wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Ramazan YILMAZ

G�ZEL KALMAK

� Ben g�zele g�zel demem, g�zel benim olmay�nca � �

Bu s�z ka� bin y�ll�k bilemem ama bildi�im bir �ey var; g�zel, sana g�re senin oland�r, bana g�re benim olan�

Bu yakalay���m� be�endiniz mi onu da bilmem ama daha ileri giderek s�yl�yorum: Bencil insano�lu, do�ada g�zel diye bir �ey b�rakmad�. Elde etmek u�runa hunharca sald�rd�; eline ge�irdi; kulland�; harcad�; kendi ��kar� i�in harcayamad���n� da ba�kas�na yaramas�n diye kirletip b�rakt�.

G�zel bir kad�ndan m� s�z edecektik yoksa ama ben �una inan�yorum ki en k���k bir do�a par�as� bile g�zel bir kad�n gibidir.

Ya g�zel bir kad�na kim ne demez? Hemen hemen her insan, g�zelin g�zelli�ini teslim eder etmez sald�r�ya ba�lar. Hemcinsleri fesatl�klar�ndan iftira, dedi-kodu, k�skan�l���n bin t�rl�s�n� g�stererek onun g�zelli�inin de�erini d���rmeye �al���r. Kar��t cins ise sahip olmak i�in haset kad�nlardan beter sald�r�larda bulunup sahip oluncaya kadar her t�rl� ahl�ks�zl��� dener. O g�zele sahip olmaya �al���r; sahip olamazsa, kirletir; lekeler.

Tanr� g�zellere yard�m etsin!

G�zelin g�zel kalmas� �ok zor�

�etin bir i� g�zel kad�n olarak ya�amak�

Ya�ananlar� g�rd�k�e bazen s�ylenmi�imdir kendi kendime: �yi ki etraf�mdakiler semtin en g�zeli de�il!

Yoksa nas�l ba� ederdik onca sald�rganla�

 

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 271. hafta, 30.11.2009 - 06.12..2009 haftan�n konusu: G�zel Nedir?

: Ramazan YILMAZ, Mersin, 01 Aral�k 2009, 16:04                                                       di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t