wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CVI

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

S�SLENM�� SEL�M

(   01.06.1920 - 08.08.2011 )

 

Bu sabah bir yaz� okumu�tum. D�n ak�am televizyonda, yetmedi mi ac�l���nda seyretti�im haberle ilgili bir yaz�yd�. ��te tam zaman� dedim: Bir bile g�n olsun unutamad���m S�slenmi� SEL�M Han�mefendi' yi, ilk g�rd���m ��retmenimi, okuldaki annemi anlatman�n zaman� geldi!

 

Fatih, �ar�amba' n�n nezih bir semt oldu�u zamanlard�. Tarihin aras�na iteleyerek s�k��t�r�lm�� d�rt katl� bir apartmanda oturuyorduk. Ellili y�llar�n en sonunda, bizim ilk apartman deneyimimizdi. Hali�' e do�ru, Fener, Balat' tan Seferadlar ve mahalleleri; Draman' a do�ru g��menler ve mahalleleri; Karag�mr�k, Ak�emsettin, Ni�anca' da Anadolu miras��lar�; �ukurbostan' �n de�i�mez sebzecileri ve b�t�n bunlar�n renkleriyle her ta� her duvar, tarihle d�rt bir taraf�m�z �evrili olarak " ilk okula " ba�lad�k. Bir devlet okulu olan Yavuz Sultan Selim �lkokulu �ok g�zel, modern ama esteti�ine �zen g�sterilmi� binaya ve bah�eye sahipti. Bah�esinde a�a� da vard�! Okuma ve yazmay� ��rendikten hemen sonra " On Be� Tatil " de sol bile�imi k�rd�m. Rahmetli annem ve rahmetli babam, " Tam zaman�, sa� ele d�nebilir " diye �stelemeye ba�lad�klar�nda s�k�ld���m� g�ren ��retmenim, " Nas�l rahat edeceksen �yle yap! E�er yapamazsan al��n ��z�lene kadar seni ev �devlerinden muaf tutuyorum. Yeter ki derslerine �al�� " demi�ti. Sonradan ��rendim ki ailemle konu�mu�, " B�rakal�m bask�n olan tercihini kendi yaps�n demi�. ��retmenimi �zmemek ve �dev yapmayan olmamak i�in sa� elimi kulland�m ama al�� ��kar ��kmaz sol elimin kendisi kald��� yerden devam etti.

 

��le tatillerinde �evreye ��kard�k. Her �ar�amba ��leden sonra oldu�u gibi o �ar�amba da sinema salonunda film saatimiz vard�. Bu saatte e�itici filmler g�sterilir ve ilkokul �ocuklar� olarak d�nyaya a��l�rd�k. S�n�f�n en iri �ocu�u Kocakafa, �ok az vaktimiz kalmas�na ra�men okulun biraz ilerisindeki oyuncak�� d�kk�n�na bakmam�zda �srar etti. Cazip gelmi� olacak ki aceleyle gittik ve cam�n �n�ne dizildik. �� �eyi �ok iyi hat�rl�yorum! Birincisi, Kocakafa' n�n " �uraya bak be " diyerek sa� eliyle vitrindeki, o zaman bize ola�an�st� �st� gelen ama �imdi  ho� bir an� olarak g�ld�ren teneke otomobili i�aret etti�ini; ikincisi, bunu yaparken dokuz numara ellerinden soldakiyle s�rt�ma bir �aplak indirdi�ini; ���nc�s�, ben �ne gitti�imi anlay�nca iki elimle b�y�k ebattaki cama ellerimi dayayarak durmak istedi�imi ve camla beraber vitrine girdi�imi...

 

D�kk�n sahibi elbette bana g�re dev c�ssesiyle, b�t�n servetini kaybettirenin ben oldu�umu hat�rlat�rcas�na �st�me do�ru gelince korkudan sa�a do�ru se�irttim. Kocakafayla �arp��t�k. O da korkmu�, �a�k�nl���ndan beni tutmaya �al���yordu. Elinden kurtuldum ve okula do�ru ko�arken trio olarak icraata ge�tik. " Ka�may�n veletler, cam�m� �diceksiniz " lirikli bas bariton vurgulamalar en arkada; onun �n�nde " Ben yapmad�m o yapt�! " y� takiben bana do�ru d�nerek " Dursana lan! Ben niye ka��yom!.. "  pastoral tenor motifleri ve en �nde korkudan ses ��karma yetene�ini kaybetmi�, " es " leri �ak�yan ben! Az kald�, yedi ya��nda yedi kez can verece�iz. Bu kompozisyonla alt kattaki sinema salonuna dald�k..

 

Bir anda ��retmenim beni kucaklad�. Ba��m� s�k�ca g��s�ne yaslad�. Sa��m� ok�amaya ba�lad�. Di�er ikisini arkam d�n�k oldu�u i�in g�remiyordum ama zaten ne i�itiyor ne de anlayabiliyordum. Tek bir ses bug�n dahi t�n�s�yla beraber kelimesi kelimesine akl�mdad�r:

- Siz yan�l�yorsunuz! Alp b�yle bir �ey yapmaz. Ba�kas�yla kar��t�rm��s�n�z " ...  ve sesler kesildi. Film ba�lad�. ��retmenim beni bir s�raya oturttu; yine ba��m� ok�ad�, " Sen seyret ben geliyorum " dedi ve sessizce salonun kap�s�ndan ��kt�. Bir daha ne cam konu�uldu ne de bas bariton adam. O g�nden sora, ailem bana uygulamalarla vitrinlere �ok yakla�mamay� ��retti.

 

Y�llar sonra ��rendik ki bir anne sevecenli�iyle beni g��s�ne bast�ran ��retmenim di�er eliyle de Kocakafa' ya sar�l�rken otoritesini kullanm��; bir taraftan da adama konuyu anlad���n�, d��ar� ��kmas�n� i�aret edermi�. Sonra konu�mu�lar; ailem �demi�. Ni�in Kocakafa de�il de ben tam kucakland�m diye d���n�r�m hep. Sadece korkuya de�il ayn� zamanda deh�ete kap�ld���m i�in mi? �nde oldu�um i�in mi? Sanm�yorum! Galiba bunun yan�t�, bize uygarl���, �al��kanl���, ayd�nl��� ve sayg�y� �ok iyi ��retmi� S�slenmi� Sel�m ��retmenimde...

 

Tanr�' n�n bir s�r� g�zel arma�an�yla s�sleyip bir sel�m olarak biz �ok �ansl� ��rencilerine g�nderdi�i, ad�n�n tam anlam� M�zeyyen G�NAYDIN ��retmenimi �ok seviyorum.

 

Say�n Hasan PULUR' un 21.10.2004 tarihli, " Cam k�rmak, ... " ba�l�kl� yaz�s�n� okuyunca bu yaz� kendili�inden d�k�ld�. Okumad�ysan�z okuman�z� rica ederim. Haberi, Hasan beyi, M�zeyyen G�NAYDIN' � ve beni daha iyi anlars�n�z;

 

O �ocuklar�n b�yle bir an�s� olmayacak!..  

 

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CVII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, " Uluslar� kurtaranlar yaln�z ve ancak ��retmenlerdir " s�z�n� kimin s�yledi�ini d���nd�n�z? ipucu      

: Alp ARPAD, Ankara, 21 Ekim 2004, 22: 11                                                                          Di�er bir  �OL... " i�in

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t