfi sanal simgeler de bulunur mu? Dudaklardan k�smet bekleyen mi arars�n�z, bolca para arzulayan ya da �abalad��� bir i�in nas�l sonu� verece�inin duyurulmas�n� arzu eden mi? Hayat beklentilerinin telve aralar�ndan g�z k�rpmas�n� bekleyen g�zel y�rekli dostlar, bence sanal penceredeki so�uk �ekillere tutsak edildi� 

Gelen e-postalarda mektup tad�n� bulam�yorum. Hani bir yemek yersiniz de gerekli t�m malzemeler yeterince kullan�lm��t�r ama tad�nda bir eksiklik vard�r; sadece yer ve doyars�n�z. Tad� dama��mda kald� diyemezsiniz. ��te sanal d�nyan�n iletileri de �zensiz haz�rlanm�� yemeklere benziyor. 

Bir de postac� yolu g�zlemeyi �zl�yorum. Hatta postac�n�n y�z�ndeki ifadeyi g�rmeye hasret kald�m diyebilirim. Mektubumu elime tutu�turdu�unda �ne e�ilmi� ba��ndan, g�zl�klerinin �zerinden ��yle h�nz�rca y�z�me bak��� g�z�m�n �n�ne geldi. Bir an �nce kap�y� kapat�p mektubumu a�mak i�in sab�rs�zlansam da onun sorgu dolu g�zlerini g�rmeden bunu yapamad���m� hat�rlad�m. 

Hani bazen ka�mak isteriz ya; i�ten ge�en biraz kendimizle kalmakt�r. Hayat� ve ya�an�lanlar� sindirmektir amac�m�z. Bardak ta�t���nda uzaklara gitmek gibi zaman i�erisinde herkes bu t�r bir uzakla�maya gereksinim duyar. Bu iste�imizi ger�ekle�tirirken b�t�nle�ti�imiz cep telefonlar�n� hesaplayamay�z genellikle! A��k kalsa ayr� bir sorun kapatsak daha ba�ka bir s�k�nt�! Duygu penceremizden seyretti�imiz manzaran�n doyumsuz keyfini ya�arken, ruhumuz yorgunlu�undan ar�nma �abas� i�erisinde oldu�u bir anda �almaya ba�lar. Yar�da kalm��, tamamlanmam�� g�zel bir r�yadan uyand�r�lmak gibi bir �eydir bu! Nezaket s�n�rlar�m�z� zorlayan b�yle vakalar teknolojinin sak�ncal� taraf� san�r�m! Kapatmak daha da vahim bir durum olabilir! �nemli baz� anlarda ula��lamayan telefonlar bazen �ok ciddi ya�am ak���n� de�i�tirecek sorunlar�n ��z�m�n� erteler ya da yok eder. Peki, ne yapmak gerek? Ben kendi ad�ma sessize al�r ve yaln�zl���mla ya�ad���m romantizmi yok etmesine izin vermem. Sessizli�in a�k�na doyma �abas�n� dar zamanlarda da olsa ��zebildi�imiz kadar ya��yoruz i�te. 

Teknolojinin hayat�m�z� nas�l kolayla�t�rd���n�n, tart��mas� bile yap�lamaz. Hasretim sana, g�l kokulu sade ya�ad���m ge�mi�im. Elbette kopmak m�mk�n de�il y�zy�l�n bu yeniliklerinden; dile�im, bize ge�mi�in lezzetlerini unutturmamas�! So�uk ekrana kilitlenerek, d�� d�nyadaki ger�ek ya�amdan uzakla�t���m�z�n fark�na varal�m istedim. Y�llara meydan okuyan ��nar a�ac�n�n g�lgesine uzan�p kitap okuman�n keyfini hat�rlatabildiysem ne mutlu bana�

 

: Ayla �ZG�, Bal�kesir                                                       di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t