wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: H�lis Refik AKBABA

ZENG�NL�K HASTALI�I

�eker hastal���na kim, � Zengin Hastal��� � dediyse ben ona �a�ar�m. Kesinlikle, � Gariban � hastal���!  

Bir kere lokma baz�nda hareket ediyorsunuz. G�nde dokuz lokmay� ��er ��er, �� ���nde al�yorsunuz. Lokma dediysem b�y�k bir �ey sanmay�n�z; 30 gr. diyor Say�n Doktor. Kendisi ne kadar yiyor acaba? 30 gr. m� bilip bilmedi�ini ger�ekten merak ediyorum ama soram�yorum! K�zar da � G�nde 100 kalorilik bir diyet verdim sana; hadi bakal�m parma��n� kald�rabilirsen yaz� da yazars�n� � deyip de sizleri benden yoksun b�rak�r diye korkuyorum! En iyisi �inlilerin tarihteki y�ntemi: Doktora sa�l�kl�yken �cret �denecek, hastayken �deme yap�lmayacak! Yememek i�in doktora m� gidilir! 30 gr. ya�s�z, tuzsuz, unsuz sebze lokmas�! Haydi, b�y�k bir ba�ar�yla evde �l�t�n�z; sokakta �l�meyi g�ze alamayaca��n�zdan evden g�t�r�yorsunuz. ��te size tasarruf! G�nl�k toplam�n�z ku�tan hafif! Dalga ge�miyorum; 90 gram, bir adet �zmir Kumrusundan daha hafif! He he he�  Can�m �zmir Lokmas� �ekti �imdi ama benim doktorla o hepten d��� 

Bence �eker hastal���na gen�ken yakalanman�z en g�zeli; istedi�iniz k�z sizin! Size k�z vermeyecek kay�npeder tan�m�yorum. Onun k�z� i�in istedi�i ideal koca sizsiniz: Alkol �ekerli ya onun i�in yassah! Eh, o zaman mezesi zahmeti de yok. Sigara i�memeniz gerekli ��nk� damarlar�n�z b�z�l�r; v�cudunuz �z�l�r! Kumar, �ekeri artt�r�p komaya sokabilir bir y�ntem oldu�undan kullanamazs�n�z. Al sana bir s�r� tasarruf yolu apa��k� �eker gibi �ocuksunuz i�te! 

Gen� oldu�unuzdan �ok bilmi�lerin, � a� ama! � dedikleri �ey de do�ru de�il. K�s k�s g�len doktorlara inat ileriki ya�larda bile istek duyuyormu�sunuz, zaman da buluyormu�sunuz� �ekeri f�rsat bilip de d�rd�rc� kar�s�ndan uzakla�mak isteyenleri ni�in b�t�n �eker toplumuna m�l ediyorsunuz? 

Kay�nbaban�z ince hesaplara girebilir; girsin; hi� beis yok! Sizden vazge�emez ��nk� bol bol y�r�meniz gerekli! �yle �� be� kilometre de�il; �eker bu, boru mu? Her g�n,  � Gandhi miyim neyim! � dedirtecek kadar y�r�meniz �art! Y�n �ren memur ed�s�ndaki bir �ne iki etrafa l�stik bak��a eskort, ka�n� arabas� h�z�yla y�r�yen kap�c�giller gibi de de�il! Candan Er�etin konserinde hep bir a��zdan  � Elbette � ye tempo tutar gibi y�r�yeceksiniz! E, o zaman olmazsa olmaz orta��n�z olan otomobiliniz de onun k�z�na kal�r hatta ho�una giderse ara s�ra kendisi dahi offerleyebilir! Siz o s�ra y�r�yor oldu�unuzdan ruhunuz bile duymaz; huzursuz olmazs�n�z! 

Zengin dedi�in adam can� istedi�inde can�n�n istedi�ini yapar! �eker hastas�, affedersiniz ot gibi oldu�undan ancak belirli saatlerde belirli �eyleri yapabilir: Kalk, sebze ye! Aralarda meyve ye! Otur salatal�k ye! Yat yaprak ye! Can�n bir �eyler istemesin! �sterse de ye�illik ye! Gece on ikide �al���rken i�im eziliyor Doktor Bey? Salatal�k ye! Ye dediysek, birer tane ye! B�rak �lkeye de biraz ye�illik kals�n!  

Sonra giysi masraf�n�z da yok!  

Onu yapma bunu yapma! �yle yatma b�yle kalkma! Bi lokma ye! Bi de h�rka giy! ��te oldu sana bi lokma bi h�rka �ekeradam ya da �ekermadam!   

Kim demi� �eker hastal��� zengin hastal��� diye! �eker hastal��� � garip � hastal���d�r hatta kendisine de � garibim � derler!

:  H�lis Refik AKBABA, �stanbul, 20A�ustos, �ar�amba, 15:53                                                      Di�er Bir G�lmece i�in

            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t