wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CV

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

YAR

A�aca as�lan yan�m� �ok severim. As�l�r durur. Bazen beni daha da yorar. Zaten �mitsiz, bezgin, g��s�z, yorgun oldu�um anlarda as�lm���md�r. ��te �o�u kere o an, matemati�in ters i�ledi�ini g�rm���md�r. Yorgunluk art� daha da yorgunluk e�ittir peri�anl�k olmas� gerekir. Birden bir mucize ger�ekle�ir; e�itli�in sa� yan� toparlanma, din�le�me, kendine gelme  olarak yerine oturur. Belki bir iyilik gelir g�kten s�z�le s�z�le. Bunu bildi�imden i�ler ters gitmeye ba�lad���nda hemen a�aca as�l�r�m. As�l babam as�l ! Can�n istese de as�l, istemese de! As�l ki akl�na bir ��z�m gelsin; as�l ki ellerin kuvvetlensin, t�rnaklar�n� ��z�me s�k� s�k�ya ge�irsin. As�l ki kendini s�na; g�c�n nereye kadar? G��l�ysen yenersin; g�c�n yetmezse, sen sen olursun...

Ruhun daral�r derler; do�rudur: Daral�r. Y�re�in kabar�r derler; do�rudur: Kabar�r. �evrene bakars�n, hep ayn�d�r arad���n; bir �ift g�z, bir �ift s�z. Yeniden hayata d�nersin. Ya�ama sar�l�rs�n. ��te orada kar��t�r�rs�n: A�aca sar�ld���n i�in mi ya�amla kucakla�t�n, ya�amla kucakla�t���n i�in mi a�aca sar�ld�n? Hi� �nemli de�il inan�n! �nemli olan a�ac�n orada olmas�... �nemli olan a�aca sar�lacak bir �ift elinizin, elinize h�kmeden y�re�inizin olmas�...

Kendinize sayg� g�stermeyi unutmay�n. �yle bir yer se�mi�siniz ki ya�am dal�n�z tam arkan�zda...

Xsentos' un as�rlar �nce dedi�i gibi, " G�rmeye �al�� ki, b�t�n pisli�ine ve kalle�li�ine kar��n, d�nya yine de g�zeldir... "

As�l ki yardan a�a�� d��meyesin; senin birine, onun sana, senin sana ihtiyac�n�z var...

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CVI' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, �al��man�n �ok b�y�k bir sa�l�k, �ok b�y�k bir g��, �ok b�y�k bir keyif, �ok b�y�k bir arma�an oldu�unu d���nd�n�z?

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 3. hafta, 11.10.2004 - 17.10.2004 haftan�n konusu: Karikat�rist Ali ��kr� F�DAN' �n intihar konulu yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine...  

: Alp ARPAD, Ankara, 17 Ekim 2004, 13:45                                                                                   Di�er bir  �OL... "   

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t